Botilbud

Bofellesskap, kommunal bolig, tilpasset bolig/omsorgsbolig, sykehjem/omsorgsbolig og trygdebolig/servicebolig - Narvik kommune

Boligkontoret tildeler kommunal utleiebolig etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler

 

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge leverer tjenester til barn, unge og voksne funksjonshemmede og deres pårørende etter Lov om sosiale tjenester.

 

Tilskuddene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Søknadsskjema som skal benyttes finner du på Husbankens nettside www.husbanken.no.
Behandling av søknader som gjelder STARTLÅN gjøres ved Boligkontoret i Narvik kommune.
 

Se Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune (PDF, 45 kB)

Narvik bystyret vedtok den 01.01. 2014  retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

 
 
Furugården dagsenter

Furugården dagsenter har dagtilbud for voksne utviklingshemmede. Det drives med ulik produksjon og er også sosialt fellesskap for brukerne.

All produksjon legges ut for salg og består i hovedsak av keramikk og baking. Det finnes også ulike produksjoner som er sesongbetont som drivhus og salg av uteplanter og av pakking av sand.
Det store som skjer hvert år er julemessa. Produksjon gjennom hele året blir solgt på julemessa, og i tillegg er det også åpen kafè.

Alle kan bestille kaker, brød eller rundstykker hele året, og det er også åpent for besøkende som ønsker å handle utenom julemessa.

Furugården dagsenter

Tjenesten for utviklingshemmede (UH-tjenesten) leverer tjenester til barn, unge og voksne utviklingshemmede etter Helse og omsorgstjenesteloven. Enhetens tjenestedsteder er 12 omsorgsboliger og Furugården dagsenter.

For øvrig gir enheten tjenester til brukere som bor i egne leiligheter.

Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler.

 

 
 

 

Glad figur

Enhet FABU (Funksjonshemmede og avlastning barn og unge) drifter særskilte pleieoppdrag for brukere med store funksjonshemminger og særskilte behov. Behovene kan for eksempel gjelde innenfor tilretteleggingen av boligen, bistand, tilsyn og døgnkontinuerlig helsehjelp.  

Målet er at den funksjonshemmede brukeren av tjenesten skal kunne bo selvstendig og mestre hverdagen på en god måte.

Nye Villa Solborg

Villa Solborg er et døgnbemannet bofellesskap med 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg.

Omsorgstjenestene i Villa Solborg  driftes av de to enhetene Funksjonshemmede og avlastning barn/unge (FABU) og Oscarsborg Bo- og servicesenter (OSB). Enhetene samarbeider om å gi beboerene et best mulig tilbud.

I Villa Solborg har også Aktivitetssenteret for yngre personer med demens sine lokaler.

Furugården dagsenter

Tjenesten for utviklingshemmede  gir et tilrettelagt botilbud for utviklingshemmede i bofellesskap eller samlokaliserte boliger.
Boligene er tilrettelagte botilbud med heldøgns omsorgstjenester. Hver bruker har sin egen leilighet. 

  
Furugården dagsenter har dagtilbud for utviklingshemmede brukere. Her foregår det ulik produksjon og det er også et sosialt samlingssted for brukerne av tjenesten.

ABS Ankenes

Ved Ankenes bo- og servicesenter tilbyr Narvik kommune plass i bofellesskap med heldøgns tilsyn for eldre. Bo- og servicesenteret har 16 plasser i bofellesskap. Enheten har også 6 plasser i bofellesskap for utviklingshemmede. 

Ved Oscarsborg bo- og servicesenter tilbyr Narvik kommune plass i bofellesskap med heldøgns tilsyn for eldre. Bo- og servicesenteret har per i dag 27 plasser i bofellesskap.

Nye Villa Solborg er et bofellesskap som åpnet i  juni 2014. Bofellesskapet har 31 boenheter som er tilrettelagt for personer med ulikt behov. Det er lagt til rette for velferdsteknologi i bygget, og som første tjenestested i Narvik kommune tas det i bruk Mobil omsorg. Her tilbyr Narvik kommune også plasser i bofellesskap for yngre personer med demens, for yngre personer med nevrologiske sykdommer og for yngre  personer med funksjonshemming.

Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler.

Sykehjemmene

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns bemanning når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter. Narvik kommune har langtidsplasser som er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper og som tildeles uavhengig av hvor du bor.  

 
Oscarsborg Bo- og Servicesenter

 

 

 

Oscarsborg Bo- og Servicesenter ligger midt i sentrum av Narvik og er et moderne bofellesskap/sykehjem.
Her bor det 27 beboere i bofellesskap og 9 beboere i sykehjem.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS