Klage på vedtak

Har du fått nei, eller naboen ja? Du kan klage på alle kommunale enkeltvedtak. Både bygge- og fradelingstillatelser samt avslag på slike søknader kan påklages. Du kan også klage på vedtak om reguleringsplan, mens vedtak om kommuneplan ikke kan påklages.

Hvordan klager jeg?

En klage må sendes inn senest innen 3 uker fra vedtaket ble mottatt. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.  Klagen sendes til postmottak@narvik.kommune.no Klagen må merkes med gårds- og bruksnummer og saksnummer, og ellers

  • være begrunnet, og inneholde  ev. andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen
  • vise hvilket vedtak som påklages
  • eventuelle endringer som ønskes
  • være undertegnet
  • vise når klager mottok vedtaket

Utsatt iverksetting/forlengelse av klagefrist

Selv om det er klagerett kan tiltaket iverksettes straks. Du kan likevel be om at tiltaket det er gitt tillatelse til ikke kan iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen  eller Fylkesmannen kan begge avgjøre om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen. Avgjørelsen tas av den myndighet som mottar anmodningen om utsatt iverksettelse. Beslutningen om utsatt iverksetting kan ikke påklages.

Hvis klagen er fremsatt etter klagefristen kan klagen likevel tas under behandling dersom du ikke kan lastes for å ikke ha overholdt klagefristen, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Saksgang

Klagen på det kommunale vedtaket skal i første omgang behandles av enhet for Areal- og samfunnsutvikling, som kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Hvis vi ikke tar klagen til følge oversendes den til komité for plan- og næring. Hvis heller ikke komitéen tar klagen til følge vil den bli oversendt til Fylkesmannen i Nordland som klageinstans til endelig avgjørelse.

Du vil bli holdt orientert om sakens gang. Fylkesmannens avgjørelse i klagesak kan ikke påklages.