Nye Narvik helsehus

Byggestart: 2021

Offisiell åpning: 2024

Totalentreprenør: HENT

Kostnader: Ramme 460 MNOK

Samlet areal: 6905 m2 (BTA)

Webkamera over byggeplassen

Narvik kommune skal bygge helsehus på Furumoen i Narvik, samlokalisert med Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) nye sykehus, og med kommunens største eksisterende sykehjem. 

Kommunen har planlagt et helsehus som samler de kommunale tjenestene som har særlig nytte av samhandling med tjenester i sykehuset. 

Helsehuset vil få en sentral funksjon i omsorgstrappen knyttet til kommunens ansvar for å gi lovpålagte, faglig gode og effektive helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Helsehuset vil bidra til å øke kommunens kapasitet på institusjonsplasser. 

Det nye helsehuset vil inneholde 40 korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg. I tillegg et kommunalt legesenter for 7 leger, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring og lokaler for andre tverrfaglige team.

Helsehuset planlegges lokalisert vegg i vegg med Nye UNN Narvik sykehus (NUN). Byggene blir knyttet tett til hverandre med flere felles funksjoner for samhandling. Ny bygningsmasse vil også koples sammen med eksisterende sykehjem via en varm overgang. Dette gir unike muligheter for å skape et samlet og helhetlig helsetilbud på Furumoen på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Med bred medvirkning og i tett samarbeid med UNN jobber vi for å utvikle morgendagens helsetjenester i de nye husene. Fagfolk fra kliniske og teknisk miljø bidrar sammen med pasient- og brukerrepresentanter i utformingen av husene, for å ivareta fremtidig driftsform.  

Viktige samarbeidspartnere er UNN, Sykehusbygg HF og totalentreprenør HENT. Samt UiT – Norges arktiske universitet, campus Narvik.

Kommunestyret i Narvik kommune vedtok bygging av det nye helsehuset i juni 2020.