Råd til befolkningen

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitteDet viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om koronaviruset  (coronavirus COVID-19se: Folkehelseinstituttets nettside

Last ned: Hygieneplakat

På hjemmesidene HelseNorge finner du en oversikt over de mest spurte spørsmålene om koronavirus.

Råd til befolkningen

Vedtak om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune - 6. april 2020

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak gitt av kommuneoverlegen i Narvik 31. mars 2020 om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune.

Vedtak:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Narvik mandag 06. april 2020 følgende vedtak, etter
smittevernloven § 4-1:

 1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.
 2. Alle som ankommer Narvik etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder per 06. april 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaket trer i kraft straks.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

 1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
 2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 5. Barn som har delt bosted mellom to kommuner.
 6. Det vil kunne bli gitt dispensasjon fra karantenereglene etter konkret vurdering.
 7. Aktører i rettslige prosesser for domstol, herunder dommere, offentlige oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater, aktorer, sakkyndige, og prosessfullmektiger i sivile saker som er nødvendig å ha fysisk til stede i rettsalen for å avvikle saker, regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 13. april 2020. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer vedtak FOR-2020-03-15-295 gjort av Helsedirektoratet om karantene ved utenlandsreise.

Begrunnelse

Begrunnelse for vedtaket er at Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

Det er pr i dag den 06. mars 2020 fortsatt bare 2 bekreftede tilfeller på koronasmitte i Narvik kommune, varav 1 er innlagt på sykehus. Felles for begge tilfellene er at de er blitt smittet utenlands. Smittesituasjonen i Narvik og nabokommunene er vesensforskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner.  I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde.

Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vedtaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.
Vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes intensivt i vår kommune og i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi oppfatter at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen. Det er gjort en vurdering av nytteeffekten av vedtaket. Fordelen med å få en forsinkelse av utbruddet i tid overstiger de negative konsekvenser dette vil ha for de vedtaket gjelder.

Vedtaket anses derfor som nødvendig i henhold til FHIs anbefaling og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt.

Vedtaket er også nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes også med «etterfylling» av smittevernutstyr, som fortsatt er en kritisk og på sentralt hold underkommunisert faktor. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. 

Etter kommunens syn er karantenevedtaket i samsvar med retningslinjer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, og i all hovedsak i samsvar med de anbefalinger som departementet har gitt om hva som er viktig å unngå. På de punkter hvor kommunen ikke imøtekommer anbefalinger omtalt i rundskrivet fullt ut, er dette begrunnet særskilt med de lokale, konkrete forhold nevnt ovenfor. Etter kommunens syn ville karantenevedtaket blitt illusorisk dersom man skulle fulgt alle anbefalinger fra departementet fullt ut idet kretsen av de som blir pålagt karantene ville blitt for snever. Ellers tar kommunen ved dispensasjonsadgangen høyde for at også andre grupper eller personer kan unntas fra karantenevedtaket etter en konkret vurdering.

Rettslig grunnlag:

Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det: «Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfaglig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

 1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
 2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
 3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
 4. isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
 5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Narvik kommunestyre har delegert fullmakten etter smittevernloven § 4-1 til kommuneoverlegen.

Vedtakets varighet:

Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil sju dager om gangen. Hvis det er nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte et nytt vedtak. Dersom et vedtak fornyes, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets medisinskfaglige begrunnelse og forholdsmessighet. Det gjøres fortløpende en vurdering og vedtaket oppheves dersom det ikke anses nødvendig.

En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale karantenevedtaket forlenges.

Med hilsen

Per Thomas Hultstedt
kommuneoverlege

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Les mer på Regjeringens sider.

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er
forbudt. Dette følger av Covid-19-forskriften § 13 bokstav b.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og
organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes skal forstås.

Den du lese på Helsedirektoratets hjemmesider.

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.

Dette må forstås ut fra et smittevernperspektiv.

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger mv. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr eller garderober.

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter.

