Landbrukskontoret for Narvik og Ballangen kommuner

Narvik kommune og Ballangen kommune har felles kontor for Landbruk og naturforvaltning. Kontoret utfører forvaltningsoppgaver i henhold til vedtak om delegering.

Landbrukskontoret har besøksadresse Rådhusveien 1, 8540 Ballangen

Kontaktperson: Marit Liengen
Telefon: 76929173 / 95969837  
E-post: marit.liengen@ballangen.kommune.no

Ballangen kommune
Postadresse: Postboks 44, 8546 Ballangen.
E-post: post@ballangen.kommune.no
landbrukskontoret  er lokalisert til rådhuset i Ballangen.

Myndighetsutøvelse delegert fra Narvik til Ballangen kommune omfatter forvaltningssaker innenfor jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven med unntak i saker hvor § 11 kan komme til anvendelse, odelsloven med unntak av saker etter §§ 30 -33, forpaktningsloven, lov om viltet, lakse- og innlandsfiskeloven, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om regulering av ervervsmessig dyrehold og forskrift om plantevernmidler.

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.