Alt om korona-situasjonen, koronavaksine og testing for covid-19

Obligatorisk testing på grensen

Klikk for stort bildeRegjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder personer som reiser inn til Norge. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Personer som skal reise ut av Norge, må sjekke reglene for det landet de skal reise til, og planlegge testing utfra dette.
Gjør oppmerksom på at covid-19 forskriftens kapittel 3 inneholder særskilte regler for reise til Svalbard
Kapittel 3 om reise til Svalbard

Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer regjeringen ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

I dag må personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Nå endres dette til at testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra mandag skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

Stenger grensepasseringssteder

Det er ønskelig å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenges ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man personer som blir tatt med falske covid-19 tester bortvises.

I dag er testkapasitet på 28 av 38 åpne grenseoverganger. For de 10 grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks av disse bli stengt: Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes). På de fire grensestasjoner hvor det i dag ikke finnes testkapasitet vil det bli opprettet et begrenset testtilbud. Dette gjelder grensestasjonene: Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros. Det innebærer at personer med krav til test kun kan passere der i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud. Utenfor dette tidsrommet vil grenseovergangen være stengt for disse personene. Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

Det digitale innreiseregistreringsskjemaet må fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise.

Ved Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Derfor er det gitt et midlertidig unntak som sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over 1 time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

Oversikt over de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grense:

Politidistrikt

Grenseovergangssted

Åpningstid

Grense

Finnmark

Polmak / Tana

0800-2000

Land

Finnmark

Karigasniemi / Karasjok

0800-2000

Land

Finnmark

Kivilompolo / Kautokeino

0800-2000

Land

Troms

Tromsø lufthavn Langenes

ved ankomst

Luft

Troms

Helligskogen (Kilpis)

0000-2400

Land

Nordland

Bodø lufthavn

ved ankomst

Luft

Nordland

Bjørnfjell

0000-2400

Land

Nordland

Junkerdalen

0000-2400

Land

Nordland

Umbukta

0000-2400

Land

Trøndelag

Trondheim lufthavn Værnes

ved ankomst

Luft

Trøndelag

Storlien

0000-2400

Land

Trøndelag

Vauldalen / Røros

0000-2400

Land

Møre og Romsdal

Ålesund lufthavn Vigra

ved ankomst

Luft

Vest

Bergen lufthavn Flesland

ved ankomst

Luft

Vest

Bergen havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Vest

Stavanger lufthavn Sola

ved ankomst

Luft

Sør-Vest

Haugesund lufthavn Karmøy

ved ankomst

Luft

Sør-Vest

Risvika havn

ved ankomst

Sjø

Agder

Kristiansand lufthavn Kjevik

ved ankomst

Luft

Agder

Kristiansand havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Sandefjord lufthavn Torp

ved ankomst

Luft

Sør-Øst

Larvik havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Sandefjord havn

ved ankomst

Sjø

Sør-Øst

Langesund havn

ved ankomst

Sjø

Innlandet

Støa

0800-2100

Land

Innlandet

Magnormoen

0000-2400

Land

Innlandet

Riksåsen

0800-1530

Land

Øst

Oslo lufthavn Gardermoen

ved ankomst

Luft

Øst

Ørje

0000-2400

Land

Øst

E6 – Nye Svinesund

0000-2400

Land

Øst

Bjørkebekk

0800-1530

Land

Oslo

Oslo havn

ved ankomst

Sjø

 

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

  • barn under 12 år,
  • personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19,
  • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a,
  • personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b første og fjerde ledd,
  • yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd,
  • personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing,
  • utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f

 

Med virkning fra 18., januar. 2021 kl 1700 er følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

  • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f.

Dette er en innskrenking av unntakene i forhold til ordningen som ble etablert fra 2. januar 2021 kl 10:00. Når det gjelder pendlere er det imidlertid ingen endring. Det vi si at pendlere som ikke er forhåndsdefinert med en kritisk samfunnsfunksjon, kun har anledning til å benytte seg av de godkjente grensepasseringsstedene. Ordinære arbeidspendlere henvises dermed til å krysse inn i Norge på nærmeste lovlige grensepasseringssted.

 

Med virkning fra 18. januar 2021 kl.17.00 er kun følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

1. Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog

2. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport

Under finner du henvisning til lovhjemlene  som tillater disse unntakene.

covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e;
            e.         yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd

                        covid-19 forskriften § 6b femte ledd;

Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog, som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt etter vedlegg A, er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene.

Yrkessjåfører i langtransport og togpersonell kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet eller toget som er egnet for overnatting.

            covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f;

            f.          personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing,

                        covid-19 forskriften § 6e

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er tid til å avvente negativ test for SARS-CoV-2 eller mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6h før personen går i arbeid. Dersom unntaket i første ledd benyttes, skal personen testes for SARS-CoV-2 så snart det lar seg gjøre.

Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.

Personer omfattet av første ledd, som etter opphold i Storbritannia eller Sør-Afrika skal være i innreisekarantene, jf. § 5c, er kun unntatt fra karantene i arbeidstiden når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse, og først etter negativt resultat av test tatt tidligst dag 3 etter ankomst til Norge.

Dette er en innskrenking av unntakene i forhold til ordningen som ble etablert fra 2. januar 2021 kl 10:00. Når det gjelder pendlere er det imidlertid ingen endring. Det vi si at pendlere som ikke er forhåndsdefinert med en kritisk samfunnsfunksjon, kun har anledning til å benytte seg av de godkjente grensepasseringsstedene. Ordinære arbeidspendlere henvises dermed til å krysse inn i Norge på nærmeste lovlige grensepasseringssted.