Vedtak om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune - 2. mars 2021

For å forebygge spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen i Narvik tirsdag 2. mars 2021 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a:

Vær oppmerksom på at denne midlertidige forskriften ikke forlenges utover utløpsdato mandag 15. mars kl. 24.00.

Vedtak:

For å forebygge spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen i Narvik tirsdag 2. mars 2021 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a:

1. Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: 

10 personer på innendørs arrangement slik definert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav b. 

Det gjøres unntak fra første ledd for kino og arrangementer hvor det foregår organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. For kino og arrangementer for barn og unge under 20 år gjelder covid-19-forskriftens bestemmelser.  

2. Serverings- og skjenkesteder i Narvik kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Serverings- og skjenkesteder skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene. Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 

3. Narvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

Forskriften trer i kraft 02.03.21 kl 12.00, og gjelder til og med mandag 15. mars kl. 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 gir kommuneoverlegen, etter delegasjon fra kommunestyret, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. 

Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 som lyder: 

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder”.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.”

Begrunnelse:

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som har fått alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Det er per tid en uavklart smittesituasjon i Narvik kommune med en person smittet, og hvor det foregår omfattende smittesporingsarbeid som følge av at den smittede har vært flere steder i kommunen. I følge FHI skal all smitte nå behandles som mutert virus. Derfor behandler Narvik kommune denne uavklarte saken som mutert virus. Det er i tillegg mange uavklarte smitteutbrudd i flere omkringliggende kommuner, hvor det er mistanke om smittsom mutasjon av covid-19 viruset. 

Det er planlagt flere større arrangementer i kommunen i ukene som kommer, hvor det spesielt for Narvik by er planlagt Vinterfestuke hvor det sannsynligvis kommer mange hundre tilreisende fra hele landet. Med de seneste mutasjonene som eksisterer i Norge som smitter veldig raskt, anser Kommuneoverlegen derfor vedtaket som avgjørende for å forebygge et større smitteutbrudd. Kommuneoverlegen har likevel, under henvisning til regjeringens ønske om å skjerme barn og unge fra inngripende tiltak, vurdert det slik at det er smittevernfaglig forsvarlig å gjøre unntak for arrangementer hvor det foregår organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. 

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt, særlig med hensyn til at det i Norge eksisterer flere mutasjoner av viruset som smitter raskt. 

Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Forbudet gjelder for Narvik kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, og er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen, og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det foretas en ny vurdering av tiltakets forholdsmessighet. 

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Heidi Eliassen Holtet 
Fungerende kommuneoverlege