Nedgravde oljetanker

Fra 1. januar 2020 er fyring med fossil olje og parafin forbudt i Norge.

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Lekkasjer kan være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid. Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. 

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal varsles Ofoten Interkommunale Brann og Redningsvesen på telefon 110. 

Nedgravde oljetanker

Forbud mot fossil oljefyring i 2020

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje innen 1. januar 2020. Til å erstatte oljen finnes ulike alternative løsninger som varmepumpe, bioenergi og solenergi. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ.

Du er ansvarlig

Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å sikre deg mot avkorting i forsikring er det viktig å ha kjennskap til hvordan regelverket sier at man bør behandle oljetanken, og hvilke forskrifter gjelder i forbindelse med kontroll og fjerning.

Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi. Derfor finnes det et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles. Som tankeier  er du ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand og ikke lekker. For deg vil dette regelverket være svært nyttig.

Kontroller tanken

Tankeier plikter til å få kontrollert oljetanken. Kontrollen er lovpålagt og er hjemlet i forskrift om begrensning av utslipp (forurensningsforskriften). I Narvik kommune gjelder forskriften for tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje.

Hvor ofte tanken skal kontrolleres avhenger av hva slags tank du har:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank kontrolleres første gang etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang to år etter nedgravingen og etter 30 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Tilstandskontroller kan bare utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi av sitt tilstandskontrollskjema til Narvik kommune, e-post: postmottak@narvik.kommune.no   Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren.

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres.

Oljetankregister

Narvik kommune er i gang med å utarbeide et aktsomhetskart for forurenset grunn som vil være tilgjengelig for innbyggerne når det er ferdig. Dette kartet vil vise områder der det er påvist forurensning eller hvor det tidligere har vært industri og virksomheter som kan ha forurenset grunnen. Ettersom nedgravde oljetanker utgjør en forurensningsfare, vil det være svært nyttig å også kunne vise plasseringen til tankene i kartet. 

Denne informasjonen vil ha betydning for brannvesenet ved en eventuell brann. Dersom en oppdager olje i avløpsnettet eller på naboeiendommen, er det også nyttig å vite hvor kilden kan være for å kunne stoppe lekkasjen. 

Kommunen oppfordrer derfor alle som har en oljetank på sin eiendom til å melde inn dette til kommunen på e-post: postmottak@narvik.kommune.no og merk eposten med “Oljetankregister 19/4172” Meldingen bør inneholde følgende:

  • Gateadresse
  • Gårds- og bruksnummer
  • Er det en ståltank eller en glassfibertank
  • Tankens omtrentlige størrelse
Fjerning eller sanering av oljetank

Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje, og utgjør derfor en forurensningsrisiko. Forurensningsforskriften fastslår derfor at tanker som ikke brukes mer skal tømmes, rengjøres, - og som hovedregel fjernes av godkjent firma. Forskriften gjelder for oljetanker med kapasitet over 3200 liter. Dersom din oljetank har kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre gjelder i stedet forurensningsloven § 7. Kommunen anbefaler allikevel at også oljetanker under 3200 liter som tas ut av bruk tømmes, rengjøres og fjernes. Det er  tankeier som er ansvarlig dersom det skulle oppstå lekkasje fra oljetanken. 

For både gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som spesialfelt. Oversikt over slike firmaer finner du på oljefri.no.

Som nevnt over er hovedregelen at tanker som ikke er i betryggende stand eller som ikke skal brukes mer fjernes. Men dersom den nedgravde oljetanken (kap. over 3200 liter) ligger vanskelig til slik at det vil medføre betydelige kostnader og fjerne den så godkjenner Narvik kommune at gammel tank blir liggende i grunnen forutsatt at den tømmes, rengjøres, kontrolleres for hull (slik at man er sikker på at det tidligere ikke kan ha vært lekkasje) og fylles med rene masser (sand, grus, lettklinker, pukk eller liknende).

Dersom tanken (kap. over 3200 liter) ønskes gjenfylt i stedet for fjernet skal det sendes en dispensasjonssøknad til Narvik kommune. Benytt søknadsskjemaet her på vår nettside.

Også etter fjerning av tanken skal kommunen ha beskjed. Firmaet som har gjort jobben gjør vanligvis dette automatisk, men du som huseier har det endelige ansvaret for at kommunen har fått beskjed.

For mer informasjon sjekk oljefri.no eller kontakt miljørådgiver Cathrine Kristoffersen, cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no

Usikker på om du har en oljetank?

Har du overtatt et hus, og er usikker på om det kan være en gammel oljetank der? Trykk her for å lese tips til ting du kan se etter for å finne ut om boligen din har en nedgravd oljetank.