Hvem kan få skoleskyss?

Rettigheter til skyss er regulert i §7 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, også kalt Opplæringslovens. Opplæringslovens kapittel 7

Retten beskrives også nærmere i rundskrivet “Rett til skyss UDIR-2-2019

Narvik kommunestyre vedtok 18.06.20 egne retningslinjer i sak 102/20 mht hvem som har krav på skyss mht. særlig farlig eller vanskelig skolevei

§ 7.1
Foresatte må søke om skyss for de som befinner seg innenfor skyssgrensene når eleven starter ved skolen.  Frist 15. mars. Dvs: Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer.

 • Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem
 • ​Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel
 • Gang- og sykkelveier samt andre snarveier er å regne som skolevei
 • Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass
 • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO
 • For elever som allerede har skolekort vil dette bli omprogrammert til neste skoleår. Dette gjelder også ved overgang til videregående skole
 • Kortet er gyldig til fra kl. 06:30 til kl. 17:00 på ettermiddagen
 • Ved bussbytte vil overgangen gjelde i 60 minutter etter første skanning
 • Nye kort vil sendes til skolen til eller rett etter skolestart - disse leveres ut der
 • Mister dere busskortet meldes dette til skolen
 • Skoleskyss i Videregående håndteres av fylkeskommunen.

Foresatte må søke hvert år mht “særlig farlig eller vanskelig skolevei”. Vinterskyss gjelder fra 15. oktober til 30.april. 

§ 7.3
Funksjonshemmede elever har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller har skadet seg, kan få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.

Delt bosted:
Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til et eller begge bostedene. Det gjelder kun daglig skyss til og fra skolen, ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. 

Alle søknader om skyss gjøres i Visma Flyt skole (skole.visma.com/narvik).-velg søknader.

For de som begynner på videregående skole
Elever som begynner på videregående skole som har rett til skyss til skole må søke om dette på nett. For mer informasjon om dette se vedlagt skriv: 

Informasjonsskriv 10.klassinger (PDF, 128 kB)


Klageadgang 
Alle kan søke om gratis skoleskyss. Søknaden må begrunnes, og det gjøres enkeltvedtak i hvert tilfelle. Særlige forhold tilknyttet den enkelte elev, må ivaretas gjennom rektors vurdering. Enkeltvedtak kan påklages i medhold av oppll. § 15.1, jfr. forvaltningsloven § 28. Klage på vedtak sendes til rektor som har gjort vedtaket. Dersom rektor opprettholder sitt vedtak, sendes det videre til oppvekstadministrasjonen/kommunen for ny vurdering. Endelig klageinstans er Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon
Gro Elisabeth Hoseth
Telefon: 76 92 91 78
Epost: gro.hoseth@narvik.kommune.no