Nedsettelse, ettergivelse eller fritak av eiendomsskatten

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan skje dersom det har oppstått forhold som gjør det særlig urimelig å fastholde skatten helt eller delvis. Praksisen er streng.

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt leveres til skatteoppkreveren.

Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig, er sykdom (som har ført til akutt tap av inntekt), brann eller naturkatastrofer. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Stor gjeldsbelastning eller at skattyter er minstepensjonist gir ikke grunn til ettergivelse av skatt.

 

Fritak for eiendomsskatt

Eiendomsskattelovens § 5 fritar enkelte eiendommer for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer, samt kirker og gårdsbruk i drift.

Narvik bystyre kan velge å frita eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7.  Det gis i dag fritak til organisasjoner, verneverdige bygg og ved første gangs oppføring av boliger.
I Narvik kommune skal søknad om fritak skal være innkommet før hhv. 1.april  eller 1.oktober for å gjøres gjeldende fra neste halvår.

Fritak etter § 5, obligatoriske fritak,  blir avgjort av eiendomsskattekontoret.

Øvrige fritak innvilges av bystyret.

Det kan søkes fritak for organisasjoner. Fritak er i dag gitt til idrettslag, barnehager, boligstiftelser m.m.

Bygg som er regulert verneverdige eller fredet er innvilget helt eller delvis fritak av Narvik bystyre.