Botilbud

Villa Solborg er bofellesskap tilrettelagt for flere brukergrupper med ulike behov  - Klikk for stort bildeVilla Solborg er bofellesskap tilrettelagt for flere brukergrupper med ulike behov

Bofellesskap er et tilrettelagt kommunalt botilbud  for personer som i større eller mindre grad har behov for tilsyn og hjelp i sin bolig, det kan for eksempel være eldre som ikke kan bo hjemme, funksjonshemmede,
utviklingshemmede eller unge  demente. Plass i bofellesskap tildeles av Tildelingskontoret.


Kommunal bolig er kommunal utleiebolig som kan leies etter søknad. Tildeling av av kommunal bolig er behovsprøvd. Før tildeling vurderer Boligkontoret om økonomisk rådgiving  og/eller Husbankens økonomiske virkemidler (bostøtte, startlån, tilskudd), kan gi muligheter for eie/leie i det private boligmarkedet.
Søknad om leie av kommunal bolig må være vedlagt dokumentasjon på inntekt (kopi av siste ligning og lønn/trygdeytelse). 

Tilpasset bolig/omsorgsbolig er en leid bolig som er tilpasset for eksempel orienterings- og/eller bevegelseshemmede slik at beboere etter behov kan motta pleie og omsorg. Omsorgsboligen er beboerens eget hjem. Søknad om omsorgsbolig rettes til Tildelingskontoret.

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning er for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjemsplass  og omsorgsplass med heldøgns bemanning tildeles av Tildelingskontoret.

Trygdebolig/servicebolig er boligtilbud  for trygdede som av ulike årsaker ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder, funksjonshemming eller andre årsaker  

Fant du det du lette etter?
Emneside (1)
Mer om tjenesten (1)

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering