Har du lav inntekt?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris. Du må søke om redusert foreldrebetaling. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2021 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt som er lavere enn 583 650 kroner per år.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Dersom du har behov for å få vurdert økonomisk hjelp til barnehageplass ut over redusert foreldrebetaling ber vi deg om å ta kontakt med NAV Narvik.

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få innvilget redusert foreldrebetaling må du søke. Søknaden skal sendes til den kommunen hvor barnet ditt har fått barnehageplass. Elektronisk søknadskjema finner du her  https://barnehage.visma.no/narvik

Søknadsfrist

Endring av inntekt kan skje når som helst, og det er derfor ingen søknadsfrist for redusert foreldrebetaling. For å være sikret at søknader til nytt barnehageår med oppstart i august er ferdig behandlet må søknaden være hos kommunen innen 1. juni

Reduksjon i foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at fullstendig søknad med godkjent dokumentasjon er mottatt av kommunen. Søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling fastsettes for ett barnehageår om gangen. Dersom du har fått vedtak og barnet ditt skal fortsette i barnehage i august må det søkes på nytt, og fortrinnsvis innen 1. juni.

Klage på vedtak eller avslag

Du har rett til å klage på det vedtaket du mottar av kommunen. Fristen for klage er tre uker etter at du har mottatt vedtak om redusert foreldrebetaling eller avslag.

En eventuell klage må sendes skriftlig til Narvik kommune, og det må beskrives hva det klages på. 

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Vi henter opplysninger om inntekt automatisk fra Skatteetaten. Du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv.

I søknaden må husholdningens inntekter dokumenteres. Dette gjøres normalt med kopi av skattemelding fra foregående år. Dersom søkere har annen skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke framkommer av skattemeldingen er søkere pliktige til å opplyse om dette. Dersom skattemelding ikke kan fremlegges, se punktene under om hvilken dokumentasjon du kan bruke.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen, eller at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er inneværende år. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Underveis i barnehageåret kan det også skje endringer i inntektssituasjonen som gjør at kommunen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva vi ber om av dokumentasjon og hvordan vi skal beregne foreldrebetalingen. 

Eksempler på dokumentasjon som kan brukes i tillegg eller i stedet for skattemelding er:

Arbeidstaker

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn og stillingsstørrelse fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • Selvstendig næringsdrivende: 
  • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

Arbeidsledige

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Hjemmeværende:
  • Skriv hjemmeværende i rubrikk for inntektsgrunnlag. 
 • Studenter:
  • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om skoleplass
  • Dokumentasjon på overgangsstønad
 • Sosialhjelpsmottakere/flyktninger:
  • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
  • Kopi av vedtak fra NAV om økonomisk sosialhjelp eller annet vedtak hvor inntektsgrunnlaget framkommer

Skal studielån beregnes som inntekt og tas med i grunnlaget?

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Er støtte til barnetilsyn fra NAV en inntekt som skal være med i beregningen av redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Enkelte NAV-ytelser er skattepliktige, mens andre ikke er det. Støtte til barnetilsyn er ikke skattepliktig og skal derfor ikke regnes med i grunnlaget. 

Veiledning

For ytterligere informasjon om foreldrebetaling, reduksjon og moderasjon, med mer, vises det til Utdanningsdirektoratets nettsider, udir.no/barnehage.

Barnehageloven, samt forskrift om foreldrebetaling i barnehager finnes på lovdata.no.