Sildvikmidlene

Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2019

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Fristen for å søke om Sildvikmidler er satt til  1. februar 2019.

Narvik kommune, Enhet Kultur
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg. Telefon: 918 56 867

Åpningstid: 08.00 - 15.30
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse: 

Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard.


Skjema og retningslinjer


Søknadsskjema

Retningslinjer

Rapporteringsskjema

 

Sildvikmidler - Beskrivelse 

Sildvikmidler er en tilskuddsordning som oppstod da Sildvik kraftverk ble utbygd. Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter. Narvik Bystyre har i 1994 vedtatt regler for hvordan tilskuddet skal brukes. Reglene er stadfestet av Direktoratet for naturforvaltning ved brev av 21. februar 1995.

Søknad skal fremmes på skjema som er utarbeidet av Narvik kommune.

Søknadsfristen er i 2019 satt til til 1. februar.

Regnskaps- og rapportplikt

Bruker som har mottatt Sildvikmidler er pålagt regnskaps og rapportplikt. Frist for innsending av rapport er den samme som søknadsfristen. For prosjekter som søkes finansiert for flere år på rad, skal det årlig fremlegges foreløpig regnskap/rapport ved søknadsfrist.

Krav til dokumentasjon

Vedrørende krav til dokumentasjon vises til søknadsskjemaet og rapportskjemaet.

Behandlingstid

Fordeling av Sildvikmilder avgjøres av Narvik bystyre i løpet av vårhalvåret etter søknadsfristen.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningsloven kap. VI §28-§36 kan vedtak påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klageinstans er Formannskapet.

Kontakt informasjon

Servicetorget Narvik Rådhus 1. etasje. Åpningstid Kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag, Kongens gate 45, 8514.
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse: Narvik kommune, enhet/tjenestested, postboks 64, 8501 Narvik

Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard, telefon: 76 91 20 00