Enhver reise starter med det første skritt

Klikk for stort bilde  - Vi tar gjerne de første stegene sammen med deg

Er du over 18 år og har en alvorlig psykisk lidelse, kanskje kombinert med rusavhengighet? Opplever du i tillegg  at det er vanskelig å være sammen med andre? Sliter du med hverdagslige gjøremål? 

Du har prøvd tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling uten at det har vært til hjelp. 

Vi gir også hjelp og støtte til pårørende. 


Fact Ofoten er et tverrfaglig, oppsøkende oppfølgings-  og behandlingsteam. Du kan lese mer om oss lengre ned i artikkelen.

Har du rett og slett gitt opp?

Da kan Fact Ofoten være noe for deg, vi tilbyr: 

 • recovery prosess - Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte  å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene som de psykiske problemene representere. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet 
 • praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål
 • møter i ditt nærmiljø. Vi gir deg behandlingen der du ønsker den, ikke nødvendigvis på sterile institusjonskontorer
 • poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
 • nært samarbeid med andre instanser, for at du skal få en helhetlig tjeneste
 • oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • forebygging av tilbakefall
 • hjelp og støtte til pårørende

Hva er Fact Ofoten?

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Fact Ofoten er et tverrfaglig, oppsøkende – og behandlingsteam.
Hensikten med fleksibel aktiv oppsøkende behandling  er å gi et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og med alvorlig svikt i sosial fungering, ofte i kombinasjon med ruslidelse. 

Tilstanden vil i hovedsak være gjennomgripende og langvarig og behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. dag eller sjeldnere. 

Prinsippet i behandling er at oppfølging foregår der personen bor og har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til pasientens hjem og nærmiljø.

FACT Ofoten er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og gir et ambulant behandlings- og oppfølgingstilbud. Består av legespesialist/psykiater, psykologspesialist, sykepleiere og vernepleier med spesialisering innen rus og psykisk helse, erfaringskonsulent( tidligere pasient), jobbspesialist og merkantil personell.

Tjenesteytelser finner i hovedsak sted på pasientens arena: Hjemme, på arbeidsplassen, på aktivitetssenteret etc.

FACT Ofoten kombinerer to metoder for ambulant oppfølging 
Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder og regelmessig oppfølging fra behandler i stabile perioder. 

Slik foregår behandlingen

Behandling bør gis til personer som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling.

Behandlingstilbudet blir tilpasset i samråd med den enkelte pasient. 

Behandlingsmetodikk skal være evidensbasert (vitenskapelig bevist behandlingsmetode som fungerer) og i tråd med krav og anbefalinger i aktuelle retningslinjer. 

Fact Ofoten forener støtte til recovery med evidensbaserte behandlingsmetoder.

Slik søker du

Henvisning og vurdering
For å få behandling i FACT Ofoten må du ha fått konstatert en alvorlig psykisk lidelse, og ha alvorlig svikt i sosial fungering ofte i kombinasjon med ruslidelse. Du har prøvd tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling uten at det har vært til hjelp.

For å få behandling i FACT Ofoten trenger du henvisning. 

Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finns også andre helsepersonell som kan henvise. 

Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsveileder "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Selvhjelp

Du klarer det, vi kan hjelpe

Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi (også kalt kognitiv atferdsterapi). Vi kan også tilby råd/veiledning fra vår erfaringskonsulent.

En viktig del av et slikt tilbud ved for eksempel depresjon er råd om:

 • hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
 • hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
 • hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen, spesielt aktiviteter som kan gi økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse
 • hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
 • hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Se Veiledet selvhjelp 

Fact er en modell som tar utgangspunkt i ACT, en modell for å gi oppsøkende og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Du kan lese mer ACT- og FACT-team på helsedirektoratet.no

Snakk med oss!

Telefon: 468 46 856 eller 482 11 712
Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 08.00—15.30
Finn fram til oss FACT Ofoten Alleen 14, 8516 Narvik

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.


FACT Ofoten samarbeider med spesialisthelsetjenesten Universitetssykehuset Nord-Norge