Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i perioden. Handlingsdelen revideres hvert år.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 ble vedtatt 21.05.2015 av bystyret i sak 008/15. Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

Last ned: Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025

Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 ble vedtatt 02.02.2017 av bystyret i sak 005/17. Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Plankart er i pdf-format. Ønsker du ytterligere funksjonalitet anbefaler vi kommunens forenklede kartportal

Handlingsdel

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 ble vedtatt i bystyret 13. desember 2018.