AURORAL - bedre reiselivsopplevelser i landlige områder

I det store EU-prosjektet AURORAL får vi anledning til å jobbe sammen med flere andre distrikter og
innovasjonsmiljøer i Europa, for å utforske hvordan bruk av data og digitale plattformer kan bidra til
å skape bedre muligheter for områder som ofte har store utfordringer, blant annet fraflytting og
lavere økonomisk vekst enn i storbyene.

I det ene pilotprosjektet som skal gjennomføres i Narvik (og øvrige Hålogaland), skal vi se nærmere
på hvordan vi kan bruke regionens spennende historie og kultur til å fortelle de gode historiene til
både besøkere og innbyggere, ved å benytte oss av ulike digitale løsninger. Vi skal også bidra til å
utvikle bedre transporttjenester til noen utvalgte plasser og attraksjoner i regionen, til nytte for både
besøkere og innbyggere. Dessuten skal vi dra nytte av teknologi og innovative løsninger for å utvikle
nye måter å jobbe med besøksforvaltning på, slik at det ikke oppstår slitasje, trengsel eller andre
uønskede effekter av mange personer som besøker en spesifikk plass.

Derfor satser vi på prosjektet

Reiselivsnæringen er en av regionens viktigste næringer. Det er også en av de næringene som Narvik
kommune har definert som en prioritert næring. Derfor er også reiseliv tatt med som et spesifikt
satsingsområde i Smart Narvik.

Den nye nasjonale reiselivsstrategien definerer det grønne skiftet og digitaliseringen som de viktigste
globale og nasjonale endringene fremover, i tillegg til konsekvensene av korona-pandemien. Derfor
vil det være viktig med lokale prosjekter der ulike aktører sammen kan bygge kompetanse og utvikle
nye innovative løsninger som kan tas i bruk i reiselivet. I AURORAL skal vi for eksempel se nærmere
på hvordan teknologi kan berike opplevelser, og hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fra
transporter ved å ta i bruk smartere mobilitetsløsninger.

Derfor er dette et Smart Narvik-prosjekt

Prosjektet har alle de delene som er viktige for at det skal være et godt smartby-prosjekt etter den norske definisjonen. Det tar i bruk ny teknologi og innovative metoder. Det bygger på samarbeid og samskaping mellom mange ulike aktører. Og gjennom å involvere blant annet bygdeutviklingslagene i Narvik setter det virkelig innbyggerne i sentrum.

Disse er med i prosjektet

AURORAL har hele 25 europeiske partnerorganisasjoner fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike
roller. Hålogalands-regionen er utpekt som et pilotområde i prosjektet og de seks andre
pilotområdene befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania. Prosjektperioden
er 2021-2024 og Narvik kommunes del av prosjektet ivaretas av deres næringsutviklingsselskap
Futurum.

I tillegg til den store prosjektgruppen har vi satt sammen en lokal referansegruppe som skal gi innspill
til pilotprosjektet, og sørge for at vi gjør ting som er relevante med tanke på de lokale behovene. I
referansegruppen deltar representanter fra Visit Narvik, Hålogalandsrådet, Nordland
Fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Harstad kommune samt ulike reiselivs- og
transportselskaper. Dessuten er innbyggerne representert gjennom Beisfjord og Kjøpsvik og omegn
bygdeutviklingslag.

Pilotområdene: Lapland, Hålogaland, Pledmont, Southern Burgenland, Alentejo. Grafisk bilde. - Klikk for stort bilde
Hvordan vi sikrer et vellykket prosjekt

Det store budsjettet som Narvik kommune har fått i prosjektet har gjort det mulig å ansette en
prosjektleder på fulltid og en datastudent fra UiT på deltid. Dessuten bidrar Visit Narvik med
reiselivskompetanse og programleder for Smart Narvik ivaretar at prosjektet bidrar godt inn i
smartby-satsingen. Dette sørger for at vi har nok ressurser til å holde trykket oppe gjennom hele
prosjektet. Gjennom den spisskompetansen vi har tilgjengelig i den internasjonale prosjektgruppen
og gjennom samarbeid med de andre pilotprosjektene, har vi muligheten til å utvikle virkelig
spenstige løsninger. Kontinuerlig involvering av lokale aktører og innbyggerne vil sørge for at vi klarer
å gjennomføre et vellykket prosjekt som kan skape varige verdier i Narvik-samfunnet.

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover

Den første tiden av prosjektet ble brukt til å definere og utvikle de konseptene som etter hvert skulle
testes ut i praksis. Sommeren 2022 var vi ferdige til å begynne med testingen av løsninger og
involvere både besøkende og innbyggere i Narvik. Vi fikk satt ut persontellere på de naturbaserte
attraksjonene vi hadde valgt å bruke i første omgang: Rombaksbotn, Fagernesfjellet, Beisfjord
minnelund, Stetinden og Tore Hunds rike på Bjarkøy. Det ble også satt ut skilt med QR-koder som
gjorde at man ved bruk av en smarttelefon kunne få mer informasjon om attraksjonen, og dessuten
få tilgang til en historie om en person eller en hendelse som har vært viktig for den spesifikke
plassen.

Data vi fikk samlet inn under sommeren 2022 ga en helt ny innsikt i hvor mange som besøkte de ulike
attraksjonene, når de gjorde det og hvilke land de kom fra. Dette førte blant annet til at Nordland
Fylkeskommune ble overbevist om at det kunne være en god idé å teste ut en skibuss fra sentrum
opp til skianlegget i løpet av mars og april 2023. Denne testen ga gode resultater og vi håper at
testen vil kunne bli videreført til en mer permanent løsning.

Skibussen i Narvik. Foto. - Klikk for stort bildeFigur: Skibussen i Narvik ble testet ut i løpet av mars og april i 2023.

I løpet av sommeren 2023 går vi i gang med en ny testperiode med bruk av videreutviklede
løsninger, basert på erfaringene fra 2022. Vi legger til Snolke-hytta ved Gratangen som en ny
attraksjon. Vi tar i bruk persontellere på flere plasser og tester ut en ny modell som leverer live-data,
slik at man til enhver tid kan se hvor mange som er på attraksjonen. Flere digitale historier vil bli
tilgjengelige på de ulike attraksjonene, og vi tar i bruk video og 360-graders bilder for å gi en sterkere
opplevelse til de besøkende. For å demonstrere innovative løsninger på besøksforvaltning har vi
inngått et samarbeid med HRS og Narvikfjellet på installasjon av nivåmålere i avfallsbeholdere. Dette
skal føre til at data fra målerne kan sendes til prosjektets digitale plattform, og dermed gi bedre
oversikt over når det er behov med tømming av avfallet. Vi tester også ut løsninger for
brukerfinansiering av vedlikehold på de ulike attraksjonene, som for eksempel vil kunne gjøre det
mulig for Kjøpsnes IL å utbedre stien til Stetinden.

På nettsiden vi bruker til testing av løsninger finner du mer informasjon om hvor du finner de ulike
attraksjonene og hva du kan oppleve der. Se nettsiden for testing av løsninger og mer informasjon om attraksjonene. 

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til AURORAL kan du finne mer informasjon om prosjektet.

AURORAL på nett
AURORAL på Facebook

Kontaktperson:

Truls Torblå, prosjektleder
Telefon: 957 77 792
E-post: truls@futurum.no