Vedtatt reguleringsplan - Detaljreguleringsplan for Kirkegate 48-52

Vedtatt reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Kirkegate 48-52 ble vedtatt av Narvik bystyre 24.05.2018, sak nr. 046/18.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune: Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre– år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune. Det gjøre oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven. 

Reguleringsplanens dokumenter: