Endring i ekteskapsloven - kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Narvik kommunen vil fra 1. januar ha et kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Narvik kommune jobber nå med å få på plass rutinene rundt dette. Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på hjemmesiden før nyttår.


Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på: postmottak@narvik.kommune.no 
eller ring på: 76 91 22 69 / 76 91 23 11

Før dere gifter dere

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på skatteetaten.no

Skjemaet sendes til det lokale skattekontoret Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må sendes til Narvik kommune senest 3 uker før vielse.

Du kan sende attesten til:
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Hvem kan kommunen vie?

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette.

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere

Kostnader

Vigselstilbudet er gratis for kommunens egne innbyggere.

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel utover det vanlige tilbudet om tid og sted.

Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale.  

Hvor foregår seremonien?

Seremonien vil som utgangspunkt foregå i rådhuset, i bystyresalen.

Adresse:
Narvik kommune
Kongensgate 45
8501 Narvik

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk 

Ekteskapsloven Lov om ekteskap

Forskrift om kommunal vigsel

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS