Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Kriterier

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  •  om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  •  om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen 

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Tjenesten er gratis.

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

Tildelingskontoret

Besøksadresse: Narvik rådhus Kongens gate 45, 1. etg.

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik

Oppmøtetid: Mandag-fredag kl. 10:00-14:00

Telefon: 76 91 35 90 i telefontiden kl. 10:00-14:00

Fagleder: Grethe Feragen

Stedfortredende: Mai-Britt Svartis

Behandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Saksgang
Tildelingsakontoret for helse- og omsorgstjenester behandler søknader om omsorgstjenester og helsetjenester. Du kan søke selv eller du kan be andre, f. eks. lege eller pårørende, gjøre dette for deg.

Søknadsskjema: 
Ved søknad om tjenester skal du benytte søknadsskjemaet

Søknad om helse- og omsorgstjenester.

Interne opplysninger

Kommunen kan ikke sette som vilkår at søknadsskjemaet skal benyttes for å kunne behandle søknaden. Det er heller ikke et krav at søknaden skal være skriftlig. Det kan søkes muntlig over telefon. Du skal da notere ned det som sies (fvl. § 11d). Deretter må du få søkerens bekreftelse på søknaden ved en underskrift.

Husk også:

  • veiledningsplikten, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 17 og fvl. § 11
  • at sammensetningen av tjenestetilbudet skal fastsettes i samråd med søkeren, og det skal legges stor vekt på søkerens mening, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42
  • at opplysninger så langt som mulig skal innhentes i samarbeid med søkeren eller slik at søkeren har kjennskap til innhentingen, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42
  • retten til innsyn, jf. fvl. §§ 18 og 19
  • underretning og begrunnelse av vedtaket, jf. fvl. §§ 27 og 25

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge leverer tjenester til barn, unge og voksne funksjonshemmede og deres pårørende etter Lov om sosiale tjenester.

Enhet Funksjonshemmede og avlastning barn og unge gir avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hjelpemiddelsentralene låner ut både nytt og brukt utstyr

 Ved Narvik REO tilbyr Narvik  kommune 3 plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Målgruppen er voksne personer som bor i Narvik, og som av ulike grunner har behov for behandling og pleie i 1-3 dager

Enhet FABU (Funksjonshemmede og avlastning barn og unge) drifter særskilte pleieoppdrag for brukere med store funksjonshemminger og særskilte behov.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS