Medvirkning - slik kan du påvirke

En reguleringsplan kan ha stor betydning for deg, enten du er grunneier eller nabo.

Det er viktig at du setter deg inn i planen og finner ut om den har noe å si for deg, og at dine meninger blir kjent så tidlig som mulig.

En plan blir en prosess som det gis føringer for i plan- og bygningsloven.

For at du skal kunne få svar på dine spørsmål til reguleringsplanen/planprosessen så kan du kontakte enten den som fremmer planforslaget eller kommunens saksbehandler. I planprosessen kan du i tillegg komme med innspill i to omganger.

Først når planarbeidet starter (varsel om planoppstart) og deretter når planforslaget legges ut til høring (offentlig ettersyn).

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet.

I tillegg er det formell mulighet for å påvirke planvedtak gjennom klage.

Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i lokalavis, på kommunens nettside og pr. brev til berørte parter:

  • grunneiere/hjemmelshavere (som registrert i kartverkets grunnbok)
  • tilstøtende naboer
  • relevante myndigheter
  • organisasjoner/lag

De viktigste opplysningene er planens avgrensning og formålet med planen. Frist for å komme med innspill står i varselet. Alle planer som er varslet oppstart finner du her.

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan er behandlet av Komite for plan og næring i kommunen som har vedtatt å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter tilskrives, samt at det annonseres i lokalavisen og kunngjøres på kommunens hjemmeside hvor alle relevante dokumenter er tilgjengelige.

Innspill eller merknader som fremmes ifm. varsel om oppstart eller under høringen blir vurdert og kommentert av rådmannen i saksfremstillingen til politisk behandling. Alle innspill må fremsettes skriftlig og offentliggjøres. Innspill blir ikke direkte besvart pr. brev.

Klage

Det er Bystyret som endelig vedtar en reguleringsplan. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. Etter klagefristens utløp forberedes behandling av av eventuelle klager. Dersom klagen ikke blir tatt til følge av Bystyret sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Ferdig vedtatt plan kunngjøres i lokalavisen Fremover og på kommunens nettsider.