Omsorgstrappen - Narvik kommune

Omsorgstrappen illustrerer de ulike nivåene omsorgstjenestene ligger på. 

De nederste trinnene er de tjenester som mange benytter seg av mens de bor i egne hjem, mens trinnene lenger opp er for brukere med større hjelpebehov i boliger eller institusjon. Omsorgstrappen mål er synliggjørede ulike tjenesten som gis på de ulike trinnene.

Omsorgstrappen

Trinn 1

Det nederste trinnen et for innbyggere som bor hjemme og som trenger enkle tilbud eller tekniske hjelpmidler for å bli mer selvhjulpen. 

 • Kommunal ordinær utleiebolig
 • Matombringing
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Trygghetsalarm
 • Tekniske hjelpemidler
Trinn 2

Det andre steget er for de innbyggerne som bor hjemme, men som trenger vedtaksbasert helsehjelp. 

 • Fritidstjeneste
 • Omsorgslønn
 • Avlasting
 • Korttidsplass ved sykehjem
 • Dagtilbud
 • Aktivitetstilbud
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdags­rehabilitering
 • Praktisk bistand opplæring
 • Psykiatritjeneste
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Individuell plan
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Trygghetsalarm
 • Fysio- og ergoterapi
 • Tekniske hjelpemidler
Trinn 3

Det tredje steget er for de innbyggerne som bor i tilpassede boliger uten tilgjengelig personell hele døgnet.

 • Fritidstjeneste
 • Omsorgslønn
 • Avlasting
 • Korttidsplass ved sykehjem
 • Dagtilbud
 • Aktivitetstilbud
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Praktisk bistand opplæring
 • Psykiatritjeneste
 • Brukerstyrt pers. ass.
 • Omsorgsbolig
 • Individuell plan
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Trygghetsalarm
 • Fysio- og ergoterapi
 • Tekniske hjelpemidler
Trinn 4

Det fjerde steget er for de innbyggerne som bor i tilpassede boliger med tilgjengelig personell hele døgnet.

 • Fritidstjeneste
 • Omsorgsbolig
 • Dagtilbud og aktivitetstilbud
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Tjeneste ved heldøgnsbemannet bolig
 • Individuell plan
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Fysio- og ergoterapi
 • Tekniske hjelpemidler
Trinn 5

Det øverste steget i omsorgstrappen er for innbyggerne som bor på institusjon. 

 • Langtidsplass ved sykehjem
 • Forsterket tiltak
 • Individuell plan
 • Fysio- og ergoterapi
 • Tekniske hjelpemidler