Hvem kan få skoleskyss?

Rettigheter til skyss er regulert i §7 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, også kalt Opplæringslovens. Opplæringslovens kapittel 7

Retten beskrives også nærmere i rundskrivet “Rett til skyss UDIR-2-2019

Narvik kommunestyre vedtok 18.06.20 egne retningslinjer i sak 102/20 mht hvem som har krav på skyss mht. særlig farlig eller vanskelig skolevei

§ 7.1
Foresatte må søke om skyss for de som befinner seg innenfor skyssgrensene når eleven starter ved skolen.  Frist 15. mars. Dvs: Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer.

 • Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem
 • ​Veien som måles skal være åpen for alminnelig ferdsel
 • Gang- og sykkelveier samt andre snarveier er å regne som skolevei
 • Alle må regne med å gå til nærmeste holdeplass
 • Det er ikke mulig å få skyss til og fra SFO
 • For elever som allerede har skolekort vil dette bli omprogrammert til neste skoleår. Dette gjelder også ved overgang til videregående skole
 • Kortet er gyldig til fra kl. 06:30 til kl. 17:00 på ettermiddagen
 • Ved bussbytte vil overgangen gjelde i 60 minutter etter første skanning
 • Nye kort vil sendes til skolen til eller rett etter skolestart - disse leveres ut der
 • Mister dere busskortet meldes dette til skolen
 • Skoleskyss i Videregående håndteres av fylkeskommunen.

Foresatte må søke hvert år mht “særlig farlig eller vanskelig skolevei”. Vinterskyss gjelder fra 15. oktober til 30.april. 

§ 7.3
Funksjonshemmede elever har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller har skadet seg, kan få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.

Delt bosted:
Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til et eller begge bostedene. Det gjelder kun daglig skyss til og fra skolen, ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. 

Alle søknader om skyss gjøres i Visma Flyt skole (skole.visma.com/narvik).-velg søknader.

Klageadgang 
Alle kan søke om gratis skoleskyss. Søknaden må begrunnes, og det gjøres enkeltvedtak i hvert tilfelle. Særlige forhold tilknyttet den enkelte elev, må ivaretas gjennom rektors vurdering. Enkeltvedtak kan påklages i medhold av oppll. § 15.1, jfr. forvaltningsloven § 28. Klage på vedtak sendes til rektor som har gjort vedtaket. Dersom rektor opprettholder sitt vedtak, sendes det videre til oppvekstadministrasjonen/kommunen for ny vurdering. Endelig klageinstans er Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon
Gro Elisabeth Hoseth
Telefon: 76 92 91 78
Epost: gro.hoseth@narvik.kommune.no