Veiledning til søknad om graving

Det er gravemeldingsplikt i hele Narvik kommune, det vil si, alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse.

Godkjenning i form av påskrift på søknad om graving (gravemelding) skal foreligge før gravearbeide kan starte. Fastsatt søknadsskjema benyttes.

Vilkår

Det er vedtatt reglement for graving i offentlig kommunalt vegareal.

Hvordan leverer jeg gravemelding?

Gravemeldingstjenesten ivaretas av Veg og park.  Besøksadresse for veiledning: Veg og park, Teknologiveien 2a, Bestilling av time på epost til veg.park@narvik.kommune.no eller på telefon 76912000.

Søknad sendes Veg og park på epost til: postmottak@narvik.kommune.no , pr.post til Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik, eller leveres til Servicetorget på Narvik rådhus i Kongens gate 45.

Søknad om graving

På skjemaet skal søkeren angi om arbeidet omfatter graving i offentlig veg i Narvik kommune.

Fakturagrunnlag for gravemeldinger - vedlegg til søknad (PDF, 88 kB) 

På skjemaet fyller søker ut fakturagrunnlaget for gravemeldingen

Plan for arbeidsvarsling (XLSX, 298 kB)

Dersom arbeidet skal utføres på eller langs offentlig veg i Narvik kommune, skal skjema plan for arbeidsvarsling sendes inn sammen med søknad om graving.

Aktuelle skjemaer fra Narvik Vann KF - Drenering - Sanitær - Søknad

Aktuelle skjema finnes hos Narvik Vann KF.  F.eks søknad og veiledning om sanitær, vedlegg ved dreneringsarbeide, mv. Se nettsiden til narvikvann.no under skjema.

Reglement for graving i offentlig kommunal veg

Kompetansekrav forhåndsgodkjenning graving i offentlig kommunal veg i Narvik kommune (PDF, 204 kB)

Veiledning til graving i offentlig kommunal veg 

Kommunen kan kreve kompensasjon for graving og annen aktivitet som legger beslag på offentlig areal, f.eks. parkeringsplasser. Kompensasjon fastsettes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

 1. Gravemelding skal fylles ut, signeres (og stemples) av ansvarlig utførende.
 2. Ved rørleggerarbeid skal søknad om sanitæranlegg være godkjent av Narvik Vann KF.
 3. Narvik Vann KF har ikke oversikt over private vann- og avløpsledninger.  Den som skal utføre gravingen må selv undersøke slike forhold.
 4. Gravemeldingen skal vedlegges kartskisse som viser hvor arbeidene skal finne sted. Kartutsnitt fås ved henvendelse til Narvik Vann KF eller hentes på Narvik kommunes nettsider.
 5. Graving i offentlig kommunalt vegareal kan bare utføres av firma som er forhåndsgodkjent av Veg og park, med hensyn på kompetanse tilsvarende sentral godkjenning for tiltaksklasse 2 innenfor relevant fagområde og dokumentert praksis innenfor relevante fagområder (referanser).
 6. Graving i offentlig kommunalt vegareal kan bare utføres i henhold til reglementet. Narvik kommune forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reglementet uten forvarsel.
 7. Graving i offentlig park eller plass kan bare skje iht. retningslinjer og anvisninger gitt under felles befaring mellom entreprenør og Veg og park.
 8. Skader på veg, ledninger, fastmerker eller annen offentlig eiendom kan, uten nærmere varsel, utbedres av den berørte offentlige instans for ansvarlig utførenes regning.
 9. Gravetillatelse er ikke gyldig før byggetillatelse er gitt, der slik tillatelse kreves.
 10. Gravetillatelse gjelder ikke som grunnrettighet for graving ut over offentlige veger, ledningstraseer eller meldepliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven.
 11. Oversikt over private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av gravetillatelsen og må anvises av eier.
 12. Gravetillatelse fra Narvik kommune er gyldig i 3 mnd. fra utstedelse.

Påvisning av kabler

Strømkabler: Søker skal selv innhente påtegning fra eiere av elkabler ved å forelegge søknaden for det respektive kraftselskap. 

Gravemeldinger til Nordkraft Nett AS må sendes inn via Serviceportalen på nordkraftnett.no

Telekabler

Søker må selv innhente opplysninger om telekabler fra Geomatikk AS. Nettside: gravemelding.no eller tlf. 915 09146

Krav til dokumentasjon

Nødvendige godkjenninger/bekreftelser iht. søknadsskjemaet og i samsvar med vilkårene gitt i denne tjenestebeskrivelsen.

Behandlingstid

Behandlingstiden er avhengig av søknadens kompleksitet.

Klageadgang

Tillatelse til graving er ikke et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven med klagerett. Eventuelle henvendelser rettes til Narvik kommune, 8512 Narvik.

Priser 2020

Ordinær behandling, alle søknader: kr 240,- eks mva.

Hjemmel

Påbud om gravemelding er hjemlet i gjeldende kommunale lover, forskrifter og i politivedtektene. Vedtatt av Narvik bystyre 18.12.2003 i sak 163/02. Krav om særskilt tillatelse til å grave i offentlig vegareal er hjemlet i § 57 i Vegloven.