Flyktningetjenesten - Narvik kommune

Beskrivelse

Flyktningkontoret bosetter flyktninger hovedsaklig fra asylmottak i Nord Norge, men også direkte fra flyktningleir i utlandet når det er mulighet for det. Narvik bystyre har vedtatt at det skal bosettes 35 flyktninger pr. år.

Vilkår

Bosetting skjer etter at flyktningen har fått oppholdsstillatelse, og etter særskilt avtale med UDI, region Nord. Fra og med 1/9-04 ble alle kommuner som bosetter flyktninger pålagt å ta i bruk "Lov om introduksjonsordning" - (Introduksjonsloven). Loven gir rettigheter og plikter til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. (§ 2) Kommunen forplikter seg å tilrettelegge for et individuelt helårlig program for den enkelte flyktning. Programmet skal inneholde norsk m/samfunnskunnskap, språkpraksis og arbeidspraksis. Med helårlig menes 37,5 timer pr. uke 47 uker i året + 5 ukers ferie. Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonslønn. Introduksjonslønna er skattepliktig og tilsvarende 2G (2xgrunnbeløp). Pliktene er 100 % deltakelse i programmet. Dersom flyktningen ikke deltar mister vedkommende retten til både program og lønn, og kommunens ansvar faller bort. Programmet kan vare inntil 2 år fra bosetting. Når særlige grunner taler for det kan programmet forlenges inntil 3 år.

Krav til dokumentasjon

Avtale mellom UDI og Narvik kommune v/flyktningkontoret, samt avtale mellom den enkelte flyktning og Narvik kommune v/flyktningkontoret.

Behandlingstid

Flyktningkontoret har bosettingsmøte hver 14. dag og svar gis umiddelbart etter.

Kvalitetsmål

Flyktningkontoret, i samarbeid med flyktningen selv og evt. voksenopplæringa skal tilrettelegge individuell plan for et kvalifiseringsløp innen 3 måneder etter bosetting, på bakgrunn av ei grundig kartlegging av flyktningens tidligere utdanning/yrkeserfaring og det videre opplæringsbehovet, eventuelle tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen følges opp jevnlig. Om nødvendig justeres den individuelle målsettingen slik at vedkommende får et fullført, effektivitet kvalifiseringsløp. Introduksjonsprogrammet avsluttes med et deltakerbevis som dokumenterer hvilke tiltak og opplæring den enkelte har gjennomgått. Deltakerbeviset skal være informativt ovenfor potensielle arbeidsgivere.

Klageadgang

Enkeltvedtak etter Introduksjonsloven kan påklages Fylkesmannen i Nordland, jfr. § 22 i Introduksjonsloven.

Kontakt informasjon

Samtidig med at flyktningen får tilbud om Narvik som sin bosettingskommune, vedlegges ei orientering om hvordan opplegget for han/hun vil være når det gjelder leilighet, etablering, økonomi, oppfølging m.m. Flyktningkontoret har siden 2004 vært med i prosjektet "Flyktning-guide" hvor Røde Kors verver frivillige personer som ønsket være med å integrere flyktningene i Narvik-samfunnet, ved å være en personlig guide for den enkelte basert på felles interesser, utdanning, yrkeserfaring e.l. Flytningene har selv etablert et fotball-lag og er aktive med i bedriftsfotballen. Laget heter NFKF (Narvik flyktningkontors fotball-lag). Fra 1/9-2005 er samtlige flyktninger/innvandrere med oppholdstillatelse fra denne dato pålagt 300 t. norsk og 50 t. samfunnskunnskap, før de kan søke om varig oppholdstillatelse og om norsk statsborgerskap. Dersom flere opplysninger ønskes, ta kontakt med oss på; Adresse; Kongensgt. 49, 4. etg. (tidl. E-verksbygget) Åpningstid; kl 0800 - 1530 (stengt onsdag) Telefon; Ekspedisjon 76 91 34 30 Fax; 76 91 34 26

Hjemmel

http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=5161

Sist endret 31.10.2014
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering