Foreldrebetaling i barnehage

Her finner du informasjon om makspris, matpenger, de ulike moderasjonene som finnes for foreldrebetaling i barnehage og hva som skjer dersom du ikke betaler for barnehageplassen.

Stortinget fastsetter hvert år en makspris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlig eller privat. Den enkelte barnehage kan i tillegg ha matpenger som kommer i tillegg til maksprisen. 

Følgende satser er gjeldende fra 01.01.2020:

Foreldrebetaling i barnehage
Prosentsats Pris 2020
01.01.2020 - 31.12.2020
100% kr. 3 135
90% Kr. 2 977
80% Kr. 2 845
70% Kr. 2 603
60% Kr.2 362
50% Kr. 2 042
40% Kr. 1 641
30% kr. 1 227
20% Kr. 828
10% Kr. 415
Dagplass Kr. 323
Søskenmoderasjon andre barn 30%
Søskenmoderasjon tredje barn ++ 50%
Brukerbetaling SFO
Ballangen skoleåret 2019/2020 2 367
SFO-sats over 15 t/u kr.2 511
Dagplass 206
Søskenmoderasjon 50 %

 

Foreldrebetaling betales for 11 måneder i året, hvor juli er betalingsfri.

Matpenger i barnehagen

Barnehagene kan kreve betaling for de måltidene som blir servert i barnehagen i tillegg til maksprisen. Eventuelle kostpenger skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). 

Det er barnehageeier som fastsetter beløpet, og det vil være naturlig å drøfte beløpet med foresatte, jf. barnehagelovens bestemmelse om foreldremedvirkning i § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Mislighold av betaling

Når du takker ja til en barnehageplass aksepterer du samtidig en betalingsforpliktelse. Hvis du har utestående foreldrebetaling til en barnehage, vurderes dette på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler.

Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso og at barnehageeier varsler oppsigelse av plassen.

Et barn som mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, mister ikke retten til barnehageplass. Dette innebærer at foresatte kan søke om barnehageplass ved neste opptak. I Narvik kommune er søknadsfrist 1. mars for opptak i august. 

Moderasjonsordninger


Har du flere barn i barnehage?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal du få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen gis uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Forutsetningen er at barna har samme bostedsadresse.

For barn nummer 2 er foreldrebetalingen 70 prosent av det første barnet. For barn nummer tre og flere, er foreldrebetalingen 50 prosent av det første barnet. 

Har du lav inntekt?

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du har lav inntekt.

Artikkel om redusert foreldrebetaling.