Kirkevergen i Narvik

Kirkevergen er administrativ leder for Narvik kirkelig fellesråd og har ansvaret for kirkegårdsdriften, tilsynet med kirkene, kirkegårdene og andre kirkelige bygg og eiendommer.

I kommuner med flere sogn er det iht. kirkeloven et Kirkelig fellesråd som består av representanter fra hvert av menighetsrådene/sognene, en representant fra kommunen og prosten eller en prest oppnevnt av biskopen.
De fire sognene i Narvik er: Ankenes, Bjerkvik, Narvik og Skjomen.

Hvert av de 4 menighetsrådene har 2 representanter i Narvik kirkelige fellesråd. Oppgavene til det kirkelige fellesrådet er bestemt i kirkeloven. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Fellesrådet forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som bevilges over kommunens budsjett, midler fra staten og midler som menighetsrådene stiller til fellesrådets disposisjon.

Kommunene er iht. Kirkelovens §15 pålagt økonomisk ansvar for følgende oppgaver som ivaretas av de kirkelige fellesrådene:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig
     fellesråd
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester

Kirkevergens kontor har åpningstid 10:00 -14:00.
Besøksadresse: Menighetshuset, Alleen 10
Postadresse: Narvik kirkelige fellesråd,
Allen 10, 8516 Narvik
E-post: kirkevergen@narvik.kommune.no
Telefaks: 76 91 39 51
Kirkevergen direkte: 76 91 39 52
Økonomikonsulenten direkte: 76 91 39 53
Personalkonsulenten direkte: 76 91 39 54