Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune er samlet her.

De spesialpedagogiske tjenestene i Narvik kommune er delt inn i følgende avdelinger:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Kontakt spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune

Enhet og enhetsleder
  • Besøksadresse: Fagernesveien 1, 8514 Narvik
  • Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik
  • Fakturaadresse: Narvik kommune, Fakturamottak, Postboks 8993, 7439 Trondheim

Enhetsleder er Torunn How

Enhetsleder Torunn How. 

  • torunn.how@narvik.kommune.no
  • Telefon enhetsleder: 976 471 87

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Pedagogisk psykologisk rådgivere

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Fagleder:

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 938 14

-------

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

-------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

-------

Bjørn-Arne Krogtoft

bjorn.krogtoft@narvik.kommune.no

telefon: 479 08 860. 

-------

Eystein Hansen

eystein.hansen@narvik.kommune.no

telefon: 971 79 635.

-------

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

-------

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

-------

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

-------

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er et sakkyndig organ. Barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir  råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i førskolealder og grunnskoleopplæringen.

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Narvik kommune har en vertskommuneavtale for avtalen, og leverer PP-tjenester til Hamarøy kommune.

Hva er PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste. Jf. opplæringsloven §5-6 første ledd.

Oppgavene til tjenesten er etter opplæringsloven §5-6 andre ledd : "Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering når loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten.” 

I barnehageloven §33 første ledd beskrives det tilsvarende: “Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.” samt i andre ledd: “Den pedagogiske-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.”

 

Hvem kan spørre om hjelp hos PPT

For barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For voksne i grunnskoleopplæring

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. 

Anonym drøfting

Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.


Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en viktig rolle i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Tidlig innsats er dokumentert viktig for å forebygge og redusere behov for tiltak innenfor flere sektorer når barna blir eldre, som f.eks. barnevern, skole, utdanning og sosiale utfordringer.

Dette er til det beste for barna og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Barnehagesektoren i Narvik har et felles nettverk som koordineres av pedagogisk rådgiver/enhetsleder for Spesialpedagogisk team.

Nærmere informasjon om retten til spesialpedagogiske tjenester finner du her på Utdanningsdirektoratets  Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelpen innvilges når det foreligger en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste for Ofoten (PPT Ofoten) som  er kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Når sakkyndig vurdering foreligger skal søknad sendes til Spesialpedagogisk team.  

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema - Henvisning til spesialpedagogisk hjelp

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

 

Kontaktinfo spesialpedagogiske tjeneste for førskolebarn

Enhet, enhetsleder og fagleder

Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gate 45, 8514 Narvik

Postadresse: Narvik kommune, Postmottak, 8501 NARVIK

Fakturaadresse: Narvik kommune, Fakturamottak, Postboks 8993, 7439 Trondheim

Enhetsleder: Torunn How

Telefon: 97647187

Fagleder: Sissel Andreassen

Telefon: 76 91 25 45

Mobil: 992 45 778 

 

Lovverk

Lov om Barnehager (barnehageloven)

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp

 

Kontaktpersoner skoler

Kontaktpersoner PPT for alle skoler.
Ankenes (barneskolen)

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Beisfjord

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

Bjerkvik

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Narvik Montessori

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Narvik ungdomsskole

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 938 14

Håkvik

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

Skjomen

Bjørn-Arne Krogtoft

bjorn.krogtoft@narvik.kommune.no

telefon: 479 08 860. 

Frydenlund

Eystein Hansen

eystein.hansen@narvik.kommune.no

telefon: 971 79 635.

Skistua

Eystein Hansen

eystein.hansen@narvik.kommune.no

telefon: 971 79 635.

Integrering

Bjørn-Arne Krogtoft

bjorn.krogtoft@narvik.kommune.no

telefon: 479 08 860. 

Kjøpsvik

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

Drag

Bjørn-Arne Krogtoft

bjorn.krogtoft@narvik.kommune.no

telefon: 479 08 860. 

Storjord

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

------------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Ballangen

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

------

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

------

Eystein Hansen

eystein.hansen@narvik.kommune.no

telefon: 971 79 635.

Innhavet

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

----------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Hamarøy sentralskole

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

---------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Skutvik

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

-------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

 

Kontaktpersoner barnehager

Kontaktpersoner for PPT i barnehager.
Árran Mánnágárdde

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Askeladden

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Ballangen

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Banktrollet

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Barnebo

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Beisfjord FUS

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bjørkåshøgda

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Flåklypa barnehage
Måseveien barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Pæsatun barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Rallarn barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skarpen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skistua barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skjomen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Stollen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Drag

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Furutoppen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Hoppensprett

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Victoriahavn

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Grønnlia gårdsbarnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bøstrand barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Jaklamyra barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Malmklumpen barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Soria Moria barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Ørarampen barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Innhavet

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Marielund

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Ulvsvåg

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bjerkvik barnehage

 

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Hoppensprett Bjørkvang

 

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Trollhaugen

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.