Temaplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer).

Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk, jf. § 11–5 første ledd.

Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, evt. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Ved revisjon av kommunedelplaner gjelder bestemmelsene om kommunal planstrategi i Plan- og bygningslovens § 10-1, og bestemmelsene om om behandling av kommuneplan, i lovens §§ 11-12 til 11-15.