Tidslinje kommuneplan 2021

Norge gjennomgår en kommunereform. Målet er å bygge større og sterkere kommuner. Som del av dette har Ballangen, deler av Tysfjord og Narvik besluttet å slå seg sammen fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Narvik. I nye Narvik kommune skal innbyggernes medbestemmelse og involvering bli ivaretatt, og i arbeidet med utviklingen av den nye kommuneplanen skal det kjøres en større medvirkningsprosess. Vi vil bruke medvirkning som et verktøy for at de tre kommunene som nå skal slås sammen skal bli bedre kjent og trygge på hverandre. Sammen skal vi bygge en felles identitet for nye Narvik kommune.

Kommuneplan nye Narvik

 

Kommuneplan Narvik kommune 2020-2040

En kommuneplan legger premissene for kommunens satsingsområder og utvikling.

Hva bruker vi fellesskapets ressurser på å utvikle, og hvor gjør vi det?

Kommuneplanen er delt i to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er visjonen, den langsiktige strategien for Narvik kommune, både som samfunn og kommunen som virksomhet selv. Arealdelen er hvor vi gjør hva, altså kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av ulike områder.

Kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle andre planverk i en kommune, mens arealdelen er juridisk bindende.

Noen av datoene er ikke nøyaktige, men vil bli kunngjort på et nærmere tidspunkt. Det gjelder blant annet tidspunkter for offentlig ettersyn og åpne folkemøter.

11. september 2019 - bestilling fra fellesnemnda

Fellesnemnda for nye Narvik kommune bestilte arbeid med kommuneplan for nye Narvik kommune. Arbeidet ble sendt videre til hovedutvalget for plan og utvikling i den nye kommunen.

Behandling i Fellesnemnda

 

11.09.2019

18. februar 2020 - oppstart av kommuneplan og høring av planprogram

18. februar ble formell oppstart av kommuneplan for Narvik - samfunnsdel og arealdel vedtatt i hovedutvalget for plan og utvikling.

Oppstart kommuneplan

18.02.2020

27. februar 2020 - vedtak om oppstart

I kommunestyrets møte 27. februar 2020 ble det fattet vedtak om oppstart av arbeidet med kommuneplan for Narvik kommune.

Oppstart kommuneplan.

27.02.2020

18. juni 2020 - planprogram vedtatt

I kommunestyrets møte 18. juni 2020 ble planprogrammet fastsatt.

Planprogrammet legger føringer for hvordan vi utvikler samfunnet vårt. Planprogrammet kan beskrives som de politiske føringene og retningslinjene som danner grunnlaget for utformingen av kommuneplanen.

Fastsetting av planprogram

18.06.2020

1. oktober 2020 - planstrategien vedtatt

I kommunestyrets møte 1. oktober 2020 ble planstrategien vedtatt. Planstrategien er ikke en plan, men drøfter utviklingstrekk i samfunnet vårt,  og er et hjelpemiddel kommunestyret bruker for å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i inneværende politiske periode.

Planstrategi 2020-2023

01.10.2020

31. desember 2020 - administrativ frist for innspill til kommuneplanen

Den 31. desember var det frist for innspill til arbeidet med ny kommuneplan. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger - alle interesserte har vært velkomne til å gi innspill for å vurderes tatt opp i kommuneplanen.

Da fristen gikk ut hadde Narvik kommune mottatt over 80 ulike innspill. Alle innspill vurderes opp mot 

Vi vurderer alle innspill opp mot mål og strategier i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til kommuneplanens arealdel.

31.12.2020

Fra januar til mars 2021 - medvirkning

I løpet av månedene januar, februar og mars 2021 arrangeres en rekke aktivitet som alle handler om medvirkning.

Medvirkningsplanen for ny kommuneplan kan du lese mer om her:

Medvirkningsplan

01.01.2021

Barnetråkk

De tre første månedene i 2021 arrangeres det barnetråkk på alle skolene i Narvik kommune.

5. til 7. trinn tegner da blant annet inn på kart hva de bruker forskjellige områder til, hvilke stier de bruker og mer. Barn og unges mening veier tungt i planprosesser.

01.02.2021

Sommeren 2021 - planforslag presenteres

Sommeren 2021 presenteres planforslagets samfunnsdel. Dato er ikke nøyaktig fastsatt.

Det vil bli mulighet til å komme med merknader på forslagene til både samfunnsdelen og arealdelen.

01.06.2021

Juni til september 2021 - offentlig ettersyn samfunnsdel

Fra juni til september vil planforslaget for kommuneplanens samfunnsdel være til offentlig ettersyn. Nøyaktig dato vil kunngjøres nærmere.

Da kan alle berørte parter og interessenter sende merknader på forslaget.

17.06.2021

Høsten 2021 - planforslag presenteres

Høsten 2021 presenteres planforslagets arealdel. Dato er ikke nøyaktig fastsatt.

Det vil bli mulighet til å komme med merknader på forslaget.

01.09.2021

September til desember 2021 - offentlig ettersyn av arealdel

Fra september til desember vil planforslaget for kommuneplanens arealdel være til offentlig ettersyn og høring. Nøyaktig dato vil kunngjøres nærmere.

Da kan alle berørte parter og interessenter sende merknader på forslaget.

02.09.2021

Tidlig 2022- endelig politisk behandling

I starten av 2022 er det endelig politisk behandling av kommuneplanen for Narvik kommune.

01.01.2022