Retningslinjer for skoleturer i Narvik kommune

Den offentlige grunnskolen skal være gratis for elevene, jfr. Opplæringsloven § 2- 15. Dette prinsippet
gjelder også skoleturer.

1. For at en tur skal ha status som skoletur, må turen fremgå av skolens virksomhetsplan/årsplan,
ha en faglig forankring i læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten
foreldrebetaling. Lærere må være med på turen og det er skoleeier som er ansvarlig for
elevene på turen. Kommunens forsikringer gjelder for disse turene. Leirskole anses også som
skoletur.

2. Skolen kan ta imot pengestøtte som elever og foreldre frivillig har samlet inn gjennom f.eks.
loddsalg og dugnader. Ingen skal presses til å gi eller bidra. Slike midler skal komme hele
elevgruppen til gode.

3. Rektor ved skolen skal alltid godkjenne skoleturer, og har det øverste ansvaret for alle
prosesser i forbindelse med planlegging og gjennomføring av disse. Rektor må påse at det
foretas en risikovurdering av turen og at det er forsvarlig bemanning/voksentetthet på
skoleturene. Beslutningen om skoletur ligger hos rektor ved skolen. Skolen kan ikke overlate
til foresatte å ta beslutning om en skoletur og overlate ansvaret for gjennomføringen og
opplæringen i aktuell periode til for eksempel foresatte.

4. Regler for transport av elever og lærere, adgangen til transport av elever i private biler er ikke
uttrykkelig regulert gjennom lov eller forskrift. Det er likevel klart at skolen ikke har
anledning til å pålegge foreldre å skysse egne eller andres barn. Skolen kan heller ikke pålegge
ansatte å bruke sine private biler for å transportere elever. Dersom skolen ønsker å forestå
skyss selv, ved bruk av privat bil, skal det foreligge skriftlig avtale om dette for hver enkelt
elev.

Presiseringer for skoleturer

 • Skoleturer arrangeres på skoledager og er forankret i skolens planer.
 • Kommunens forsikringsordninger gjelder. Skolen er ansvarlig for turen også hvis det oppstår
 • uhell
 • Skoleturene skal ha en sosial ramme som inkluderer alle elevene og virker stimulerende for
 • klassemiljøet.  
 • Elever som av ulike grunner ikke kan delta, skal ha et annet pedagogisk tilbud ved skolen.
 • Skoleturer er gratis for elevene.  
 • Dersom foreldre skal delta på overnattingsturer i skolens regi, skal det fremvises politiattest til
 • rektor.
 • Det må være forsvarlig bemanning av voksne med på turen. Bemanning vurderes ut fra
 • elevens alder, modenhet, faremomenter på turen og om det er elever som trenger spesiell hjelp
 • eller tilsyn.
 • Skolens personale lønnes etter kommunens satser for reise når de er på tur med elever. SGS 1010.
 • Skolenes reglement gjelder på skoleturer.  

Presiseringer for foreldrearrangerte turer/private turer (se Fylkesmannens uttalelse vedlagt)

 • Foreldrearrangerte turer med elever skal gjennomføres på elevfrie dager. F.eks. høstferie. Det gis ikke permisjon fra undervisning for at foreldre skal arrangere turer/aktiviteter for elevene.
 • Kommunens forsikringer og ansvarsforhold gjelder ikke på slike turer.
 • Foreldrearrangerte turer i kombinasjon med skoledag/skoletur kan gjennomføres. Utenfor skoledagens rammer har foreldrene ansvaret. Ansvarsforholdet skal fremkomme i informasjonsskriv om turen.
  Skolen og foreldrerepresentant/foreldre underskriver en gjeldende avtale for turen.

Vedtatt av Bystyret 22.11.18

Vedlegg:
Fylkesmannens uttalelse (PDF, 29 kB)
Kommunens forsikringsavtale (PDF, 136 kB)