Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Beskrivelse

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov. Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Oppdatert

05.10.2016 13:36

Kriterier

Ett av følgende kriterier gjelder:

 • Du har fått asyl
 • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Lover

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogrammet.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Pris

Tjenesten er gratis.

Behandlingstid

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Klage

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av program/stønad
 • vesentlige endringer i planen
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Referanser

En midlertidig oppholdstillatelse er gyldig i en begrenset periode, maks tre år. Man kan ha flere ulike typer oppholdstillatelse innen tre-års prioden, men ikke alle danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Utenriksdepartementet anbefaler at reisende tar kontakt med ambassaden til det land som skal besøkes med forespørsel om hvilke visumregler som gjelder for norske borgere ved innreise.

 

 

Besøkende fra de fleste fra land utenfor EU/EØS må søke om et besøksvisum for innreise til Norge

Statsborgerskap innebærer et rettslig bånd mellom en person og en stat. Borgerskapet består av en rekke rettigheter og plikter.

 

Bosetting av flyktninger som er innvilget asyl

Narvik kommune har siden 1987 bosatt flyktninger etter kommunale vedtak fra bystyret.

Bystyret i Narvik kommune har 27. august 2015 vedtatt at kommunen bosetter 30 flyktninger i 2015 og 30 flyktninger i 2016. I tillegg kommer familiegjenforening.  Bystyret vedtok at Narvik kommune vil øke bosettingen til 50 flyktninger i 2016 under forutsetning av full statlig finansiering, men denne forutsetningen er så langt ikke på plass.

Hva gjør kommunene?

 • Kommunene mottar informasjon fra UDI når direktoratet er i dialog med potensielle drivere av akutt transittmottak og asylmottak. Dersom UDI oppretter akuttinnkvartering i en kommune, tar direktoratet kontakt med den politiske ledelsen i kommunen så fort de får et tilbud fra en driftsoperatør som vurderes som aktuelt å gå videre med. Driftsoperatøren trenger nødvendige tillatelser, men ingen politisk godkjenning fra kommunen for å opprette en akuttinnkvartering.
  Det vil si at prosessen med oppretting av akuttplasser i liten grad involverer kommunene. 
 • Kommunene godkjenner bygg som skal brukes til akutt transittmottak og asylmottak. Dette skjer i tråd med plan- og bygningsloven. 
 • Kommunene er ikke ansvarlig for akutte transittmottak og asylmottak, men er ansvarlige for å yte nødvendige helsetjenester som helsesøster og lege. 
 • Kommunene mottar anmodninger fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger som er innvilget asyl. Deretter fattes det poltiske vedtak i den enkelte kommune. I Narvik kommune er det Flyktningkontoret hos NAV Narvik  som har ansvaret for at bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger iverksettes. 
 • Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger er en kommunal tjeneste.

Faktainformasjon om mottak av asylsøkere og flyktninger som er kommet til Norge

Siden kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder asylsøkere og bosetting av flyktninger har Utlendingsdirektoratet opprettet en egen informasjonsside rettet mot kommuner og fylkesmenn om asylsituasjonen.

Det er mange aktører som er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere, og det kan derfor være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for hvilke oppgaver.
På denne siden forklares noen sentrale begreper og ansvarsfordeling knyttet til flyktningarbeidet. 

Begrepsforklaringer


Asylsøker
En asylsøker er en som er i en prosess der han eller hun søker om beskyttelse (og derfor kan få innvilgelse eller avslag på dette). 

Enslig mindreårig asylsøker
En enslig mindreårig asylsøker er under 18 år. Han eller hun kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Flyktning 
En flyktning er en som allerede har fått innvilget beskyttelse og har fått opphold i Norge.

Akutt transittmottak 
Et midlertidig bosted mens asylsøkere venter på plass i ordinære asylmottak. 

Asylmottak 
Asylsøkere sendes fra akutt transittmottak til ordinære asylmottak så fort det er ledig kapasitet.
På asylmottaket blir asylsøkerne boende frem til de får svar på sin søknad om opphold i Norge.

Bosetting av flyktninger 
Kommunene får anmodninger fra IMDi om å bosette et antall flyktninger årlig. Å bosette flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene, og antallet avgjøres av kommunestyret. Narvik kommune bosetter de fleste flyktningene i kommunale boliger som forvaltes av Narvik Boligstiftelse, men det kan også inngås avtaler direkte med huseiere.

UDI 
Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningefelt i Norge. UDI behandler søknader knyttet til blant annet asyl, bosettingstillatelse, arbeidstillatelse, visum og statsborgerskap. 

IMDi 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDi har kontor i Narvik.  Det er IMDi som anmoder kommunene om årlig bosetting av flyktninger. 

UNE
Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager over avslag som UDI har gitt i utlendingssaker.  

BUFDIR
Barne- ungdoms og familiedirektoratet

 

Her finner du mer informasjon:

Informasjon fra  UDI om asylsøkere som kommer til Norge 

Bufdir sin informasjon om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Informasjon om kommunenes ansvar, plikter og rettigheter i forbindelse med flyktninger og asylsøkere ved Fylkesmannen i Nordland

Lurer du på hva som skjer når en asylsøker kommer til Norge? Se UDI's illustrasjon av asylsøkerprosessen (PDF, 117 kB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS