Folkehelse

Folkehelse blir definert som: «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning».

Folkehelsearbeid blir definert som: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Jf. Folkehelseloven paragraf
3).


Folkehelsearbeidet er en stor oppgave som krever arbeid på tvers i offentlig, privat og
frivillig sektor. Om lag 90% av folkehelsearbeidet skjer utenfor helse- og omsorgstjenestene.
Det handler om tilrettelegging for hvordan befolkningen kan leve bedre liv. Hvordan vi
jobber for at det er møteplasser folk kan treffes, tilrettelegging for at man skal sykle eller gå
fremfor å bruke bilen. Helsefremmende arbeidsplasser, skoler og barnehager er viktig for
den psykiske helsen og livskvaliteten til innbyggerne. Alt dette er eksempler på hva
folkehelse er.


Folkehelse jobbes med hver dag, hele tiden! Det er viktig å få systematisert arbeidet og en
felles innsats alle sammen for at befolkningen i Narvik kommune i fremtiden skal få en enda
bedre folkehelse. For å jobbe bredt med folkehelsen må man tenke «helse i alt vi gjør» og
folkehelseperspektivet skal inn i planer og strategier som utarbeides.


Kommunens oppgave er å ha oversikt over folkehelsearbeidet og identifisere
påvirkningsfaktorer knyttet til folkehelse. Kommunen har også et ansvar for å fremme god
helse, hindre sosiale forskjeller og forebygge sykdom.