Eiendomsskatt i Narvik kommune

Hva er eiendomsskatt? 

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen kan kreve inn av hjemmelshavere i kommunen. Eiendomsskatten er en skatt kommunen kan vedta å innføre med bakgrunn i lov om eigedomsskatt til kommunane

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, uansett om det er en bolig-, hytte-, næringseiendommer, ubebygd areal osv.

Eiendomsskatten sendes ut som en del av de kommunale avgiftene. De kan du lese mer om her.

Kommunestyret fastsetter hvert år etter hvilken promillesats årlig eiendomsskatt skal beregnes.  Årlig eiendomsskatt beregnes ut fra en promille av eiendomsskattegrunnlaget.

I 2020 er satsen for Narvik 4,5 promille.

Bunnfradrag er satt til kr 0. Dette er vedtatt av kommunestyret i økonomiplanen for 2020-2023. Det er imidlertid innført en lovbestemt reduksjon i taksten med 30 %.

Bolig/fritidsbolig:
Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille tidligere.l
Næring:
Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.

Eksempel:  Eiendomsskattetakst x 0,7 = Eiendomsskattegrunnlag.

Eiendomsskattegrunnlag x promillesats = årlig eiendomsskatt.

Areal på bygninger og tomt er viktige parametre for beregning av eiendomsskattetakst.  Det er derfor viktig å sjekke at disse arealene er korrekt ført i offentlige registre.

I tillegg til verdisetting i forhold til areal, benyttes blant annet skjønnsmessige faktorer som beliggenhet og standard.  

Kontaktinformasjon og åpningstider eiendomsskattekontoret


Åpningstider
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00
Telefontid
Mandag - fredag kl. 10. 00 - 14.00
Telefon 76 91 20 00

Besøksadresse
Narvik rådhus, Kongens gate 45, 8514 Narvik

E-post
postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik

Eiendomskatt

Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser

Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Her finner du søknadsskjemaet.

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

Er det muligheter for å få delt opp betalingen i 12 mnd. istedenfor 4 terminer, hvis regningen er høy?

Svar: Eiendomsskatten kommer på fakturaen til de kommunale avgiftene. Det gis ikke en ordning med månedlige fakturaer i Narvik kommune i 2020.

Kommunale avgifter faktureres fire ganger i året.

Er tilsendt «Informasjon om eiendomsskatt» også faktura fra kommunen?

Svar:  Informasjon om eiendomsskatt (skatteseddel) som du mottar en gang i året, vanligvis i slutten av februar, er ikke en faktura, bare opplysninger om årlig eiendomsskatt.

Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Svar: Faktura som er sendt ut gjelder for 3 måneder. Fakturadato styrer hvilken eier vi skal sende faktura til. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. 

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil kunne bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler mellom dere selv. Det må ikke betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktua/avtalegiro. For de i denne situasjonen anbefaler vi at dere fordeler kostnadene på en annen måte. Vi kan dessverre ikke bistå med dette.
 

Når kommer regningen for eiendomsskatt?

Svar: Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene som sendes ut med forfall 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november.

Hvorfor må jeg nå betale eiendomsskatt på hytten min?

Bunnfradrag er fra 2020 satt til kr 0. Dette ble vedtatt i økonomiplanen for 2020-2023. Det er imidlertid innført en lovbestemt reduksjon i taksten med 30 %.

 

Eiendomsskatten som fremkommer i informasjonsbrevet, er det beløp pr. år?

Svar: Ja, beløpet nederst i det innringede feltet på skatteseddelen er årsbeløpet. Årsbeløpet deles på to terminer og kommer sammen med faktura for kommunale eiendomsgebyrer.

Jeg har store skader som på boligen, spiller det inn på taksten?

Svar: Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

All post vedrørende eiendomsskatt sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har det blitt gjort en feil?

Svar: Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.

All post vedrørende eiendomsskatt sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men de har jo et større hus?

Svar: Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Andre faktorer enn areal kan spille inn på verdien.

Hytta mi er ikke mulig å selge på grunn av at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.

Svar: Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Svar: Dette er på grunn av en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvem som eier bygningen, så vil den som er grunneier i utgangspunktet svare for eiendomsskatten. I Narvik kommune har vi så langt som mulig forsøkt å sende kravet om eiendomsskatt til den som faktisk eier hytta.

En måte å få denne avgiften over på hytteeier på papiret, er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Man kan også undersøke om man får skilt ut en festet tomt eller punktfeste. Når dette foreligger, vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Svar: Nei. Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen, gjennom sakkyndig nemnd har fastsatt takst, har et overordnet mål vært å sikre likebehandling av eiendomsbesitterne. Dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til, blant annet ved at de i mange tilfeller takserer potensialet ved en eiendom.

Hvordan kan jeg klage?

Svar: Du har seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc.

Eiendomsbesitter/klager må påregne at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette. Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Hvordan skal jeg betale?

Svar: Eiendomsskatten kreves inn sammen med de andre kommunale avgiftene. Denne fakturaen må betales, selv om du er uenig i beløpet eller takseringen, og sender klage til kommunen. Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye, bli trukket fra på neste faktura eller tilbakebetalt.

Vil man forskjellsbehandle boliger og hytter?

Svar: Det er ikke adgang til å fastsette forskjellige skattesatser for henholdsvis bolig- og fritidseiendommer, og ved tilordning av eventuelt bunnfradrag er det ikke adgang til å ha forskjellig kronebeløp for bolig- og fritidseiendommer. Ved taksering er det videre ikke adgang til å legge til grunn ulike prinsipper for boliger og hytter.

Men eiendommens takstverdi skal etter loven fastsettes ut fra antatt markedsverdi ved en normalsalgssituasjon. Fritidsboliger omsettes gjerne i et litt annet marked enn boliger. Taksten kan derfor være forskjellig.

Hvordan fungerer nedsettelse, ettergivelse og betalingsutsettelse?

Svar: Eiendomsskatt kan nedsettes helt eller delvis eller ettergis, dersom det har oppstått spesielle forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf eiendomsskatteloven § 28: "Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet."

Etter praksis må skattyteren for eksempel ha fått redusert inntekt på grunn av sykdom, ulykke eller lignende og samtidig ikke ha formue som eiendomsskatten kan betales med, eller det kan være at eiendommen er ødelagt av brann eller naturkatastrofe. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette må avgjøres av formannskapet i enkelt tilfelle for ett år av gangen.