Klageskjema, Parkering

Klagebehandling som gjelder ilagt parkeringsgebyr eller tilleggsavgift

Som eier eller bilfører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsavgift, kontrollavgift, tilleggsgebyr eller inntauing hvis du mener at ileggelsen/bota ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av særlige grunner.
I parkeringsforskriften § 19 tredje ledd, andre punktum fremkommer det at en klage på tilleggsavgift eller gebyr kan imøtekommes dersom ”særlige grunner tilsier det ”.

Ønsker du å klage på kontrollavgift, tilleggsavgift eller parkeringsgebyr, må det skje skriftlig.
Benytt Klageskjema Parkering for å klage.

Parkeringsgebyr og tilleggsavgift

  • Ileggelse av parkeringsgebyr og tilleggsavgift behandles etter Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
  • Klagefrist er 3 uker etter ileggelse
  • Betalingsplikt gjelder selv om det klages på ileggelsen
  • Ved medhold i klagen vil innbetalt beløp tilbakeføres
  • Dersom ikke ileggelsen betales innen fristen, forhøyes avgiften/gebyret med 50 %

Bilførerens plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Bilførerens plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Gjeldende lover og regler: