Sammenslåing av matrikkelenheter

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan kreve eiendommer sammenslått

Det er eier av eiendommene som kan kreve sammenslåing.

Slik krever du eiendommer sammenslått

Krav sendes inn på eget skjema Krav om sammenslåing, kartverket.no

Før innlevering av skjema til kommunen, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, matrikkelfører  kommunen sammenslåingskravet og utarbeider nytt matrikkelbrev.

Orientering om fremgangsmåte

Før innlevering av skjema til kommunen, må følgende betingelser være oppfylt:

Hjemmelsforhold/signering

Skjemaet skal signeres av alle eiere/hjemmelshavere og festere av matrikkelenhetene/eiendommene.

Panteforhold

Før sammenslåing må rekvirent sjekke heftelser på eiendommene. Informasjon fra matrikkelen, tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken finner du her på seeiendom.kartverket.no

Ta gjerne kontakt med Tinglysingen for utfyllende informasjon om heftelser på  telefon 32 11 88 00 eller se kartverkets hjemmeside her på Sammenslåing av eiendommer, kartverket.no

Der kommunen stiller krav om sammenslåing for eksempel ved fradeling av tilleggsareal, sjekker kommunen heftelser på eiendommene.

Av matrikkellovens forskrifter § 43, 8.ledd følger at panteretten vil utvides til å gjelde for hele den sammenslåtte eiendommen etter sammenslåingen.

Av samme paragraf følger at en sammenslåing ikke kan gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom to eller flere panthavere.

Informasjon om fremgangsmåte

Ved panteheftelser: Kontakt panthaver som må frafalle pant/vike prioritet.

Dette gjøres ved påtegning på originaldokument, eller ved erklæring om pantefrafall i den nyopprettede matrikkelenheten.

Ved andre heftelser

Kontakt rettighetshaver som må frafalle sin rettighet/vike prioritet. Dette gjøres ved å utarbeide en erklæring som rettighetshaver undertegner.
Pantefrafall – ikke gebyrbelagt, Prioritetsvikelse – tinglysingsgebyr 525,-

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.