Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2020

Søknadsfrist til kommunen: 15. september 2019 

Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet

• Nærmiljøanlegg

• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

For mer infomasjon og elektronisk søknadsskjema se Anleggsregisteret.no

 

Første gangs søkere:
Anlegg det søkes om midler må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes av byggherren i tre eksemplarer til Narvik kommune,
Kultur, postboks 64, 8501 Narvik.

Nærmere informasjon angående kravet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan fås hos enhet Kultur i Narvik kommune eller hos Nordland fylkeskommunes kulturavdeling.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.  Husk eventuelle prisjusteringer og andre endrede faktorer.

Ved behov for veiledning i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning og utarbeidelse av søknad om spillemidler:
Kontakt Narvik kommunes idrettskonsulent Frode Strøm, tlf. 76 91 22 67,
kontakt Narvik kommunes kulturleder Randi Melgaard, tlf. 76 91 22 62/ 918 56 867 eller
kontakt Nordland fylkeskommunes rådgiver Kristin Hunstad.

Vedrørende tilskudd til  kulturbygg: 

Se  tjenestebeskrivelsen for tilskudd av kulturbygg - desentralisert ordning.  
Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. september.
Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge. Fylkeskommunen fastsetter frist for kommunenes innsending av prioriterte innstillinger av søknader. Kommunene fastsetter søknadsfrist i egen kommune.