Varsel om oppstart av arbeid med ny skolestruktur i Narvik kommune - 2020

Klikk for stort bilde Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt.

Arbeid utføres på bakgrunn av saksfremlegg i Narvik kommunestyre og vedtak i sak 013/19 - Økonomiplan 2020/ 2020-2023. 

Sak 013/19

Arbeidet vil pågå frem til saken legges frem til behandling for Narvik kommunestyre den 26.11.2020 (se tidslinje under).

For å sikre forsvarlig saksbehandling og at saken blir tilstrekkelig opplyst legges saken ut til høring i to måneder slik anbefalingen er fra Utdanningsdirektoratet Udir-2-2012.

Periode for høringen er satt til 17.08.2020-17.10.2020.

Det betyr at frist for innsending av innspill til saken er 17.10. 2020. Involverte parter vil motta et offentlig høringsbrev august 2020, med faktaopplysninger de vil bli bedt om å ta stilling til (se tidslinje under).

Fra Udir-2-2012:

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

  • fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken
  • andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse
  • andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
  • samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fulgt opp. Hvis endring av skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i saken. 

Rundskriv: Udir-2-2012

Medvirkning

Det vil bli gjennomført høringsmøter ved alle skoler i Narvik kommune i perioden uke 36/20-38/20. Konkret tidspunkt for gjennomføring av høringsmøter vil bli annonsert på et senere tidspunkt senest innen uke 33/20.

Skolestruktur

Varsel om oppstart

Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt. Arbeid utføres på bakgrunn av saksfremlegg i Narvik kommunestyre og vedtak i sak 013/19 - Økonomiplan 2020/ 2020-2023.

17. august 2020

Offentlig brev sendes ut til alle som bør få uttale seg i saker knyttet til endringer i skolestruktur jamfør Udir-2-2012.

8. september

Utsendelse av høringsdokument, tilleggsdel med mulighetsstudier og oppdaterte elevtallsprognoser (basert på nye forutsetninger fra SSB per 18. august 2020.

I mulighetsstudiet vil alternative skoledriftsløsninger bli presentert, sammen med oppdaterte progrnoser for elevgrunnlaget i hver skolekrets/opptaksområde.

14.-25. september

Høringsarrangementer - nøyaktig når og hvordan de vil foregå vil bli annonsert så snart de er ferdig planlagt.

17. oktober 2020

Frist for innsending av innspill til saken. Innspill til saken sendes til postmottak@narvik.kommune.no - merkes Ny skolestruktur 2020.

30. oktober

Fredag 30 oktober var saken om skolestruktur ferdig utredet av administrasjonen. Saksframlegget finner du her:

Saksframlegg skolestruktur 2020

10. november 2020

Saken behandles av hovedutvalg for Oppvekst og kultur som innspill til formannskapet/ kommunestyret.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

Direktelenke til sendingen av hovedutvalg oppvekst 10. november:

12. november 2020

Saken behandles av Narvik formannskap som en innstilling til kommunestyre.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

26. november 2020

Saken behandles av Narvik kommunestyre.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

Direktelenke til sending og opptak av kommunestyrets møte 26. november: