Elgjakt i Narvik kommune

Her finner du informasjon om elgjakta i Narvik kommune. Det felles i overkant av 260 elger årlig i kommunen.

Skogen er for alle

Uavhengig av om jakttiden er én eller tre måneder, så er det ingen utfordring eller fare med å benytte skogene til annet friluftsliv i jakttiden. Allemannsretten i Norge er sterk, og jegerne ønsker og er vant til å dele skogen med andre friluftsfolk. Norges jeger og fiskerforbund har skrevet en fin sak om hva man kan gjøre om man møter en jeger i skogen, samme om han/hun jakter elg eller småvilt.

Link til saken hos NJFF.

Hvis du skal ha med større grupper på tur er det likevel greit å prate med jaktlaget, så en kan informere hverandre om ferdselen og skape en dialog. Ta kontakt med kommunen hvis du ikke vet hvem som er representant for jaktlaget, så hjelper vi med det.

NJFF har også laget jaktvettregler.

Oversikt over vald i Narvik kommune

 

Vald

Tildelte elg

Valdansvarlig

Telefonnummer

Driftsplan Børsvatn/Melkevatn/Indre Efjord

23

Arnold Foshaug Berg

90928506

Russviktinden

60

Guttorm Aasebøstøl

99368284

Nord Vest

12

Paul Christian Bergflødt

90065160

Nord Øst

27

Mette Nygård

99117136

Øst

17

Einar Klubnes

95226767

Sør

28

Arnold Foshaug Berg

90928506

Efjord/Tysfjord

21

Kjell Martin Jakobsen

92867262

Vald Kjeldebotn

28

Kjell Hauge

95969834

Eiterdalen

3

Dag S. Stemnes

95831825

Ballangen storvald

106

Arild Olsen

99516213

Halvarøy/Sætran

1

Arvid Normann

97712948

Kvitforsvaldet

2

Stig Dahl

91729780


Fellingsavgifter

Årskalv elg:    340 kr
Voksen elg:    580 kr

Elgjakt og motorisert ferdsel

Både motorferdselloven og viltloven har bestemmelser om motorferdsel i utmark. I utmark er all motorferdsel i utgangspunktet forbudt. For uttransportering av felt elg er det en direktehjemmel i motorferdselloven. Jaktlaget trenger derfor ikke søke kommunen om dispensasjon for denne kjøringen, med mindre feltet ligger i et verneområde.

Direktehjemmelen gjelder både for kjøring på barmark og på snødekt mark, men gir ikke adgang til transport av jegere eller utstyr ut i terrenget. Skal man hente ut vilt med helikopter eller sjøfly, må man ha dispensasjon fra kommunen. Det samme gjelder dispensasjon for transport av utstyr til leir dersom jaktfeltet ligger langt fra vei.

Vær oppmerksom på at en del verneområder har forbud mot motorferdsel. Dette gjelder også uttransportering av felt vilt. Du må da søke vernemyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften.  Send søknad til Statsforvalteren eller Nasjonalparkstyret/verneområdestyret. Kontakt miljøavdelingen hos Statsforvalteren om du er i tvil om hvem som er forvaltningsmyndighet. Dispensasjon fra kommune eller vernemyndighet skal alltid være med under kjøringen og vises uoppfordret til oppsynet.

Elgjakt og motorisert ferdsel

Både motorferdselloven og viltloven har bestemmelser om motorferdsel i utmark. I utmark er all motorferdsel i utgangspunktet forbudt. For uttransportering av felt elg er det en direktehjemmel i motorferdselloven. Jaktlaget trenger derfor ikke søke kommunen om dispensasjon for denne kjøringen, med mindre feltet ligger i et verneområde.

Direktehjemmelen gjelder både for kjøring på barmark og på snødekt mark, men gir ikke adgang til transport av jegere eller utstyr ut i terrenget. Skal man hente ut vilt med helikopter eller sjøfly, må man ha dispensasjon fra kommunen. Det samme gjelder dispensasjon for transport av utstyr til leir dersom jaktfeltet ligger langt fra vei.

Vær oppmerksom på at en del verneområder har forbud mot motorferdsel. Dette gjelder også uttransportering av felt vilt. Du må da søke vernemyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften.  Send søknad til Statsforvalteren eller Nasjonalparkstyret/verneområdestyret. Kontakt miljøavdelingen hos Statsforvalteren om du er i tvil om hvem som er forvaltningsmyndighet. Dispensasjon fra kommune eller vernemyndighet skal alltid være med under kjøringen og vises uoppfordret til oppsynet.

Viltloven

Viltloven § 21 har forbud mot bruk av motorkjøretøy, luftfartøy eller motorfartøy under selve jaktutøvelsen. Det er forbudt å lokalisere og forfølge vilt, avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren eller løsne skudd fra fartøy eller kjøretøy. Forbudet gjelder også bruk av drone. For eksempel er det etter § 21 forbudt å kjøre på en topp for å speide etter elg, selv om man er på vei for å frakte ut felt vilt.

Kjør aktsomt og vis hensyn.

All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Dette følger av motorferdselloven § 8. Aktsomhetsplikten omfatter bl.a. valg av kjøretrasé, kjøretøy og kjøreadferd. Om mulig bør eksisterende kjørespor følges. Unngå myrer og fuktige områder hvor det lett oppstår terrengskader. Dype kjørespor kan føre til at myra dreneres slik at livsmiljøet for fugl og planter ødelegges. I våre nordlige områder, hvor vekstsesongen er kort, er slike terrengskader ofte irreversible.

Er jaktlaget fortsatt usikker på hva som er lov eller ikke, ta kontakt med Narvik kommune eller Statsforvalteren.

Statistikk fra tidligere år finner du HER!

Kart over elgvaldene i Narvik kommune

Elgvaldene i Narvik kommune