Måling av lokal luftkvalitet i Narvik

Narvik by måler lokal luftkvalitet for å kartlegge forurensning av svevestøv i sentrum. I 2016 viste målinger at byen hadde for mange overstigelser av komponent PM10. PM10 er støvpartikler av en viss størrelse som kalles for svevestøv.

Krav til tiltaksutredning

De mange overstigelsene av PM10 i 2016 har utløst krav til Narvik kommune gjennom forurensningsforskriften kap. 7. Dette betyr at kommunen skal sørge for at det blir utført en rekke målinger som videre skal danne grunnlag for en utredning.

Denne utredningen skal peke på tiltak som vil hjelpe på forurensningssituasjonen i Narvik. Utredningen skal oversendes til Miljødirektoratet vinteren 2018/2019. Utredningen skal forankres i Bystyret før den oversendes til Miljødirektoratet. Narvik kommune vil kjøpe tjenester fra tunge faginstitusjoner for gjennomføring av målinger, analyser og tiltaksutredning.

Målinger

Måleren i Narvik sentrum sender hver time status for svevestøv til nettstedet luftkvalitet.info. Dette nettstedet er utviklet og driftes av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU.

Disse aktørene har alle sentrale roller i den nasjonale oppfølgingen med å overvåke og forbedre luftkvaliteten.

Når kan det forekomme høye nivåer av svevestøv

De høyeste konsentrasjonene forekommer på kalde dager med tørt vær og tørr veibane i piggdekksesongen. På slike dager er det også liten luftutskiftning, og det kan da forekomme episoder med konsentrasjoner av partikler (PM10) på 100 - 300 μg/m3 i døgnmiddelkonsentrasjon.

Plikt til å utarbeide tiltaksutredning

Se brev fra Miljødirektoratet til Narvik kommune om Informasjon om plikt til å utarbeide tiltaksutredning for lokal luftkvalitet(PDF, 130 kB)

For mer informasjon om luftkvalitet, se luftkvalitet.info

Folkehelseinstituttet Luftkvalitetskriterier