Karantene

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitteDet viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om koronaviruset  (coronavirus COVID-19se: Folkehelseinstituttets nettside

Last ned: Hygieneplakat

På hjemmesidene HelseNorge finner du en oversikt over de mest spurte spørsmålene om koronavirus.

Karantene

Om dispensasjoner fra karanteneregler for helsepersonell - angående saker i media

Vi har full forståelse for at noen er bekymret etter siste dagers oppslag i media.

De som er på sykehjem er sårbare i denne svært spesielle situasjonen.

Alle som jobber på våre helseinstitusjoner skal være friske. Narvik kommune har opprettet rutiner for å teste helsepersonell, samt at alle helseinstitusjoner har ekstra stort fokus på smittevern i denne tiden.

Når noen er syk selv med det man tror kan være forkjølelse, så skal de ikke tilbake på jobb før de er frisk. 

Det ble tidligere i mars gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsene for et svært begrenset antall personer som jobber med helse i Narvik kommune. 

De som er innvilget dispensasjon har vært i karantene, men ikke i to fulle uker. 

Hver enkelt dispensasjon har vært gjennom en vurdering av kommuneoverlegen i Narvik kommune, som har gjort en individuell vurdering for hvert tilfelle. Vurderingen er basert på blant annet reisemønster før ankomst til Narvik kommune.

Det betyr også at ikke alle har fått innvilget dispensasjon, men har vært gjennom en full karanteperiode på 14 dager.

De aktuelle dispensasjonene ble innvilget tidligere i mars og var i tråd med daværende nasjonale retningslinjer og lover. 


Det arbeides nå godt ved alle sykehjem, bofellesskap og hjemmebaserte tjenester med opplæring/repetisjon på smittevernrutiner. I tillegg til endret arbeidsform og andre tiltak som for eksempel besøksforbud. Dette både for å forebygge smitte, men også for å være forberedt når vi får pasienter med smitte. 
 

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Dette er en pressemelding publisert på www.regjeringen.no

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

- På samme måte som hytteeiere i Norge, kan også nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland ha behov for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, for å unngå store materielle skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Derfor justerer vi forskriften slik at disse ikke trenger å være i karantene ved retur til Norge. Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte.

Departementet har i dag endret Covid-19-forskriften § 6 slik at personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge. Strenge vilkår må imidlertid være oppfylt. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom vedkommende overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom vedkommende i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Endringen skal gjøre det mulig å forhindre store materielle skader på fritidseiendommer også i Sverige og Finland, samtidig som krav til smittevern ivaretas.

Forskriftsendringen er vedtatt og sendt for kunngjøring i Lovdata.

Vedtak om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune - 30. mars

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak gitt av kommuneoverlegen i Narvik 24. mars 2020 om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune.

Vedtak:
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Narvik mandag 30. mars 2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

 1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.
 2. Alle som ankommer Narvik etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder per 30. mars 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaket trer i kraft straks.

Unntak fra disse restriksjonene er:

 1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
 2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 5. Barn som har delt bosted mellom to kommuner.
 6. Det vil kunne bli gitt dispensasjon fra karantenereglene etter konkret vurdering.

Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 6.april 2020. Vedtaket kan også oppheves på
et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer vedtak FOR-2020-03-15-295 gjort av Helsedirektoratet om karantene ved utenlandsreise.

Begrunnelse:

Begrunnelse for vedtaket er at Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens
helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til
utlandet.

Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet vil ha stor betydning for epidemiens
størrelse og varighet. Vedtaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes intensivt i vår kommune og i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av
smitteutbredelsen anses derfor avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi oppfatter at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Karantenereglene har unntak som ivaretar de grupper Veileder til kommunene om lokale karanteneregler (Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-4/2020)
beskriver i kapittel 3 og utgjør derfor ikke et uforholdsmessig inngrep slik situasjonen er i vår region.

Rettslig grunnlag:

Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det: «Når det er nødvendig for å forebygge en
allmennfaglig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

 1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
 2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
 3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
 4. isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
 5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»
Narvik kommunestyre har delegert fullmakten etter smittevernloven § 4-1 til kommuneoverlegen.

Situasjonsvurdering per 30.03.2020:

Det er pr i dag 4 meldte tilfeller på koronasmitte i Narvik kommune. Felles for alle tilfellene er at de er blitt smittet utenlands. Smittesituasjonen i Narvik og nabokommunene er vesensforskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Det er bekymringsverdig.

Epidemiens forløp er av det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) delt inn i fem faser. Fase 1 beskrives på følgende måte: «Enkelte importtilfeller og smitte i ett eller to ledd fra dem, men så å si alle tilfeller lar seg spore tilbake til kjent smittekilde i Norge eller eksponering i utlandet.» Fase 2
beskrives på følgende måte: «Stadig flere importtilfeller, men de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens andre deler av landet ennå ikke er affisert.» FHI har vurdert at vi på nasjonalt nivå har gått over i fase 2.

FIs rapporter underbygger at spredningen av Koronavirus er i en vesentlig annen situasjon for fylkene
sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. FHI har erklært at Norge som nasjon har gått inn i fase 2. Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig per i dag, er Narvik og andre kommuner i regionen, i henhold til FIs definisjoner, i fase 1.

Smittevernstrategi som ligger til grunn for vedtaket:

FHI skriver i sin risikovurdering av 12.03.2020 at erfaringene fra andre land tyder på at det er mulig å påvirke epidemiens gang gjennom flere «godt gjennomførte tiltak i kombinasjon». Det angis at «selv en liten nedgang i reproduksjonstallet, vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet». Tiltak mot epidemiens spredning tar sikte på å bringe det effektive reproduksjonstallet under 1. Da gir hver pasient i gjennomsnitt opphav til færre en én ny pasient. Dermed dør epidemien ut. I fase 1 (og 2) er målet å utsette starten av epidemien lengst mulig.

Aktuelle tiltak er da:

 • God hygiene i befolkningen (tiltak 1)
 • Tidlig oppdaging og isolering av smittede (tiltak 2)
 • Oppfølging av eksponerte (tiltak 3)
 • Færre reisende fra epidemiske områder (tiltak 4)


Hva gjelder tiltak om hygiene i befolkningen er dette understreket både nasjonalt og lokalt.

Tiltak 2 gjelder tidlig oppdaging og isolering av smittede personer. Kommunene har løst dette på ulike måter for å sikre trygg testing og tester på indikasjon, men også for å spare på utstyr til senere faser. Ved påvisning av positive prøver vil aktuelle personer umiddelbart bli orientert og isolert.

Tiltak 3 innebærer oppfølging av eksponerte, DVs smitteoppsporing. Kommunene har igangsatt
smitteoppsporinger basert på prøvesvar. Det er vår vurdering at vi i det videre vil drive smitteoppsporing når dette anses mulig og hensiktsmessig.

Tiltak 4 går på å hindre reisende fra epidemiske områder. Hensikten med tiltak 4 (som beskrevet overfor) reduserer import av smitte med personer som kommer fra områder med vedvarende spredning. Dette er et viktig tiltak i fase 1, og delvis i fase 2, når det er stor forskjell i antall smittede
personer i ulike deler av landet. Per nå er det vår vurdering at «epidemiske områder» nasjonalt er alle fylker sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. I fase 3, 4 og 5 anbefales redusert kontakthyppighet i befolkningen (tiltak 5). FHI beskriver dette tiltaket på følgende måte: «Redusert kontakthyppighet i befolkningen ved at man holder avstand til andre, jobber hjemmefra hvis man kan og unngår forsamlinger. Arrangementer blir avlyst. Skoler for ungdom og unge voksne vil bli vurdert stengt. Tiltakene tar sikte på å forebygge smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme». Utdyping av «tiltak 4» Tiltak 4 kan omfatte alle, eller de kan omfatte risikogrupper eller folk rundt risikogrupper.

Tiltaket kan innebære:

 • Økt avstand mellom folk i undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Mindre bruk av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Stenging av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk samt avlysning av arrangementer.
 • Portforbud.
 • Avsperring av områder med sanitærbarrierer.

Flere av overstående punkter er allerede gjennomført i kommunene med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak datert 12.03.2020 og videreført 24.3.2020.

Tiltak 4 har som tidligere omtalt som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder.
Dette er av naturlige årsaker primært relevant i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjør en stadig mindre andel av nye tilfeller, har tiltaket mistet sin relevans.

Det er naturlig at vi i våre regioner fortsatt inkluderer Tiltak 4 i vår smittevernstrategi så lenge vi lokalt fortsatt er i fase 1.


