Seksjonering og reseksjonering av eiendom

Seksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. 

Seksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Eierseksjonsloven regulerer hjemmelsforhold og de privatrettslige forhold, men seksjoneringen må være i tråd med gitte byggetillatelser og gjeldende arealplaner.

Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  gir god informasjon om definisjoner (§ 4), vilkår for seksjonering (§ 7) og krav til søknaden om seksjonering (§ 11).

En seksjonering er en første gangs oppdeling av eiendom i flere bruksenheter. Reseksjonering er når man vil endre den eksisterende seksjoneringen. For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler. For eksisterende bygninger innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført og avsluttet med ferdigattest før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Søknad om seksjonering eller reseksjonering må sendes inn på søknadsskjema som er bestemt i forskrift. Skjema må sendes til kommunen i papirformat med originale underskrifter av alle hjemmelshavere. Vi trenger søknaden i 3 eksemplarer. Det anbefales å lese veiledningene nøye. Disse finner du under hvert skjema.

Søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om seksjonering (docx) (DOCX, 99 kB)

Søknad om seksjonering (pdf) (PDF, 2 MB)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering (pdf) (PDF, 626 kB)

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om reseksjonering (docx) (DOCX, 71 kB)

Søknad om reseksjonering (pdf) (PDF, 899 kB)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering (pdf) (PDF, 656 kB)

Vedlegg til søknad om seksjonering og reseksjonering

  • Plantegninger over alle etasjer i bygningen, inkludert kjeller og loft, som tydelig angir grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnumrene og bruken av de enkelte rommene
  • Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten skal ha utendørs tilleggsdeler
  • Eventuelt skjema «Fordeling av sameieandeler ved seksjonering».
  • For foretak må firmaattest medfølge.
  • Ved første gangs seksjonering vedlegges vedtekter for sameiet.
  • Ved reseksjonering vedlegges samtykke fra berørte panthaver(e) med original underskrift og stempel.

Saksbehandlingstid i kommunen er inntil 12 uker, men dersom det er ledig kapasitet vil saksbehandlingstiden bli kortere. Fristen løper fra søknaden er komplett og riktig utfylt.

Link til utfyllende informasjon og relevante problemstillinger på Kartverkets sider Seksjonering og reseksjonering kartverket.no 

Link til Rundskriv for Tinglysningen

Hva koster det?

Kommunen tar et gebyr for seksjonering og reseksjonering, som er 3 eller 5 ganger rettsgebyret. I tillegg kommer gebyr for situasjonskart og Statens kartverks gebyr for tinglysning. Gebyrene justeres hvert år.

Pr. 01.01 2018 utgjør dette til sammen kr 4800 ved seksjonering uten befaring, og kr 7060 ved seksjonering som krever befaring.

Har du spørsmål?

Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mellom
kl. 10.00 -14.00 mandag til fredag. 
Telefon: 76 91 35 00  

Besøksadresse: 
Servicetorget
Narvik Rådhus 1. etasje
Kongens gate 45, 8514
Sentralbord: +47 76 91 20 00