Norges idrettsforbund og særforbundene vil lage anbefalinger og koronavettregler. Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av koronavirus og har utarbeidet felles minimumsregler som skal ligge til grunn for alle idrettene.

I tillegg ber de særforbundene lage egne koronavettregler som tydeliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med gjeldende regler og helsemyndighetenes råd.

Felles minimums-regler til grunn for all idrett - Norges Idrettsforbund

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Narvik kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Behov for å snakke?

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Ring Barneverntjenesten i Narvik kommune på telefon 76913426 så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge. Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode. 

Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.  
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. Narvik kommune har egen hjemmeside med oppdatert informasjon.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde seg til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder. Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde. Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevist forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.

Som voksen i en slik vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket vårt. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen svakere i samspill med barnet ditt.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.

Hvordan kan jeg ta en egen elsikkerhetssjekk i mitt eget hjem?

I disse dager sitter hundretusener av nordmenn hjemme. Selv om Eltilsynet ikke kommer på hjemmebesøk i denne perioden, er det viktig å ta elsikkerhet på alvor.  Nordkraft har utarbeidet en elsikkerhetssjekkliste som du finner her.

Det er nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik

Din egen fastlege er fortsatt første kontaktpunkt for deg som pasient.

Ikke møt opp verken på legekontoret, legevakta eller hos LuftveisLegevakta, men ta kontakt på telefon.

 • Oversikt over legekontor i Narvik
 • Får du ikke kontakt med fastlegen på telefon kan du ta kontakt med legevakten på telefon 116 117.
 • Ved behov for akutt helsehjelp ring 113

Etableringen av LuftveisLegevakta er et av mange tiltak som gjøres i Narvik for å forberede både helsevesenet og samfunnet på eventuell smitte av koronavirus. Vi ønsker å bidra til å begrense spredning av koronavirus og for å avlaste både fastleger og legevakt.

Klikk for stort bildeDet er fri parkering for pasienter ved UNN Narvik nå. Følg skiltingen fra parkeringsplassen frem til gamle REO. Ikke blokker innkjøringen til mottaket i nærhetne. 

 

 

Derfor er det nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik. LuftveisLegevakta er bygd opp fra grunnen av i løpet av en håndfull hektiske dager denne uken.

Har du luftveissymptomer /er i karantene eller isolasjon, vil fastlege/legevakt vurdere behov for undersøkelse. Hvis det er behov for undersøkelse, vil det avtales et tidspunkt for undersøkelse på LuftveisLegevakt.

 • Ikke møt direkte på legevakten eller LuftveisLegevakten, pasienter som henvises får en avtale med tidspunkt de skal møte på LuftveisLegevakten.
 • Vent i bilen, man blir kontaktet om når man skal komme inn til undersøkelse

LuftveisLegevakten er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for lege og helsetjenester, men ikke får møte på fastlegekontoret av smittevernhensyn.
Dette gjelder også pasienter som er i karantene eller isolasjon.

Dette er en forutsetning for at både fastlegene og legevakten skal kunne gi forsvarlige tjenester, spesielt til pasienter med kroniske sykdommer. Sårbare pasientgrupper har en økt risiko for alvorlige følger av koronavirus.
 

Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus. 

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler på Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Norsk Folkehjelp Ofoten kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

Lege Heidi E. Holtet har ansvaret for faglig gjennomgang av utstyret. Det som kan benyttes vil fordeles alt etter hvor behovet er størst. Holtet vil også bidra til at utstyret lagres forsvarslig.
Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:
Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
Ulike leverandører 
Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:
kjetil.sonvisen@narvik.kommune.no
Telefon 414 10 930

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:
Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
Frakk med lange ermer
Hansker
Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 

Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har 22.mars sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Nasjonal løsning

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen bruker allerede etablerte løsninger på Helsenorge.no. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur har gjort at man raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte.

Den er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.

Kan jeg dra på hytta hvis jeg er i karantene? Kan jeg dra på hytta hvis jeg ikke er i karantene?

