Botilbud

Villa Solborg er bofellesskap tilrettelagt for flere brukergrupper med ulike behov  - Klikk for stort bildeVilla Solborg er bofellesskap tilrettelagt for flere brukergrupper med ulike behov

Bofellesskap er et tilrettelagt kommunalt botilbud  for personer som i større eller mindre grad har behov for tilsyn og hjelp i sin bolig, det kan for eksempel være eldre som ikke kan bo hjemme, funksjonshemmede,
utviklingshemmede eller unge  demente. Plass i bofellesskap tildeles av Tildelingskontoret.


Kommunal bolig er kommunal utleiebolig som kan leies etter søknad. Tildeling av av kommunal bolig er behovsprøvd. Før tildeling vurderer Boligkontoret om økonomisk rådgiving  og/eller Husbankens økonomiske virkemidler (bostøtte, startlån, tilskudd), kan gi muligheter for eie/leie i det private boligmarkedet.
Søknad om leie av kommunal bolig må være vedlagt dokumentasjon på inntekt (kopi av siste ligning og lønn/trygdeytelse). 

Tilpasset bolig/omsorgsbolig er en leid bolig som er tilpasset for eksempel orienterings- og/eller bevegelseshemmede slik at beboere etter behov kan motta pleie og omsorg. Omsorgsboligen er beboerens eget hjem. Søknad om omsorgsbolig rettes til Tildelingskontoret.

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning er for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjemsplass  og omsorgsplass med heldøgns bemanning tildeles av Tildelingskontoret.

Trygdebolig/servicebolig er boligtilbud  for trygdede som av ulike årsaker ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder, funksjonshemming eller andre årsaker  

Sist endret 17.03.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook