Fradeling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendom.Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Undersøk dette først

Reguleringsplan for området:

  • Hva er eiendommen regulert til?

Kommuneplanens arealdel:

  • Hva er planformålet?
  • Hva er kravene til parkering og uterom i dette området?

Slik søker du

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Det må opplyses om hvordan delingen ønskes utført. Det må i tillegg legges ved forslag til grenseforløp inntegnet på et situasjonskart. Dersom det søkes om dispensasjon må dette krysses av for i søknadsskjema og nabovarsel.

Her finner du søknadsskjema: 
Søknad om deling og endring av eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning. (PDF, 944 kB)
Her finner du: 
veiledning til utfylling av søknadsskjema (PDF, 206 kB)

Kart

Vedlagt kart i målestokk 1:500 eller 1:1000 som er nyere enn 3 måneder. Kartet skal vise eksisterende grenser og tenkt delelinje. Plassering av bygg, atkomst og uteareal må også vises i riktig målestokk. Kart finnes her

Nabovarsel ved deling av eiendom

Fradeling av tilleggsparsell med påfølgende sammenslåing

Denne forretningstypen er hensiktismessig der arealet er for stort til å kunne grensejusteres.

Tilleggsarealet fradeles med eget gårds- og bruksnummer og må deretter sammenslås med eiendommen skal motta tilleggsarealet.

Hva koster det?

Når du skal dele en eiendom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet.

Behandlingstid

Søknad om fradeling som ikke medfører dispensasjon, ikke har:

  • nabomerknader og som ellers er i henhold til plan skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
  • Saker med dispensasjoner fra lov, med merknader eller som må kompletteres av søker har innen 12 uker.
  • Etter at vedtak om deling foreligger, er fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai.