Barnehager og skoler

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto av skolevei. Bildet er tatt på et tidligere tidspunkt.

For alle barnehager og alle skoler er det tre hovedtiltak:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Her finner du informasjon rettet til barnehager, skoler og foresatte.

Alle foresatte kontaktes direkte av enten sin skole eller Narvik kommune med informasjon.

De fleste spørsmål fra foresatte kan besvares ved å ta kontakt direkte med din skole eller barnehage.

Vær obs på at alle smittevernveilederne er levende dokumenter som kontinuerlig oppdateres og revideres. Det betyr at noe av informasjonen på Narvik kommunes sider kan være utdatert.

Smittevernveilederne ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, og der finnes også mer utfyllende informasjon om regler og veiledning.

For oppdatert og mer detaljert følg lenkene til informasjon på hjemmesidene til:

Utdanningsdirektoratet

HelseNorge.no

Folkehelseinstitituttet

 

Alle skolene skal åpne i løpet av uke 20 (fra 11. mai)

27. april startet barneskoler og SFO opp, som en del av den gradvise gjenåpningen av Norge.

Fra 11. mai skal skolene åpne for alle trinn. Ikke alle vil åpne samtidig, og skolene kan bruke uke 20 for å tilpasse åpningen og forberede seg. Alle skolene skal ha åpent fra mandag 18.mai.

Alle vil få beskjed fra sin skole. Det er viktig at dere forholder dere til informasjonen som blir gitt fra deres skole.

Stikkordene er fortsatt:

 • Syke personer skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Alle foresatte har fått informasjon direkte fra sine skoler og kommunen.

Vær obs på at veilederen om smittevern i skoler er revidert og oppdatert.

Aktuelle lenker for mer informasjon

 

 Regjeringen har også en egen side om nasjonale tiltak for barnehager, skoler og høyere utdanning, som følge av korona-situasjonen. Siden oppdateres kontinuerlig:

Regjeringens tiltak innen oppvekst

 

Oppvekst - skoler og barnehager

Korona-veiledere for skoler

I forbindelse med gjenåpningen av skolene er det utarbeidet egne smittevernveiledere, som gir råd og støtte i forbindelse med smitteverntiltak og gjenåpningen av skoler.

Veilederne oppdateres kontinuerlig. Vær obs på at råd og anbefalinger justeres fortløpende, etter hvert som situasjonen endrer seg. 

Barneskolen

Ungdomsskole og videregående

Veilederne har  tre overordnede føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har samlet en oversikt over flere av de vanligste spørsmålene og svarene:

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for skolen

Informasjon til foreldre på flere språk

Utdanningsdirektoratet har veilederne og informasjonsmateriell tilgjengelig på 14 språk på udir.no:

Informasjon om barnehager og skoler på flere språk

Barn det må tas spesielle hensyn til i forbindelse med skoleåpning

Det vil kunne være elever som ikke skal i skole når den åpner. Dette gjelder i noen tilfeller hvor barnet har hatt eller har alvorlig sykdom. I veilederen vil dere finne liste over disse, og lenke til ytterligere informasjon fra Norsk barnelegeforening. I veilederen finnes også en liste over hvilke kroniske sykdommer som ikke er grunnlag for å holde barnet hjemme. Det kan også være elever med foresatte i risikogrupper der eleven må være hjemme av hensyn til foresatte. Det krever legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege.

Veileder for skoler og barnehager finner du her: Utdanningsdirektoratets smittevernveileder

Informasjon til foreldre på flere språk

Utdanningsdirektoratet har veilederne og informasjonsmateriell tilgjengelig på 14 språk på udir.no:

Informasjon om barnehager og skoler på flere språk

Skoleskyss ved oppstart 27. april

Generell informasjon fra Nordland fylkeskommune.

For mer informasjon se Nordland fylkeskommunes hjemmeside

Nordland fylkeskommune - korona

Skolene starter opp igjen 27. april. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt og vil naturligvis gjøre det nå også. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.

Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider.
Det er allerede innført en del tiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også
skolebussene.

Renholdet er betydelig intensivert. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy prioritet. Betaling og validering av reisekort og skolekort er avskaffet.
På busser med flere innganger er fremre dør avstengt, og sjåfør skal ikke ha direkte kontakt med de reisende.

Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. under Covid-19 utbruddet 2020 anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
 • Ved bruk av skoleskyss, bør det ikke sitte mer enn en elev per dobbelsete.
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Selv om det anbefales å ikke benytte offentlig transport mener vi skoleskyssen i Nordland skal være trygg.

Det er inntil videre få elever som skal ha undervisning og det er i hovedsak god kapasitet på bussene.
Det er uansett vesentlig at skolene og ikke minst foresatte instruerer elevene i hvordan de skal sitte på bussen.

Det kan være fornuftig å stille med ledsager på bussene de første dagene dersom det er mulig.

Eventuell ledsagertjeneste bør koordineres og begrenses til et minimumsantall slik at ikke bussen fylles unødvendig opp.
Sjåførene er per tiden adskilt med sperrebånd og skal av smittevernhensyn ikke bevege seg blant øvrige passasjerer. De vil dermed ikke ha all verdens mulighet til å instruere elevene selv om det må kunne forventes at de bidrar noe.

For elever som fraktes i drosje eller med mindre kjøretøy der det er utfordrende å overholde krav til avstand, må det brukes skjønn. Søsken og elever som omgår hverandre på fritiden, samt elever som skal være i felles grupper på skolen, må også kunne forventes at fraktes til og fra skolen i samme kjøretøy.

For øvrig henvises det til folkehelseinstituttets anbefalinger og veiledere.

Gradvis åpning av barnehager fra og med 20. april - slik vil det foregå i Narvik

Klikk for stort bilde

Fra og med mandag 20. april starter en gradvis og kontrollert åpning av alle barnehager.

Det betyr ikke at alle barnehager er i full drift fra mandag av. Trenger en barnehage mer tid for å forberede åpningen, så tar vi den tiden. Alle barnehagene skal være åpne fra mandag 27. april.

Foresatte har enten blitt kontaktet eller vil bli kontaktet direkte av sin barnehage med mer informasjon:

 • Når kan ditt barn møte i barnehagen
 • Hvordan skal det foregå

Ingen av oss har alle svar, men foresatte kan være trygge på at Narvik kommune og hver enkelt barnehage tar smittevern og sikkerheten til både barn og ansatte på alvor.

Vi samarbeider tett med kriseledelsen i Narvik kommune, korona-kontoret, smittevernoverlegen og flere nasjonale myndigheter.

Alle ansatte i barnehagene får blant annet opplæring i smittevern, og jobber med hvordan hverdagen i barnehagen skal organiseres.

Vi har forberedt oss på en åpning siden barnehager og skoler ble stengt 12. mars, det gjelder både nasjonale myndigheter som Folkehelseinstituttet, og Narvik kommune.

Barnehagene i Narvik er ulike i antall barn, ansatte, antall rom og størrelse på uteområder. Det betyr også at hverdagen i de ulike barnehagene vil være forskjellig. Også åpningstidene vil være ulike. Det handler om smitteverntiltak, hvor mange ansatte som kan jobbe, og at noen barnehager fortsatt må gi tilbud om plass til barn utenfor vanlig åpningstid til foreldre med samfunnskritiske oppgaver.

Nederst finnes flere lenker til mer informasjon, blant annet den nasjonale veilederen som gir råd og støtte for hvordan barnehager kan driftes trygt og forsvarlig i tiden fremover.

Der kan dere se flere gode eksempler på ulike tiltak. Nøyaktig hvordan det blir å se ut i deres barnehage vil dere få mer informasjon om direkte fra deres barnehage.

Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye. Endres situasjonen vil foresatte kontaktes umiddelbart.

Barn det må tas spesielle hensyn til

Det vil kunne være barn som ikke skal i barnehagen når den åpner. Dette gjelder i noen tilfeller hvor barnet har hatt eller har alvorlig sykdom. I veilederen vil dere finne liste over disse, og lenke til ytterligere informasjon fra Norsk barnelegeforening. I veilederen finnes også en liste over hvilke kroniske sykdommer som ikke er grunnlag for å holde barnet hjemme. 

Aktuelle lenker for mer informasjon:

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som skal gi råd og støtte for hvordan barnehager og kan drifte forsvarlig i tiden fremover.

Veileder om smittevern i barnehager under COVID-19 utbruddet 2020

Informasjon til barnehageforeldre - udir.no

Informasjon til foreldre på flere språk (blant annet polsk, arabisk, somali, med flere)

Film til barn og til voksne - udir.no  

Spørsmål og svar om veilederen - regjeringen.no

 

 

 

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

For nærmere informasjon om foreldrebetaling se informasjon på Regjeringens hjemmesider.

Nye regler for omsorgsdager

Informasjon fra NAV. For oppdatert informasjon se NAVs sider:

Nav - omsorgsdager

Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20. Informasjonen på denne siden for omsorgspenger er oppdatert i forhold til regelendringene.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager (oppdatert 19.04.20)

Slik tar du ut omsorgsdager som arbeidstaker

Når du skal ta ut omsorgsdager, melder du fra til arbeidsgiveren din. Hvis du trenger å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig når du bruker omsorgsdager.

Foreldrebetaling for barnehageplasser i kommunale barnehager

Følgende er sendt på e-post 23. april til alle foresatte med barn i kommunale barnehager i Narvik kommune:

Narvik kommune sendte ut informasjon for at foreldrebetalingen mars skulle tilbakebetales. Men i forbindelse med signaler fra Regjeringen før påske om gradvis åpning, har vi sett på en annen måte å løse dette på for og skape bedre oversikt for både oss og dere. Dette er beskrevet i teksten under.

Gradvis gjenåpning barnehage

I forbindelse med gradvis gjenåpning av barnehager er det satt følgende føringer fra Regjeringen og Stortinget i forbindelse med brukerbetaling.

 • Alle som har barn i barnehage 14. april skal betale fra og med 14. april.
 • Alle skal betale for plassen fra det tidspunktet (dato) de får tilbud om plass, dette til tross for om plassen blir valgt benyttet eller ikke. 
 • Det vil være ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.
 • Barn med foreldre i risikogruppen må betale for plassen. Dersom det foreligger en legeerklæring (fastlege eller behandlende lege) på at plassen ikke kan/skal benyttes, kan foresatte søke kommunen om fritak for betaling.

Fakturering fra Narvik kommune

Majoriteten av de som har plass i barnehage har betalt faktura for mars 2020. Men tjenesten var bare åpen 12 dager av fakturert måned, og det kompenserer vi på følgende måte:

 1. Alle som har betalt faktura i mars og har barn i barnehagen fra og med 14. april vil ikke motta faktura for april. Totalt vil dette utgjøre 1 måned (1. til 12. mars og 14. til 30. april) hvor barnehagen har vært åpen og brukeren skal betale for bruken.  
 2. Alle som har betalt faktura i mars, men ikke har plass fra og med 14 april vil ikke motta faktura i april. Men vil motta avkortet faktura i mai for tiden i april mellom 14. april og 20. april (6 dager). Dersom det ikke blir tilbud om plass før etter den 20. april vil faktura i mai avkortes ytterligere med tilsvarende antall dager. 
 3. Alle som ikke har betalt i mars, vil bli bedt om å betale faktura som normalt da denne faktura vil dekke de 12 første dagene i mars og dagene etter 14. april. På samme måte som punkt 2 vil det gjøres avkortning av faktura i mai for alle som får tilbud om plass etter 14. april. Dersom du ikke har faktura i din nettbank, ber vi deg ta kontakt med Narvik kommune for utstedelse av ny faktura. 
 4. Dette betyr at faktura for mai vil være en korreksjon for at foreldrebetaling skal normaliseres etter stenging og gradvis åpning. Faktureringen vil løpe som normalt fra og med juni 2020.
Barn med foresatte som har samfunnskritiske oppgaver i tiden fremover

Det gis tilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske oppgaver i perioden fremover, dersom barnehagen har redusert åpningstid.

For mer informasjon ta kontakt med styrer i din barnehage, eller rektor på skolen hvis det gjelder skolefritidsordning.

Gradvis åpning av skoler

Foresatte vil kontaktes direkte av sin skole.

Fra 27. april skal SFO og skolene åpne for 1-4. trinn. Barn i 5. klasse og oppover vil fortsatt ha hjemmeundervisning.

Alt gjennomføres gradvis for å kunne gjøres på en trygg og forsvarlig måte, og for å kunne innføre smitteverntiltak.

Det kommer en nasjonal veileder for skoler - den er ventet mandag 20. april.

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

For nærmere informasjon om foreldrebetaling se informasjon på Regjeringens hjemmesider.

Testing av COVID-19 i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing, opplyser Folkehelseinstituttet.

 − Det er imidlertid viktig å påpeke at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste med underliggende sykdom, fremdeles har høyest prioritet for testing, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

− Selv om covid-19 ikke er en farlig sykdom for barn, er det viktig at barn og ansatte i barnehage og skole er hjemme ved sykdom, til minst ett døgn etter at de er blitt helt friske, påpeker Vold.

− Dersom symptomene gir mistanke om covid-19, bør lege kontaktes og testing vurderes, sier hun.  

Les mer om testing av COVID-19 i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler:

Testing i forbindelse med gjenåpning

Les mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets sider:

Testkriterier for COVID-19

Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

 

Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Når - og hvordan søke hjelp hos helsevesenet

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontor i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det er svært viktig at du tar kontakt med fastelege per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117

Testkriterier - hvem prioriteres for testing av COVID-19 - oppdatert 1. mai 2020

Testkriteriene ble oppdatert i slutten av april, og inkluderer å også innbyggere med mistanke om covid-19, vurdert av helsevesenet.

Det vil ta noe tid før det blir testing i større skala i Narvik kommune. Det handler både om å forberedet det praktiske, men primært om at det må være et behov for testing av et større antall personer. Det vil si mer smitte i befolkningen. Til nå har flere hundre tester blitt gjennomført. Pr. 1. mai har det vær seks bekreftede tilfeller av covid-19 i Narvik kommune.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge):

Personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:

 1. Pasient med behov for innleggelse
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
 7. Andre med mistenkt covid-19
 • *Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer om risikogrupper og deres pårørende på Folkehelseinstituttets sider: Råd til risikogrupper og deres pårørende

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  Ansatte avklarer behov for test med sin leder (kategori 3 og 6). Testing av barn og andre med mistenkt covid-19 (kategori 6 og 7) avklares med lege (fastlege/legevaktslege).

Narvik kommune har etablert stasjonær teststasjon i samarbeid med Narvik bedriftshelsetjeneste, Ballangen legekontor og Kjøpsvik legekontor. Vi har i tillegg tre mobile testteam.

Les mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

Testkriterier for COVID-19.

Gjeldende flytskjema fra Folkehelseinstituttet (30. april), som forklarer kriteriene for testing:

Klikk for stort bilde  

Barn og unge under 18 år som står uten omsorgspersoner grunnet koronavirussykdom Publisert 13.03.20

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand.

Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet.

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - oppdatert 25.03

Vi er fortsatt her for deg!
Klikk for stort bilde

Skolehelsetjenesten er fortsatt tilgjengelig - men nå på andre måter.
- Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. For noen vil det gå helt fint. For andre kan det være en belastning at de vanlige rutinene og treffpunktene med både andre barn, ungdom  og voksne uteblir, og den nye hverdagen kan bli vanskelig .  
- For skolehelsetjenesten, og oss som jobber med barn og unge, betyr dette at vi må jobbe på en annen måte. Vi er fortsatt her for alle barn og unge i Narvik, men ikke på helt samme måte som tidligere.  

Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten i Narvik  følger alle anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter med tanke på  å begrense smittespredning av koronavirus. Det betyr at vi har stengt for fysiske oppmøte, og er nå tilgjengelige primært på telefon!

Denne situasjonen påvirker barn og unge i kommunen på ulike måter. 

 • Barnehage, skole og ungdomshelsestasjon er stengt 
 • Fritidsaktiviteter har stoppet opp. 
 • Flere familier påvirkes av karantene eller permitteringer

Informasjon er sendt ut til alle foresatte og elever med kontaktinformasjon til helsesykepleier. Videre er vi i kontakt med skolene, ved rektor og kontaktlærere, om barn og unge vi jobber rundt. Samarbeidsmøter foregår nå på skype.

 - Det viktige er at vi fortsatt er tilgjengelige. Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - publisert 17.03

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er stengt for å bidra til å redusere spredning av smitte.

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Klikk for stort bildeNarvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Kan barn leke med hverandre eller være sammen? Publisert 13.03.20

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Les flere råd for barn og gravide på HelseNorges sider.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Narvik kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Behov for å snakke?

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Ring Barneverntjenesten i Narvik kommune på telefon 76913426 så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge. Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode. 

Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.  
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. Narvik kommune har egen hjemmeside med oppdatert informasjon.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde seg til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder. Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde. Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevist forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.

Som voksen i en slik vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket vårt. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen svakere i samspill med barnet ditt.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.