Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune er samlet her.

De spesialpedagogiske tjenestene i Narvik kommune er delt inn i følgende avdelinger:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Kontakt spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune

Enhet og enhetsleder
  • Besøksadresse: Fagernesveien 1, 8514 Narvik
  • Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik
  • Fakturaadresse: Narvik kommune, Fakturamottak, Postboks 8993, 7439 Trondheim

Enhetsleder er Torunn How

  • torunn.how@narvik.kommune.no
  • Telefon enhetsleder: 976 471 87

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Pedagogisk psykologisk rådgivere

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bjørn-Arne Krogtoft

bjorn.krogtoft@narvik.kommune.no

telefon: 479 08 860. 

Eystein Hansen

eystein.hansen@narvik.kommune.no

telefon: 971 79 635.

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er et sakkyndig organ. Barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir  råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i førskolealder og grunnskoleopplæringen.

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Narvik kommune har en vertskommuneavtale for avtalen, og leverer PP-tjenester til Hamarøy kommune.

Henvisningsskjemaer for PPT (for kommunalt ansatte)

Hva er PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste. Jf. opplæringsloven §5-6 første ledd.

Oppgavene til tjenesten er etter opplæringsloven §5-6 andre ledd : "Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering når loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten.” 

I barnehageloven §33 første ledd beskrives det tilsvarende: “Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.” samt i andre ledd: “Den pedagogiske-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.”

 

Hvem kan spørre om hjelp hos PPT

For barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For voksne i grunnskoleopplæring

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. 

Anonym drøfting

Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.


Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Spesialpedagogisk team har en viktig rolle i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Tidlig innsats er dokumentert viktig for å forebygge og redusere behov for tiltak innenfor flere sektorer når barna blir eldre, som f.eks. barnevern, skole, utdanning og sosiale utfordringer.

Dette er til det beste for barna og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Barnehagesektoren i Narvik har et felles nettverk som koordineres av pedagogisk rådgiver/enhetsleder for Spesialpedagogisk team.

Nærmere informasjon om retten til spesialpedagogiske tjenester finner du her på Utdanningsdirektoratets  Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelpen innvilges når det foreligger en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste for Ofoten (PPT Ofoten) som  er kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Når sakkyndig vurdering foreligger skal søknad sendes til Spesialpedagogisk team.  

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema - Henvisning til spesialpedagogisk hjelp

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.


Kontakt informasjon

Spesialpedagogisk team, Narvik rådhus

Åpningstid kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag
Besøksadresse
Kongens gate 45,
8514 Narvik
Sentralbord tlf. 76 91 20 00

Postadresse
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik.

Lovverk

Lov om Barnehager (barnehageloven)

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp

 

Kontaktpersoner skoler

Kontaktpersoner PPT for alle skoler.
Ankenes (barneskolen)

Wenche D. Morgan

Bjerkvik

Rakel Flaaten

Narvik Montessori

Kirsti Knutsen

Håkvik

Wenche D. Morgan

Skjomen

Eystein Magnus Hansen

Rombak Montessori

Rakelk Flaaten

Frydenlund

Eystein Magnus Hansen

Skistua

Eystein Magnus Hansen

FLIS

Bjørn-Arne Krogtoft

Kjøpsvik
Drag

Bjørn-Arne Krogtoft

Storjord

Kirsti Knutsen

Ballangen

Kirsti Knutsen

Innhavet

Kirsti Knutsen

Hamarøy sentralskole

Kirsti Knutsen

Skutvik

Kirsti Knutsen

 

Kontaktpersoner barnehager

Kontaktpersoner for PPT i barnehager.
Árran Mánnágárdde

Benedikte Pedersen

Askeladden

Benedikte Pedersen

Ballangen

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

Banktrollet

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

Barnebo

Benedikte Pedersen

Beisfjord FUS

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

 

​PPT-henvisningsskjemaer:

Henvisningsskjemaer for PPT (for kommunalt ansatte).
Henvisning – Barnehage
Skjema
Henvisning til PP-tjenesten for barn under opplæringspliktig alder 
Henvisning Barnehage PPT (PDF, 259 kB) 

 

Henvisning grunnskole

Skjema
Henvisning til PPT for Ofoten - elev 
Henvisning grunnskole (DOCX, 461 kB)

 

 

 

 

IOP

Skjema
Individuell opplæringsplan (IOP) med vedlegg 
IOP (DOCX, 98 kB)

 

 

Pedagogisk rapport – Skole