Landbruk, naturforvaltning og havbruk 

Tjenesten har ansvar for forvaltningssaker innenfor jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven med unntak i saker hvor § 11 kan komme til anvendelse, odelsloven med unntak av saker etter §§ 30 -33, forpaktningsloven, lov om viltet, lakse- og innlandsfiskeloven, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, lov om regulering av ervervsmessig dyrehold og forskrift om plantevernmidler.

Tjenesten er en del av enhet areal- og samfunnsutvikling. 

Kontakt oss

Kontaktperson: Marit Liengen
Telefon: 76929173 / 95969837  
E-post: marit.liengen@narvik.kommune.no

Besøksadresse:

Servicesenter i Ballangen,  
Rådhusveien 1,
8540 Ballangen

Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.