Vedtakets forholdsmessighet er vurdert og det rammer ikke de 7 kulepunkter i departementets veileder 1-4 /2020 pkt 3.


Særskilte vurderinger knyttet til lokale vs. nasjonale vedtak:

FHI har i anbefaling om lokale karantener og innreiseregler uttalt: «Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten
vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten. [..] Det er heller
ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak. Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.»

Narvik kommune deler FHI sin vurdering. Vi understreker derfor at vårt vedtak ikke kan anses som «total forsegling av et lite samfunn» eller at vi «stenger kommunegrensene». Vedtaket er spesifikt rettet mot å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av
epidemien. Vi regner det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn i vår region, og legger til grunn at smitte vil nå våre samfunn gradvis den kommende tid. Intensjonen er altså ikke å stoppe all smitte, men å forsinke den for å slik kunne gjøre bedre forberedelser. Slik menes tiltaket å være tjenlig etter en helhets vurdering. Vi har altså tatt til følge og vurdert FHIs innvending på dette punktet.

Vedtakets varighet:

Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil sju dager om gangen. Hvis det er
nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte et nytt vedtak. Dersom et
vedtak fornyes, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets medisinskfaglige begrunnelse
og forholdsmessighet. Det gjøres fortløpende en vurdering og vedtaket oppheves dersom det ikke
anses nødvendig.
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale
karantenevedtaket forlenges.

Med hilsen

Per Thomas Hultstedt
kommuneoverlege

 

Kan jeg dra på hytta hvis jeg er i karantene? Kan jeg dra på hytta hvis jeg ikke er i karantene?

Narvik kommune er en stor kommune i areal, vi er også en stor hyttekommune, med mange hytter både til fjells og ved havet.

Enkelt og kort - nei. Oppfordringen fra Narvik kommune er å holde seg hjemme!

Kommunen anbefaler folk om å ikke være på sine hytter i disse dager, spesielt ikke på hytter som ikke har brøytet bilvei frem til hyttedøren. 

Selv om man er på hytte med brøytet bilvei må man dra hjem ved den minste antydning til symptomer som feber eller luftveisproblemer, hoste eller liknende.

Velger man å være på hytta kan man ikke forvente å få medisinsk hjelp like rask og effektivt som om man befinner seg i mer sentrale strøk av kommunen.

Du kan lese om det nasjonale forbudet her.

Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der du er folkeregistrert. Det er unntak fra forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med noen som er smittet. Disse kan overnatte på fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

Les hele forskriften her.

Konsekvensene av å ikke overholde karantene og isolasjon

Hjemmekarantene og eventuell isolasjon i hjemmet er tiltak for å begrense spredning av smitte av koronavirus.

Alle henvendelser om eventuelle brudd på enten karanteneregler eller isolasjonsbrudd skal rettes direkte til politiet.

Det viktigste vi alle kan gjøre for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden. Alle som er i hjemmekarantene er pålagt en rekke begrensninger, alle ment å hindre at eventuell smitte spres før du utvikler symptomer. Isolasjon innebærer ytterligere begrensninger.

Det er fra 16. mars også vedtatt i en lovforskrift. Sammen med regelverk fra riksadvokaten er det en lovhjemmel politiet kan bruke for å sanksjonere både brudd på isolasjon og brudd på karanteneregler.

Politiet har allerede varslet både nasjonalt og lokalt kommer til å prioritere saker om enten isolasjonsbrudd eller brudd på karanteneregler.

Sanksjonsformene politiet har til rådighet er både straffesaker og bøter.

For Norge gjelder 14 dagers karantene hvis du har vært utenfor Norges grenser. For Narvik gjelder karantenereglene også hvis du har vært sør for Dovre. Dersom du testes for koronavirus og testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. Isolasjon varer til legen sier du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er frisk.

Fra mandag 16. mars ble det for Narvik kommune vedtatt en forskrift om forebygging av koronavirus. Den viser til smittevernlovens hjemmel for politiet til å straffeforfølge.

Hva karantene og hva isolasjon betyr kan du lese mer om både her på våre hjemmesider og www.helsenorge.no

Les mer om riksadvokatens retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd.

Disse skal i hjemmekarantene i Narvik kommune - Oppdatert 16.03.20

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene.

For oppdaterte råd anbefaler vi å følge med også på www.helsenorge.no

Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Narvik kommune har i tillegg vedtatt ytterligere innstramminger. Hele forskriften kan du lese på Lovdata, men i korte trekk innebærer det at alle som har vært sør for Dovre skal i karantene når de ankommer Narvik.

Sør for Dovre vil si at alle som ankommer Narvik etter reiser i fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Narvik kommune.

 • Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
 • Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

På Helsenorge.no finner du mer utdypende informasjon om karantene og isolasjon.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i utlandet de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Finnes det fritak fra karanteneregler?

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

Presisering

Dette er også omtalt i forskriften om karantene ved ankomst til Norge:

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, kan henvende seg til koronakontoret for veiledning om hvordan de skal forholde seg. 

Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Hva er hjemmekarantene? Oppdatert 17.03.20

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Folkehelseinstituttet har utdypende informasjon på sine hjemmesider.

Utdypende informasjon om hjemmekarantene på Helsenorge.no

Beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, må du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre så mye som mulig.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Hva er hjemmeisolasjon?

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer i karantene, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isoleringDe som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Personer plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet

Utdypende informasjon til personer som isoleres, på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Mer informasjon om karantene- og hjemmeisolasjon på Helsenorge.nos hjemmesider.

Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus må du isoleres. Dersom du testes og testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som ofte utsettes for berøring.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Kan jeg ta en svipptur til Riksgränsen?

Fra og med 17. mars 2020 ble karantereglene utvidet til å omfatte også Sverige og Finland.

Det betyr at hvis du har vært på reise utenfor Norges grenser må du tilbringe 14 dager i hjemmekarantene, selv om det bare er for en kort tur til Riksgränsen eller Sverige forøvrig. Det er ikke tilbakevirkende kraft for karantenereglene for Sverige og Finland.

Både politiet og Heimevernet er på plass på alle Norges grensepasseringer, inkludert Bjørnfjell.

Grensen er ikke stengt, men alle kontrolleres og informeres om karantenereglene som nå er innført i hele Norge.

Narvik kommune gjennomfører individuelle vurderinger av dispensasjoner fra de lokale karantenereglene. 

Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning.

Vær obs på at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

 

Informasjon til utenlandske borgere i Norge

Denne informasjonen kommer både på engelsk og andre språk. En SMS med følgende innhold sendes til utenlandske borgere på ferie eller på korttidsarbeid i Norge:

 • Utlendinger som er i karantene og som IKKE er syke kan forlate Norge. 
 • Syke i karantene må kontakte kommunelegen eller legevakt 116117 
 • Utlendinger som ikke er smittet kan forlate Norge.

Regler om dette kan finnes på følgende nettside: Helsenorge.no

Utlendinger som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge.

Dette innebærer at hvis du sitter i karantene, men  er symptomfri, kan du forlate Norge under følgende forutsetninger:

 • For  deg som har sittet i karantene og som må benytte offentlig transport  for å komme til nærmeste flyplass, må dette skje på forsvarlig måte. Det innebærer minst to meters avstand til nærmeste medpassasjer. I tillegg må  du ha god hånd- og hostehygiene . Dette gjelder for transport med tog, buss og T-bane.
 • På flyplassen vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer  
 • Dere som benytter egen bil gjør dette, men er selv ansvarlig for å sjekke reiseruter.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i karantene ( isolering), og du kan da ikke forlate landet.

Innholdet i meldingen som sendes ut er hjemlet i:

Forskrift om endring av forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv (1629627) (003)

I forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reise utenfor Norden lyder § 2a:

§ 2a. Unntak fra karanteneplikt ved utreise fra Norge

Kommunelegen kan beslutte at personer som har karanteneplikt etter § 1, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge. Slik tillatelse kan bare gis dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Tillatelse kan ikke gis dersom personen er i eller skal i isolering etter § 3

Spørsmål og svar om nye bortvisningsregler

All informasjon er hentet fra Regjeringens nettsider.

Regelendringene gjelder fra mandag 16. mars 2020 kl. 08:00.

Hvilke utenlandske borgere er det som nå får rett til å reise inn i Norge?

De som får adgang til å reise inn er:

 • utenlandske borgere som har oppholdstillatelse
 • EØS-borgere, og deres familiemedlemmer som er omfattet av retten til fri bevegelighet, som er bosatt eller arbeider i Norge. Dette omfatter også EØS-borgere som er utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag.
 • utenlandske borgere som er omfattet av unntak fra karanteneplikten i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet om karantene. Dette omfatter blant annet utenlandske borgere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
 • utenlandske borgere som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
 • utenlandske borgere som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge.
 • utenlandske borgere som søker beskyttelse (asyl).

