Om Tildelingskontoret - Narvik kommune

Tildelingskontoret har som mål å sikre at alle innbyggere skal få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Alle som har behov for hjelp til helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med Tildelingskontoret. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskontoret har som oppgave å kartlegge dine hjelpebehov og utrede hvilke rettigheter det gir deg. Du får deretter et vedtak hvor det opplyses hvilke tjenester du har blitt innvilget. Tildelingskontoret sender så bestilling til den tjenesten som skal utføre ditt vedtak.

Kommunen er opptatt av å ivareta din rett til brukermedvirkning. Kartlegging av hjelpebehov vil derfor ha spørsmålet  "Hva er viktig for deg?" som utgangspunkt. 

Du kan søke om

 • hjemmehjelp/ praktisk bistand
 • hjemmesykepleie
 • dagsenter
 • avlastning i hjemmet eller institusjon
 • omsorgsstønad
 • oppfølging etter tiltakspakke demens
 • fritidskontakt
 • omsorgsbolig
 • bofellesskap
 • plass i sykehjem
 • oppfølging fra rus- og psykiatritjenesten
 • individuell plan og koordinator
  • rehabilitering/opptrening i hjemmet eller på institusjon
  • hverdagsrehabilitering

 • oppfølging fra kreftsykepleier/koordinator for lindrende behandling
 • TT-kort(transporttjeneste)  
 • Trygghetsalarm
 • Hverdagsrehabilitering
 • Tiltakspakke demens

Koordinerende enhet

Tildelingskontoret er kommunenes koordinerende enhet.

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester for å dekke ditt hjelpebehov, kan du ha rett til koordinator og Individuell plan.

Du kan få vedtak om dette dersom du  har behov for tjenester fra flere tjenesteområder innen helse og omsorg og hvor det er viktig at disse blir koordinert.En koordinator skal sikre at tjenester samordnes og at de ulike tjenestene samhandler.

En individuell plan er en oversikt over dine utfordringer  og ressurser, hvilke målsetninger du har og hvem som skal hjelpe deg med hva. Dette  er ment å gi deg og dine hjelpere en bedre oversikt.Omsorgstjenesten skal samarbeide med andre faglige instanser for å bidra til at du får et individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Det er kommunens koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for å oppnevne, veilede og lære opp koordinator.

Hvordan søker jeg?

Det er ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Narvik kommune.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg.
Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til Narvik kommune. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden. Søknad sendes: Narvik kommune, Fag og forvaltning, Tildelingskontoret, Postboks 64, 8501 Narvik.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, Kongens gate 45. eller du kan laste den ned her Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon, 76 91 35 90.
Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Adresse

Narvik Rådhus
Kongens Gate 45

Postadresse:
Narvik Kommune 
postboks 64
8501 Narvik

Telefon:    
76 91 35 90

E-Post: 
(Ikke personsensitivt innhold)

Tildelingskontoret


Postmottak

Åpningstider

Telefon / Besøkstid:

10:00 - 14:00