Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune

Fastsatt av Kommunelegen i Narvik kommune 2. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a.

Vær oppmerksom på at denne midlertidige forskriften ikke forlenges utover utløpsdato mandag 15. mars kl. 24.00.

§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARSCoV-2 i en periode med økende smittetall. 

§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder i Narvik kommune. 

§ 3. Arrangement 

Selv om kravene til avstand i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 b blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 

10 personer på innendørs arrangement slik definert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav b. 

Det gjøres unntak fra første ledd for kino og arrangementer hvor det foregår organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. For kino og arrangementer for barn og unge under 20 år gjelder covid-19-forskriftens bestemmelser.  

§ 4. Serverings- og skjenkesteder 
Serverings- og skjenkesteder i Narvik kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19-forskriften. 

Serverings- og skjenkesteder skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene. Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

§ 5. Ansvar 
Narvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft 02.03.21 kl 12.00, og gjelder til og med mandag 15. mars kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.