Narvik bystyre har vedtatt områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF Bjerkvik med PlanID 2015003 i møte 28.november 2019, sak 081/19.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, tredje ledd kunngjøres at Narvik bystyre har vedtatt utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde i møte 28. november 2019, sak 078/19.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Narvik kommune setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan kollektivknutepunkt Bjerkvik.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og rådmannens vedtak 11.11.2019, legges forslag til detaljregulering Tore Hunds gate 43-47, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 15. november - 27. desember 2019.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B6, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1461 i Narvik kommune. PlanID 2019008.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B3, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1465 m.fl. i Narvik kommune. PlanID 2019007.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Alpinveien 1, gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. PlanID 2019011.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.  

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for barnehage på gnr. 44, bnr. 211 i Beisfjord med PlanID 2018003 i møte 29.august 2019, sak 064/19.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.