SFO - vedtekter

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger pr 01.08-11: Vedtatt av Narvik bystyre 21.06-11

På grunn av kommunesammenslåingen, utarbeider Narvik kommune nye SFO-vedtekter (forskrift) som skal gjelde for hele den nye kommunen. Det forventes at vedtektene er på plass i løpet av våren. Det er de nye vedtektene som vil gjelde for opphold i SFO for neste skoleår. De nye vedtektene vil bli oversendt til foresatte for å bekrefte at vedtekter er lest og akseptert.


De nye SFO-vedtektene vil bli klar 18. eller 19. juni 2020. Dette fordi vedtektene må innom hovedutvalget for oppvekst og kultur før endelig vedtak i kommunestyret.

1. Retningslinjer

Skolefritidsordningene i Narvik kommune drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret,
og de krav som gjelder etter opplæringsloven.

2. Definisjon og formål

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og
med 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7. årstrinn. Skolefritidsordningen skal være en
integrert del av den enkelte skoles virksomhet. Skolens plandokumenter skal følgelig omfatte også denne
delen av driften.

3. Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan.

4. Styring og ledelse

4. 1. Skolefritidsordningen er administrativt underlagt Rådmannen.
Rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO ved den enkelte skole.
4.2. En representant for SFO har rett til å delta i møter i brukerrådet, med generell uttalerett og med fulle
rettigheter i saker som gjelder skolefritidsordningen og i saker som er av betydning for skolens samlede
personale.
4.3. Brukerrådet kan velge et arbeidsutvalg for SFO, bestående av tre foreldrerepresentanter (leder FAU og
to foreldrerepresentanter til) rektor, daglig leder.

5. Bemanning

Skolefritidsordningen skal bemannes med èn voksen person pr. 15 barn til stede.
I forhold til barn med spesielle behov tilsettes det ekstra bemanning ut fra behov og sakkyndig vurdering.
Det skal avsettes tid til samarbeid og koordinering.

6. Inntak av barn

Søknadsfristen kunngjøres i dagspressen. Skolen sender brev vedlagt søknadsskjema til alle familier med
barn i aktuell alder for SFO. Søknadsfrist er 1.mars.
Barnet skal til vanlig gå i skolefritidsordningen ved hjemmeskolen.

7. Prioritering ved opptak

7.1. Hvis det er flere søkere enn SFO har plass til, tas elevene opp i følgende prioriterte rekkefølge:
A. Barn med særskilte behov. Sakkyndig vurdering og anbefaling må følge søknaden.
B. Elever i 1. årstrinn
C. Elever i 2. årstrinn
D. Elever i 3. årstrinn
E. Elever i 4. årstrinn.
7.2. Innenfor hvert årstrinn vil elever med enslige foresatte som er i arbeid utenfor hjemmet eller under
utdanning, prioriteres.
7.3. Foresatte som har restanse på betaling for tidligere opphold i kommunal barnehage eller SFO,
tildeles ikke plass for barn ved nytt opptak i SFO, før restansen er betalt.

8. Inntaksperioder

Hovedinntak av barn skjer i vårhalvåret. Inntaket gjelder for kommende skoleår.
Hovedinntaket og klagebehandlingen skal være gjennomført før 1. juni.
Inntak i løpet av skoleåret kan skje og gjelder ut det skoleåret inntak har funnet sted.

9. Inntaksmyndighet

Et inntaksutvalg bestående av skolens rektor, daglig leder SFO og en representant valgt av FAU foretar
inntak etter innstilling fra daglig leder/rektor.
Rådmannen får samlet oversikt over årets inntak.
Bystyret er endelig ankeinstans. I h.h.t. Forvaltningslovens §29, er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt
søkeren har mottatt vedtaket.

10. Betaling for opphold

10.1. Det betales for opphold i h.h.t. de betalingssatsene som til enhver tid er vedtatt av bystyret. Betalingen
er for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri. Kost- og turpenger inngår ikke i satsene.
10.2. Funksjonshemmede barn i 5.-7. årstrinn kan etter søknad innvilges friplass. Rektor avgjør søknaden i
samråd med ansvarsteam. Vedtaket gjøres for 3 år. Bystyret er ankeinstans.
10.3. Søskenmoderasjon innvilges: 50% for andre barn, tredje barn o.s.v. Første barn er det barnet som er
yngst. jfr. pkt 7.2 (yngste barn prioriteres før eldre søsken). Søskenmoderasjon gjelder for SFO og
samordnes ikke med betaling for opphold i barnehage.
10.4. Oppsigelse av plass eller søknad om endring av oppholdstid skjer skriftlig til rektor med en måneds
varsel regnet fra den 1. i neste måned. Plassen kan ikke sies opp etter 1. april (med sluttdato 30. april).
Ved særlige grunner som flytting, kan unntak gjøres.
10.5. Dersom de foresatte har restanse på betaling for opphold gir rektor skriftlig melding om at barnet mister
plassen innen 14 dager etter at melding er datert.
10.6. Ved skolefri har barnet SFO-tilbud inntil 8,25 timer daglig.

11. Åpningstider

11.1. Daglig åpningstid er fra klokken 07.00 – 16.15. Åpningstiden kan reguleres lokalt og fastsettes av det
enkelte brukerråd.
11.2. SFO har åpent 11 måneder i året .Juli måned er det felles ferie. SFO holdes stengt i romjulen og uka
opp mot påske. Kurs og planleggingsdagene fastsettes lokalt i brukerråd. Tidspunkt for ferie skal være
klart før 1.mai.

12. Leke- og oppholdsarealer

Lekeområdene skal være trygge og sikre for barn. Skolefritidsordningens leke- og oppholdsarealer er i
sambruk med skolens arealer. Tilpasninger gjøres lokalt. SFO er en del av skolens virksomhet, og leke- og
oppholdsarealene omfattes av de krav som stilles i opplæringslovens § 9a-8, og de krav som settes til
miljørettet helsevern for barn og unge.