Planstrategi 2016-2019

En planstrategi inneholder en beskrivelse av hvilke strategiske valg som skal prioriteres.

Planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1. Loven sier at  ”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden”.  

Planstrategien er et verktøy for å prioritere planbehov i planperioden. Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av kommunen skal gå i.

Narvik kommunes planstrategi 2016-2019 ble behandlet av Narvik bystyre i juni 2016, og bygger videre på planstrategien fra 2011-2015.

I planstrategiperioden 2011- 2015 har Narvik kommune rullert og startet opp revisjon alle overordnet planer.

Prioriterte planer i planstrategiperioden
For å nå ønsket utvikling har følgende planer hovedprioritet:

  • Strategisk næringsplan for Ofoten
  • Temaplan for kultur
  • Temaplan for spredt avløp

Planstrategi 2016 - 2019 for Narvik kommune (PDF, 661 kB)
Alle dokumenter i arkivsaken: 
Arkivsak 16/1194 Planstrategi 2016-2019