I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Alpinveien 1, gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. PlanID 2019011.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde ut til offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Sweco Norge AS på oppdrag for Rombak pukkverk AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for “Rombak pukkverk”.  

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for barnehage på gnr. 44, bnr. 211 i Beisfjord med PlanID 2018003 i møte 29.august 2019, sak 064/19.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Narvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Skistua 7 med PlanID 2018001, i møte 13.juni 2019, sak 043/19.

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Medby næringspark ble vedtatt i komité for plan og næring den 25.04.19 i sak 011/19.

Detaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 01.04.2019, legges forslag til detaljregulering for Fosseveien 4, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 5. april-20. mai 2019.