Landbrukskontoret for Narvik og Ballangen kommuner

Narvik kommune og Ballangen kommune har felles kontor for Landbruk og naturforvaltning. Kontoret utfører forvaltningsoppgaver i henhold til vedtak om delegering.

Landbrukskontoret har besøksadresse Rådhusveien 1, 8540 Ballangen
Tlf. 76 92 90 00, Faks: 76 92 90 01


Postadresse: Postboks 44, 8546 Ballangen
E-post: post@ballangen.kommune.no

Myndighetsutøvelse delegert fra Narvik til Ballangen kommune omfatter forvaltningssaker innenfor jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven med unntak i saker hvor § 11 kan komme til anvendelse, odelsloven med unntak av saker etter §§ 30 -33, forpaktningsloven, lov om viltet, lakse- og innlandsfiskeloven, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om regulering av ervervsmessig dyrehold og forskrift om plantevernmidler.

Det er Marit Liengen og Jørun Lindgren som sammen med Kjell Hauge og Yngve Leiros bemanner landbrukskontoret som er lokalisert til rådhuset i Ballangen.

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.