For øvrig kan det av særlige grunner gis rett til innreise for andre utenlandske borgere. Dette omfatter blant annet noen tilfeller hvor det foreligger særlige velferdshensyn. Hvilke konkrete tilfeller dette kan gjelde, er nærmere definert i departementets rundskriv GI-4/2020.

Det understrekes at unntakene fra bortvisningsreglene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Kan utenlandske borgere som har oppholdstillatelse i Norge reise inn?

 • Ja, utenlandske borgere som har oppholdstillatelse kan reise inn.


Kan EØS-borgere som bare skal på et kort opphold i Norge reise inn?

 • Bare hvis de har opphold eller arbeid. EØS-borgere må ha arbeid eller bosted i Norge for å kunne reise inn.

Kan svenske, finske eller danske borgere reise inn?

 • Nei, de kan bare reise inn dersom de har arbeid eller bosted her. De kan i så fall også være omfattet av karanteneordninger for personer som reiser inn fra utlandet.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan utenlandske borgere fra utenfor EU som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere, reise gjennom Norge for å komme seg hjem?

 • Ja, det kan de.
Hva med vare- og godstransport nå som det er kontroll på grensen til Sverige?

Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning. Her er spørsmål og svar om de nye reglene.

Vær obs på at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

Les mer om godstrafikk på regjeringens sider.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet- oppdatert 20.03.20

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, og er strammet inn i ny forskrift av 15.03.2020 som du finner under.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene. Denne nye presiseringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten, når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Du kan lese mer om de oppdaterte karantenebestemmelsene her.

Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Reisende som ankommer Norge, kan velge å returnere i stedet for å oppholde seg i karantene.

Det er ikke opp til ledelsen i enkelt firmaer å overprøve karantenebestemmelser fastsatt av Helsedirektoratet. Hjemmel til dette er hentet fra Smittevernloven.

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

Politiet ber folk om å respektere karantenebestemmelsene - publisert 16.03.20

Mandag sendte politiet i Nordland ut en pressemelding der de ber folk om å følge karantenebestemmelsene.

Noen tar for lett på dette. Brudd på karantene er straffbart, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Politiet lister opp tre tungtveiende grunner til at bestemmelsene skal overholdes:

 • Karantene er besluttet for dem som potensielt kan spre smitte til andre. For helsa til folket er det utrolig viktig at dette ikke skjer.
 • Det er straffbart å bryte regelverket. Den som bryter reglene kan bli straffet med bøter eller fengsel inntil seks måneder.
 • I den vanskelige situasjonen som hele samfunnet nå står i, ønsker ikke politiet å bruke politiets ressurser på å springe etter folk som ikke følger reglene for karantene.

Politiet understreker at dette burde være unødvendig å fortelle, langt mindre å måtte følge opp, men ser seg likevel nødt til det.

– De som bryter karantenekravene utgjør både en helsemessig fare for andre, og de bidrar til at politiets ressurser brukes til denne type oppdrag i stedet for andre mer prekære oppgaver vi har for å sørge for folks trygghet.

Politimester Kløkstad oppfordrer også foreldre til å forklare sine ungdommer hvor viktig det er at de følger rådene og reglene i korona-situasjonen:

– Fester og sammenkomster må utsettes. Alle som er i karantene skal selvsagt etterleve det, men dette skal også følges av andre. Det er liten vits i å stenge skolene dersom de samme menneskene møtes i andre lokaler.

Til hoteller og private utleiere - publisert 16.03.20

Alle karanteneregler må overholdes, også for gjester på hoteller og som har leid private rom. f. eks via Airbnb.

Narvik kommune har ikke vedtatt å stenge for verken privat utleie (bl. annet AirBnB) eller hoteller.

Samtidig må alle som leier ut være klar over til enhver tid gjeldende karanteneregler, både nasjonale og lokale for Narvik.

De turistene som allerede har booket rom før ankomst, benytter allerede booket hotellrom. Dette er hvis de ikke har anledning til å reise ut av Norge.

Lenke til mer informasjon om hjemmekarantene.

Lenke til informasjon om hjemmekarantene på ulike språk.