I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering Midtre Gardsti, gnr./bnr. 44/5 i Narvik kommune. PlanID 2019003.

image03

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Skistua 7

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skistua 7 med PlanID 2018001, i møte 13.juni 2019, sak 043/19.

Planprogram datasenter Bjerkvik 1

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering datasenter Bjerkvik, gnr./bnr. 10/721, 10/13 og 10/234 i Narvik kommune. PlanID 2019002.

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Illustrasjoner til vedtatt plan-1

Detaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 01.04.2019, legges forslag til detaljregulering for Fosseveien 4, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 5. april-20. mai 2019.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211 i Beisfjord med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for Herjangshøgda næringsområde med konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 29.mars-10.mai 2019.