Søknad og retningslinjer for elevpermisjon

Opplæringsloven har § 2-11 omkring følgende formuleringer vedr. elever som søkes fri fra opplæringen

  • Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
  • Det er et vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Å få permisjon fra undervisningen er ikke en rettighet etter opplæringslovens § 2-11, men etter søknad kan kommunen altså innvilge inntil to uker når kommunen finner det forsvarlig.

I Narvik kommune er avgjørelsesmyndigheten delegert til rektor ved den enkelte skole. Ved fravær inntil en dag har rektor delegert vedtaksmyndigheten til kontaktlærer. Delegeringen forutsetter bruk av dette skjemaet og arkivering på elevmappen.

Det er ikke skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt. Det innebærer at dersom foresatte i perioder velger å ikke la skolen ta hånd om opplæringen, må de selv ta ansvar for denne.

Når søknader om permisjon skal vurderes, må det tas hensyn til den enkelte elev og vurdere om eleven med dette får en forsvarlig grunnskoleopplæring. Som et ledd i vurderingen, må det ved flere dagers permisjon legges vekt på om eleven får undervisning i permisjonstiden.

Det er ikke er tillatt med permisjon utover to uker, Dersom foreldre ønsker å ta eleven ut for en lengre sammenhengende periode enn to uker, må dette sees på som privat undervisning, jfr § 2-13. Eleven blir med dette utskrevet fra skolen som elev, og foreldrene har det fulle ansvaret. Kommunen skal imidlertid ha tilsyn med den private undervisningen etter § 14-2.

Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Søknad om elevpermisjon

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker." 

Dette er delegert ut til den enkelte skole som behandler søknaden. Søknad om permisjon gjøres nå i foresattportalen i Visma Flyt skole Narvik