Frydenlund skole - ny barneskole

Det er vedtatt bygd en ny to-parallell barneskole for minst 350 elever på Frydenlund.

Den nye skolen skal være mulig å utvides med bakgrunn i positivt endrede demografiske forutsetninger.

Kontrahering av rådgivergruppe for utarbeidelse av forprosjekt og totalentreprise-beskrivelse, samt detaljregulering og rammesøknad, er planlagt til andre/tredje kvartal 2023.

Samtidig skal Skistua skole tilpasses med utvidet forsterket enhet.

Besøk på samtlige skoler

Kommunalsjef Oppvekst og prosjektleder for skolestrukturarbeidet besøkte samtlige skoler og møtte elevrådet, FAU-representanter, lokale lag og foreninger, tillitsvalgte for fagorganisasjoner og skoleledelsen.

Møtene fant sted i uke 38/39.

 

21.09.2020

Digitalt folkemøte

21. september 2020 ble det arrangert digitalt folkemøte på kveldstid, med rundt 200 samtidige deltakere og flere tusen seere totalt.

21.09.2020

Elevråd, politisk nivå og administrasjon

22. september 2020 ble det arrangert digialt møte mellom alle elevrådene, ordfører, varaordfører og gruppelederne i kommunestyret, hvor alle elevrådene framla sine synspunkter og ønsker for sine skoler.

 

22.09.2020

Høringsmøte for råd

Uke 42 avholdt kommunalsjef oppvekst høringsmøte om skolestruktursaken for ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser i kommunestyresalen/digital

12.10.2020

Politisk nivå på alle skolene

Uke 43/45 besøkte Gruppelederne i kommunestyret og kommunalsjef Oppvekst samtlige skoler og 
møtte/møter elevrådet, FAU-representanter, lokale lag og foreninger, tillitsvalgte for 
fagorganisasjoner og skoleledelsen.

19.10.2020

Info/innspill fra tillitsvalgtes organisasjoner

Uke 44 var det informasjons- og innspillsmøte for de tillitsvalgtes organisasjoner. Skoleledelsen ved samtlige 
skoler har bidratt med opplysninger til faktagrunnlaget i kapittel 5 (side 25) i høringsdokument 
av 17.08.2020, og senere til den oppdaterte versjonen av 08.09.2020

26.10.2020

Skolestruktur 2020

Vedtak i kommunestyret 26. oktober 2020:

Rådmannen bes komme med egen sak om barneskole i Narvik sentrum. Saken skal inneholde 
alternativene en treparallell barneskole og en toparallell på Frydenlund i tillegg til skole på Skistua. 
Saken sees i sammenheng med barnehagestruktur og økt behov for tilrettelegging funksjonshemmede 
barn og legges frem for kommunestyret våren 2021.

Sakspapirer:

Skolestruktur 2020 - saksfremlegg

Opptak kommunestyret:

Mer informasjon om arbeidet med skolestruktur:

Skolestruktur 2020

26.11.2020

Valg av konsept

Konseptutredningen bygger på Skolestruktur 2020, og høringer ble gjennomført i opprinnelig struktursak, og videreført inn i konseptutredningen.

Før politisk behandling har det altså vært gjennomført brukermøter med enhetsledere, FAU ved skolene, elevråd, plasstillitsvalgte m. fl. I tillegg har det vært informasjonsmøte med hovedtillitsvalgte ved to anledninger. I tillegg er konseptet sendt til både Bane Nor og Statens Vegvesen for orientering av hva de ulike alternativene vil kunne medføre av ytterligere dialog.

Vedtak i kommunestyret 30. september 2021

  1. Investering i ny to-parallell skole på Frydenlund dimensjonert for minst 350 elever.
  2. Tilrettelegging for videre drift ved Skistua skole med tilpassing mot en-parallellskole når elevtallet på Narvikhalvøya tilsier at dette er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart. Tilpassingen til én parallell ved Skistua skole forutsetter ny politisk behandling.
  3. Utbygging av forsterket enhet på Skistua skole dimensjonert for 10 elever fordelt på to separate avdelinger.
  4. Tilpasning av Skistua skole for å sikre maksimal arealutnyttelse gjennom å gjøre om ledige arealer til kontorfunksjoner for andre kommunale enheter.
  5. Nytt eller totalrenovert bygg vurderes i henhold til pluss hus standarden

Sakspapirer:

Barneskole Narvik sentrum - saksfremlegg

Opptak kommunestyrets møte:

30.09.2021

Områdereguleringsplan for Frydenlund

Desember 2021 ble forslag til områderegulering for Frydenlund lagt til offentlig ettersyn og høring.

Høringsperioden var fra 17. desember 2021 til 4. februar 2022.

Fra høringen:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole, ny samlokalisert videregående skole og for høyere utnyttelse av boligkvartalene, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Offentlig ettersyn og høring

17.12.2021

Politisk behandling områderegulering

Områderegulering for Frydenlund ble behandlet i hovedutvalg for plan og utvikling 8. november 2022.

Sluttbehandling områderegulering - saksfremlegg

08.11.2022

Politisk vedtak

I desember 2022 ble prosjektet finansiert av. kommunestyret. Da startet enhet Eiendomsforvaltning å utforme konkurransegrunnlaget for prosjektering, for å planlegge og tegne ny skole.

Sakspapirer - Budsjett og økonomiplan 2023-2026

08.12.2022

Prosjektering

I juni 2023 ble det inngått avtale med Asplan Viak for prosjektering av skolen. Arbeidet har umiddelbar oppstart og vil pågå til sommeren 2024.

Vi går inn i en viktig og spennende fase av prosjektet, hvor vi skal bestemme form og farge på den nye skolen. Utnyttelse av gulskolen er også en del av planleggingen. I denne fasen er det viktig med god medvirkning slik at prosjektet blir tilpasset behovet. Vi gleder oss til å ta fatt i denne fasen i samarbeid med skolen og Asplan Viak, sier prosjektsjef i enhet Eiendomsforvaltning, Stian Nilsen. 
08.06.2023

Midlertidig oppgradering av skolegården

I kommunestyrets møte 15. juni ble det vedtatt å innarbeide midlertidige lekeapparater ved Frydenlund skole med en tilleggsbevilgning fra disposisjonsfondet med bakgrunn i planene om ny barneskole:

Møteprotokoll 15. juni

15.06.2023

Gulskola skal tas i bruk

I kommunestyremøtet torsdag 14. september orienterte Eiendomsforvaltningen planer om å renovere den gamle gulskola og ta den i bruk som skole, koblet sammen med et nybygg med en varm glassovergang.

- Vi skal ta i bruk hele gulskola - til skole

Illustrasjon av gulskola og glassovergang. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av gulskola og glassovergang.

 

14.09.2023

Varsel om oppstart - detaljregulering

I september ble planinitativ for detaljreguleringen av Frydenlund barneskole kunngjort:

Varsel oppstart - Frydenund barneskole

29.09.2023

Skolegården oppgraderes

 Som et ledd i arbeidet med ny barneskole blir arbeidene med skolegården å gå i gang i løpet av høsten 2023:

Nå skal skolegården på Frydenlund oppgraderes

Illustrasjon som viser lekeapparatene slik de vil bli når arbeidet er ferdig. - Klikk for stort bildeIllustrasjon som viser lekeapparatene slik de vil bli når arbeidet er ferdig.

 

07.10.2023