Narvik kommune er en stor kommune i areal, vi er også en stor hyttekommune, med mange hytter både til fjells og ved havet.

Enkelt og kort - nei. Oppfordringen fra Narvik kommune er å holde seg hjemme!

Kommunen anbefaler folk om å ikke være på sine hytter i disse dager, spesielt ikke på hytter som ikke har brøytet bilvei frem til hyttedøren. 

Selv om man er på hytte med brøytet bilvei må man dra hjem ved den minste antydning til symptomer som feber eller luftveisproblemer, hoste eller liknende.

Velger man å være på hytta kan man ikke forvente å få medisinsk hjelp like rask og effektivt som om man befinner seg i mer sentrale strøk av kommunen.

Du kan lese om det nasjonale forbudet her.

Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der du er folkeregistrert. Det er unntak fra forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med noen som er smittet. Disse kan overnatte på fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

Les hele forskriften her.

Kan jeg lufte hunden? - Veterinærinstituttet har oppdaterte råd om kjæledyrene våre - publisert 19.03.20
Koronavirus i Harstad - reisende fra Gran Canaria bes være oppmerksomme

20. mars fikk Harstad kommune melding fra Folkehelseinstituttet at en person i Harstad er smittet av korona. Personen ankom Harstad med fly fra Gran Canaria 12. mars.

Alle medpassasjerer på flyet som ankom Evenes 12. mars klokken 14.00 DK 1517 bes overholde reglene om karantene, og være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer.

Personer som har vært i nærheten av den smittede kontaktes direkte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Her finner du mer informasjon om karantenereglene. (LENKE)

Opplever du symptomer som kan være på grunn av koronavirus? 

Da skal du ta kontakt med din fastlege på telefon.

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015
Du kan også kontakte Narvik kommune: koronakontor@narvik.kommune.no
 

Utvidet krisestab er satt - alle offentlige deler av Narvik samarbeider

Klikk for stort bildeFlest mulig møter i det offentlige foregår nå på video.Alle nødetatene og offentlige deler av Narvik kommune møtes jevnlig - på video.

 

Krisestaben i Narvik kommune har jevnlige møter. Narvik kommune har også daglige møter mellom kommunen og UNN Narvik.

Det er også satt utvidet krisestab mellom Narvik kommune, politiet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Ofoten Brann og Narvik Havn.

Alle møtene foregår i størst mulig grad på video, nettopp for å bidra til å redusere smitterisiko.

Alle nødetatene og alle deler av det offentlige apparatet i Narvik tar både alle forhåndsregler og forbereder seg i størst mulig grad på koronavirus.

Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder fra 14. mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis.

Les flere reiseråd på Helsenorges sider.

Utenriksdepartementet har også informasjon om reiser og koronavirus.

Folkehelseinstituttet har også fyldig informasjon om smittevernråd ved reiser.

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantenen gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem.

Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Se mer informasjon under karantene blant annet på Narvik kommunes hjemmesider.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Narvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Les mer om koronakontoret her.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Nordkraft sikrer strømforsyningen - publisert 17.03.20

Dette er meldingen fra Nordkraft:

Samfunnet er helt avhengig av trygg strømforsyning nå.
Det gjelder både sykehusene og de mange som må oppholde seg hjemme i karantene, med hjemmekontor eller med barn.
Mens du må holde deg hjemme, må flere av våre ansatte være på jobb. Vi er godt rustet for å sikre strømforsyningen, også om egne ansatte blir syke.
 

Ingen hjemmebesøk:
Det Lokale Eltilsyn (DLE) og vår måleravdeling har utsatt alle hjemmebesøk fremover. Det betyr at vi heller ikke ber om å få tilgang til måleren hjemme hos deg. Av erfaring vet vi at i perioder som dette er det dessverre useriøse aktører som gir seg ut for å være andre. Ikke slipp disse inn i huset.

Vi er selvfølgelig like tilgjengelige som før. Har du spørsmål til DLE, kontakt oss gjerne på telefon 76 96 11 75 eller e-post.

Om noen ber om tilgang til måleren din, ber vi om at du varsler oss via kundeservice@nordkraft.no eller +47 76 96 11 75

Les mer om Nordkraft og korona-tiltak på www.nordkraft.no/korona

Polar Kraft har stengt publikumsmottaket for fysisk besøk, du kan lese mer om hvordan du kan kontakte Polar Kraft her

 

Forskrift om forebygging av koronasmitte - publisert 16.03

På grunn av situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus er alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen i Narvik kommune stengt fra og med 13. mars 2020. Helsedirektoratet traff 12. mars 2020 vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, som gjelder for hele landet og som dels supplerer og dels overlapper kommunens vedtak.

Narvik kommune oppfordrer kommunens innbyggere og besøkende til å respektere og overholde alle forebyggende tiltak så vel anbefalinger som vedtak truffet med hjemmel i smittevernloven, av kommunen eller av nasjonale myndigheter.

For å ytterligere begrense smittespredning er det den 16. mars vedtatt forskrift om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune som sammenfatter vedtatte tiltak.

Forskriften kan også leses i sin helhet på Lovdata.no

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Narvik kommune 16. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav c og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 1.Forskriftens formål
Forskriftens formål er å stoppe spredning av Covid-19, bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen, samt begrense smittespredningen.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Narvik kommune.

§ 3.Definisjoner
Med luftveissymptomer menes hoste, sår hals, feber og pustevansker.

Med kollektivtransport menes blant annet flybuss, rutebuss, tog, hurtigbåt, ferge og andre transportmidler som ikke er private transportmidler.

Med sårbare grupper menes eldre over 65 år, voksne med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

§ 4.Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet i forhold til å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til medreisende. Det innebærer blant annet at man skal holde avstand på 1 meter til alle medreisende, og at man så langt det lar seg gjøre skal legge reisen til utenfor rushtiden.

§ 5.Samlinger
Det skal ikke avholdes arrangementer/forsamlinger. Dette gjelder også organisert sport og trening inne og ute. De nasjonale myndigheters til enhver tid gjeldende beslutninger om avstand gjelder, for tiden 1 meter.

§ 6.Besøk til sårbare grupper
Det gjelder besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg i Narvik kommune. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner. Besøk må da skje etter avtale med institusjonens enhetsleder, og da med særlige smitteverntiltak.

§ 7.Karantene
Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve nasjonale myndigheters gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Narvik kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. Arbeidsgivere har ansvar for å ivareta egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i Narvik.

Alle som ankommer Narvik etter reiser i fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Narvik kommune.

Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

§ 8.Personlig hygiene
Alle som oppholder seg i Narvik kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

§ 9.Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra skal vektlegge virksomhetens egenart og hvorvidt kritiske funksjoner for liv og helse rammes. Møtevirksomhet, kurs og seminarer med fysisk tilstedeværelse bør ikke gjennomføres med mer enn 5 personer til stede. Elektroniske løsninger bør benyttes som alternativ der det er tilgjengelig.

§ 10.Ansvar
Narvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11.Overtredelse
Forsettlig eller uaktsom overtredelse kan straffes etter smittevernloven § 8-1.

§ 13.Ikrafttredelse og varighet
Forskriften er truffet av kommuneoverlegen i Narvik kommune. Forskriften trer i kraft straks med tilbakevirkende kraft for karantenebestemmelsene i § 7 andre ledd fra og med 10. mars 2020, og gjelder inntil videre.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen? Publisert 13.03.20

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Les flere råd for barn og gravide på HelseNorges sider.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Dåp, begravelser, bryllup og andre kirkelige handlinger - oppdatert 19.03.20

Den norske kirken avlyser alle planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus..

Les mer på den norske kirkes hjemmesider.

For tilreisende til begravelser gjør spesielt vi oppmerksom på karantenebestemmelsene for innenlandsreisende som gjelder i Narvik kommune. Du kan lese mer om disse her

Narvik kommune fraråder alle samlinger av mennesker i større antall.

Ved spørsmål ta kontakt på koronakontor@narvik.kommune.no

Begrenset tilgang på vaksine for lungebetennelse Publisert 12.03.20

Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax i Norge. Vaksinedoser prioriteres kun for personer med høyest risiko for sykdommer.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Narvik kommunes interne tiltak for å begrense smittespredning - publisert 12.03.20

Internt i egen organisasjon innfører Narvik kommune følgende tiltak for å begrense smittespredning og beskytte sårbare og utsatte grupper:

 • Tilrettelegge for økt fleksibilitet knyttet til arbeidstid og arbeidssted for våre ansatte
 • Øke antall hjemmekontorløsninger i tiden fremover
 • Vi reduserer møteaktivteten der det er mulig. Bruk alternative møteformer der det er mulig, som telefon- og videomøter.

Vi anbefaler andre bedrifter å vurdere liknende tiltak.

Vi ber spesielt de av våre ansatte på sykehjem, institusjoner og alle som jobber med sårbare og utsatte grupper om å vise ekstra forsiktighet. Vi anbefaler at man generelt ikke deltar på arrangement der det er stor tetthet med andre personer - der dette kan unngås.

Ikke håndhils! Håndvask! - publisert 08.03.20

Vi er nå inne i influensasesongen, og vil anbefale alle å ha fokus på hygiene.

Et av tiltakene kommuneoverlegen i Narvik kommune har innført er å begrense kroppskontakt, for eksempel håndhilsing. I forbindelse med Junior-VM 2020 i Narvik har de startet å hilse med albuer, heller enn å håndhilse.

Også Helsedirektoratet anbefaler alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing, og utvise forsiktighet med klemming.

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte 

Reiseråd - oppdatert 16.03.20

Skal du reise i nærmeste fremtid? Da anbefaler vi at du sjekker de nye reiserådene på Folkehelseistituttets nettsider her

Narvik kommune ber spesielt de av våre ansatte på sykehjem, institusjoner og alle som jobber med sårbare og utsatte grupper om å vise ekstra forsiktighet. 

Når - og hvordan søke hjelp hos helsevesenet. - publisert 08.03.20

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontor i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det er svært viktig at du tar kontakt med fastelege per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117

Slik hindrer vi smitte - publisert 08.03.20

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

 

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte 

 

 

Råd til befolkningen om koronavirus - fra kommuneoverlegen - publisert 08.03.20

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er deres nettsider det beste stedet å finne svar.

Det er to måter alle nå kan bidra på:

Ring din fastlege ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
Forebygg smitte gjennom god hverdagshygiene.

Les alle rådene fra kommuneoverlegen her.

Nå er tiden for dugnad - meld deg som frivillig! - publisert 16.03

Lenke til skjema for å registrere seg som frivillig.

Vi vet ikke hva vi kan komme til å trenge hjelp til, eller om vi blir å trenge hjelp. Men nå er tiden for dugnad, og for å være der for hverandre.

Narvik kommune rigger om hele organisasjonen.

De kritiske oppgavene innen helse og omsorg, oppvekst og infrastruktur er de viktigste oppgavene nå. Nå ønsker vi å samle en oversikt over de som kan og vil stille seg til disposisjon som frivillige i tiden fremover.

Vi er på utkikk etter alle gode krefter i Narvik, fra Bjerkvik i nord til Kjøpsvik i sør.

- Vi vet ikke når vi kan trenge hjelp, eller om vi blir å trenge hjelp. Men vi må være klar for å trø til. Jeg oppfordrer alle som kan og vil om å melde seg som frivillig, sier ordfører Rune Edvardsen.

- Det kan handle om å hjelpe til med de små tingene, og det kan handle om å hjelpe til med de store tingene.

Narvik kommune har opprettet et koronakontor for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontor@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? - publisert 16.03

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Søndagsåpne butikker i Narvik - oppdatert 20/03

Natt til søndag 15. mars tillot Narvik kommune bruk av den store butikken ved søndagsåpen butikk.

Dette for å få bedre plass mellom kundene, mindre smittefare, og bedret sikkerhet og ivaretakelse av helsen for våre innbyggere.

Nå har vi fått fra Fylkesmannen at dette tillates ikke. 

Da er det ikke annet å gjøre enn å si at butikker kan dessverre ikke holde den store butikken åpen på søndager, kun den lille hvis butikkene velger å holde åpent.

Vi beklager det, da vi fremdeles mener at det beste er å holde størst mulig avstand mellom kundene for å redusere smittefaren.Ideelt sett skulle alle matbutikkene holde åpent lengst mulig i størst mulige lokaler. 

Men vi må rette oss etter pålegg fra Staten / Fylkesmannen.

Har du en henvendelse til Narvik kommune om koronavirus? Ta kontakt med vårt koronakontor@narvik.kommune.no

Det kan være litt lengre svartid i helgen og etter arbeidstid - men Narvik kommune jobber bokstavelig talt døgnet rundt med å både begrense smittespredning og forberede kommunen og samfunnet rundt oss.

Innfører strengere grensekontroll i Norge Publisert 14.03.20

Narvik kommune har iverksatt en lang rekke tiltak for å begrense spredning av koronavirus. Under følger en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet om strengere grensekontroll inn i Norge.

Narvik kommune vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan det vil fungere i praksis i vår kommune.

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

For å sikre dette, jobbes det med en ny forskrift med hjemmel i smittevernloven (§ 7-12) med regler om bortvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

– I tillegg kommer det en pakke med tiltak for grensekontroll som det i dag er hjemler til å gjennomføre, blant annet gjeninnføring av indre grensekontroll og bistandsanmodning fra helse til politiet, sier justisministeren.

Midlertidig grensekontroll
Politiet iverksetter midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense, men ingen grenseovergangssteder stenges.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

- Dette vil ikke gå utover innenlands flytrafikk, og det er heller ingen grunn til å hamstre. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette, sier justisministeren.

Grensekontroll - Narvik kommune med forespørsel om bistand fra Heimevernet Publisert 14.03.20

Narvik kommune har besluttet at man ønsker å innføre grensekontroll på alle adkomstveier inn til kommunen. Dette for å begrense og helst stoppe spredning av smitte av Covid-19.

Narvik kommune ønsker å innføre kontroll av alle som tenker å krysse kommunegrensen til Narvik kommune, stoppe alle kjøretøy og besøkende.

Formålet er å informere både fastboende og besøkende om karantenereglene som er innført i hele Norge.

Informasjonen vil til enhver tid følge de føringer vi løpende får fra sentrale myndigheter. 

Denne forespørselen er sendt lørdag 14. mars fra Narvik kommune til Fylkesmannen i Nordland.

Les mer om forespørselen her.

Informasjon til pårørende for de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Publisert 13.03.20

Vi trenger alle ansatte friske for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor hjemmeboende personer med tjenester fra hjemmesykepleien.

Tjenesten for hjemmesykepleie i Narvik kommune ønsker å beskytte våre brukere i størst mulig grad. 

Våre brukere har på grunn av høy alder og sammensatte helseutfordringer økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus.

Vi trenger hjelp av dere pårørende/besøkende til å hindre smitte.

Hjemmesykepleien er kanskje den enheten i Narvik kommune som har kontakt med flest eldre. For å hindre smittekjeden og begrense spredning av koronavirus anbefaler vi at besøkende og pårørende tar noen forhåndsregler i tiden fremover:

 • Ikke dra på besøk dersom du har vært i nær kontakt med en som er smittet av koronavirus
 • Har vært på reise (innenlands og utenlands) og vurderer at du kan ha vært utsatt for smitte på reisen
 • Er i karantene på grunn av reise utenfor Norden etter 27.02.20

Vi har stor forståelse for at bekymrede pårørende lurer på hva vi som helsepersonell gjør for å hindre å spre smitte.

 • Vi følger nøye med på og iverksetter alle tiltak som kommer fra Folkehelseinstituttet, regjeringen og kommuneledelsen.
 • Internt i enheten har vi innskjerpet og utvidet våre rutiner for smittevern og desinfeksjon av utstyr og berøringsflater inne i lokalene våre og i bilene.
 • Vi er bevisste på nærkontakt og håndhilsning, og vil redusere dette i så stor grad som mulig.
 • Alle ansatte som har vært ute og reist i henhold til retningslinjene blir satt i karantene for å forebygge smitte.

Dersom noen pårørende ønsker å redusere eller forhindre besøk av ansatte fra hjemmesykepleien i en periode, ta kontakt med oss for avtaler rundt dette.
Jeg oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksomme slik at vi sammen kan hindre spredning av smitte i Narvik så lenge og lite som mulig

LKAB har iverksatt følgende tiltak ved mottak av malmskip Publisert 13.03.20

Mannskapsbytter
Dette opphører nå i Narvik. Mannskapsbytte innebærer at mannskap flys inn til Narvik av rederiet. Vi har meddelt rederne at dette skal opphøre som en del av våre tiltak for å begrense faren for Coronasmitte

Kontakt mellom ansatte og skipenes besetning
Her er det innført begrensninger i aktiviteter som medfører direkte kontakt mellom våre ansatte og mannskap.
Det er opprettet egen stasjon på land for håndtering av dokumenter som tidligere innebar at våre ansatte måtte gå om bord. Øvrig kontakt med skipenes besetning gjøres vi telekommunikasjon eller på sikker avstand. Vi har også åndedrettsvern og beskyttelsesklær som kan benyttes. Rutiner er etablert for å sikre minimal direkte kontakt med mannskap.

Begrensning i adgang til å gå i land
Landlov over LKABs industriområde er forbudt. Nå er det også fra myndighetene lagt inn forbud mot landlov uten at påbudt karantenetid er oppfylt.

Øvrige tiltak
LKAB har en rekke eksterne aktører som leverer ulike tjenester på vårt industriområde. Her er det innført begrensninger og barrierer for å unngå direkte kontakt med våre ansatte.

Driftssentraler i havn og jernbaneterminal er låst og adgang til disse områdene har kun våre egne akkrediterte ansatte.

Reiseaktiviteter er underlagt restriksjoner- også innenlandsk og vi har lagt inn sterk begrensning på fysiske møter, også interne.

Vi følger situasjonen kontinuerlig og følger opp med nye tiltak dersom det blir påkrevd.

Vennlig hilsen
Jacob J. Steinmo
Daglig leder
LKAB Norge AS

Barn og unge under 18 år som står uten omsorgspersoner grunnet koronavirussykdom Publisert 13.03.20

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand. Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet".

Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV Oppdatert 16.03.20

NAV har en samleside med informasjon i forbindelse med koronavirus.

Den finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

HRS henter avfall som normalt - stenger miljøstasjoner 17.03.20

Vi henter avfallet ditt som normalt.

HRS opprettholder sitt samfunnsansvar og henter avfallet hos våre innbyggere. 

Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. Vi i HRS har fokus på å holde smitterisikoen for våre ansatte så lav som mulig og må derfor gjøre tiltak for å redusere smittefaren. 

Endringer hos HRS:
Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge. 

Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører: 

Hva med bedrifter? 
For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette. Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette om det ikke er særskilte behov. Dette må avklares på forhånd med oss via telefon eller epost. For å hindre mest mulig transport inn og ut våre porter. 

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller epost.   

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - publisert 17.03

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er stengt for å bidra til å redusere spredning av smitte.

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.